En tegelvägg står lutad mot ett hus. Den vilar på ett stenfundament.

Skador och förluster byggnadsanknuten konst

Om konst som tillhör staten blir stulen eller utsatt för slitage eller skador finns olika vägar att gå. Här finns information om hur fastighetsägare som förvaltar offentlig konst går till väga vid stöld, förlust, skador och slitage.

Förlust av byggnadsanknuten konst

Uppenbara stölder av byggnadsanknutna konstverk är sällsynta eftersom de ofta är stora och väl integrerade i sina miljöer. Dessutom är de i många fall välkända, vilket gör deras värde på den illegala konstmarknaden lågt. Konstverk som ligger i riskzonen för stöld är skulpturer av brons, där själva metallvärdet attraherar kriminella.

  1. Gör en polisanmälan om fastighetsägaren säkert kan konstatera att ett byggnadsanknutet konstverk uppenbarligen stulits.
  2. Kontakta därefter Statens konstråd utan dröjsmål.

Skador på byggnadsanknuten konst

På grund av smuts, klimat och människors påverkan utsätts byggnadsanknutna konstverk för hårt slitage. Hur det ska åtgärdas beror på konstverkets teknik och material och verket kan skadas på ett sätt som gör att det inte kan återställas. Flyttbara inventarier och maskiner som exempelvis städutrustning kan orsaka skador på byggnadsanknutna konstverk. Fastighetsägaren bör därför se till att regelbundet inspektera sina lokaler för att säkerställa att exempelvis rullvagnar, återvinningsbehållare och städmaskiner inte är placerade så att de skadar konstverken. Vid behov kan även skyddsanordningar som påkörningsskydd eller skyddsglas monteras framför konstverken.

  1. Kontakta alltid Statens konstråd innan åtgärder vidtas.
  2. Fastighetsägaren bör inspektera sina lokaler regelbundet och anpassa dem efter konsten.

Läs mer om förvaltning av byggnadsanknuten konst