Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Gotlands regemente P18:s nya militärrestaurang Tofta

På området kring Tofta skjutfält på Gotland bygger Fortifikationsverket nytt i flera olika etapper, som ett led i att bygga ut Försvarsmaktens verksamheter på Gotland. Med ett försämrat omvärldsläge är Fortifikationsverkets huvuduppgift att bidra till ett tryggt och fritt Sverige genom att äga, utveckla och förvalta landets försvarsfastigheter. Ansvarig arkitekt är CF Møller Arkitekter.

Visionen för den konstnärliga gestaltningen tar sin utgångspunkt i det gotländska landskapet, som med ett suggestivt ljus som reflekteras och förstärks av den ljusa kalkstensgrunden kan upplevas som en metafor för vårt inre känsloliv och identitet och kan därigenom representera större mänskliga värden.

Under processen kommer två konstnärer att tilldelas skissuppdrag à 80 000 SEK. Avsikten är att tilldela en konstnär genomförandekontrakt på 1 500 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2024-06-03

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Akademiska Hus: Corson – det uterum som löper genom Campus Valla, Linköpings universitet

I det konstnärliga uppdraget att arbeta med en gestaltning för Corson, som löper som en livsnerv genom campusområdet, ser vi framför oss ett utforskande av relationerna mellan människan och omvärlden. Vi ser framför oss en gestaltning som utmanar och testar invanda föreställningar om såväl människa som samhälle och inkluderar frågor om hur vi föreställer oss världen och är med och formar den.

En (1) konstnär/konstnärsgrupp kommer att tilldelas ett skissuppdrag á 80 000 SEK. Beställaren avser efter avslutad skissprocess ingå avtal med konstnär/er om genomförande (à 3 000 000 SEK) av skissförslaget. Beslut om att ingå sådant avtal fattas efter slutfört skissuppdrag.

Skicka intresseanmälan senast 2024-04-14
För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag i Varvsstaden, Malmö

Varvsstaden är en ny stadsdel i Malmö som byggs där Kockums varv och verkstäder tidigare låg. Industrierna var en viktig del av Malmö stads stadsbild och identitet och utgör ett viktigt kulturhistoriskt arv. Den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet flyttar in i två av de historiska byggnader som bevaras. I samarbete med Varvsstaden AB, Malmö stad och Malmö Förskönings- och Planteringsförening bjuder Statens konstråd in konstnärer att lämna intresseanmälan för ett uppdrag som omfattar fakultetens byggnader och allmän platsmark i Varvsstaden.

Läs mer om utlysningen här

Under upphandlingen kommer minst två, max tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. Avsikten är att tilldela en av dessa genomförandekontrakt på 2 600 000 SEK.

Skicka din intresseanmälan senast 2024-03-10

OBS! För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

 

 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket flyttar till nya lokaler placerade på Skeppsbron centralt i Karlskrona och ingår som en del i en större helhet när den historiska staden byggs ut och en värdig entré skapas till Världsarvs- och Örlogsstaden Karlskrona. Den konstnärliga gestaltningen kan här skapa ett stråk som stärker kopplingen exteriört – interiört.

Läs mer om utlysningen här

En (1) konstnär/konstnärsgrupp kommer att tilldelas skissuppdrag à 80 000 SEK. Avsikten är att efter avslutad skissprocess ingå avtal med konstnären om genomförande av skissförslaget (á 1 000 000 SEK). Beslut om att ingå sådant avtal fattas efter slutfört skissuppdrag.

Skicka intresseanmälan senast 2024-01-31
För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Campus Solna, Entrétorget

Entrétorget är ett nytt torg som markerar ingången till campusområdet från Solnavägen och den nya tunnelbanan i Hagastaden i norra Stockholm. Den offentliga gestaltningen kommer att bli en viktig del av torget och den gestaltade livsmiljön.

Läs mer om utlysningen här.

Under upphandlingen kommer minst två, max tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. Avsikten är att tilldela en av dessa genomförandekontrakt på 3 000 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2023-11-19

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av våra upphandlingar.