Tekniker mäter konstverk i rosa och trä

Uppdrag Coronasamlingen

Under 2021 köpte Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor. Konsten köptes från gallerier och konstnärer som är verksamma i hela landet. Den kommer nu att placeras på myndigheter, på så sätt når konsten svenska folket. Konstinköpen lämnar också ett varaktigt avtryck i Statens konstråds samling, de blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

I Statens konstråds regleringsbrev för 2021 fick myndigheten 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel för att ”öka statens förvärv av konst, en satsning som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen”. Moderna Museet tilldelades samma belopp med samma syfte. Här försöker vi besvara några av de vanligaste frågorna om inköpsuppdraget.

Till vad ska pengarna användas?

Pengarna användes till att köpa in konst. De 25 miljonerna var en kraftig förstärkning av Statens konstråds inköpsbudget, och gällde enbart 2021. De konstverk som köptes in ingår nu i verksamheten Konstkollektioner, vilket innebär att de kommer att placeras i statliga myndigheters lokaler runt om i landet.

Är inköp detsamma som bidrag?

Nej, inköpsmedlen är inte detsamma som fördelning av bidrag. Det är betalning för konstverk som statens köper. Medlen ska heller inte gå till finansiering av konstprojekt av permanent eller tillfällig art.

Hur går inköpen till?

Statens konstråd köpte in konst på flera olika sätt. I början av 2021 hade vi en öppen utlysning där yrkesverksamma konstnärer kunde föreslå verk för inköp. Tillsammans med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige genomförde vi digitala portfoliovisningar för att lära känna nya konstnärskap och köpa in konstverk av yrkesverksamma konstnärer runt om i landet. Gallerister och utställningsarrangörer kunde också nå oss med inköpsförslag. Parallellt med detta spanade våra upphandlade konstkonsulter och curatorer, och andra anställda på Statens konstråd, löpande efter konstverk som var lämpliga att köpa in till konstkollektionerna.

Av vem köper Statens konstråd in konst?

Vi köper in konst från nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet, både direkt och från utställningsarrangörer som exempelvis gallerier, konsthallar och konstnärsdrivna utställningsrum.

Vad används den inköpta konsten till?

Konstverken vi köper in används för att producera konstkollektioner som vi placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Vilka krav ställdes på konsten som köptes in?

Konstnärlig verkshöjd var förstås viktigast. Men eftersom verken kommer att placeras i statliga myndigheters lokaler tittar vi även på till exempel format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken kan samspela med andra verk i den statliga konstsamlingen. Ett verk som placeras ut blir nämligen sällan kvar i samma lokal under lång tid. Efter ett visst antal år kan de returneras till vårt lager, och placeras ut i en ny konstkollektion.

Vilka modeller använder Statens konstråd för att köpa in konst?

Sedan länge finns en etablerad modell för hur Statens konstråd köper in konst. Våra upphandlade konstkonsulter har huvudansvaret för inköpen och köper löpande in konstverk till konstkollektionerna på delegation upp till en viss prisnivå. Över denna nivå finns ett internt samrådsförfarande, där flera personer bedömer inköpsförslagen. I särskilda fall tas inköpsbeslutet av Statens konstråds direktör. Inköpsförslag som är resultatet av exempelvis utlysningar och portfoliovisningar bedöms av en inköpskommitté. I denna satsning använde vi oss av våra konstkonsulter och curatorer, gjorde en utlysning och genomförde digitala portfoliovisningar i samarbete med regionerna.

Var köper Statens konstråd in konst?

Vi köper konst från yrkesverksamma konstnärer och utställningsarrangörer oberoende av geografisk hemvist i landet. En viktig aspekt vid inköp av konstverken är att de ska användas i konstkollektioner som ska kunna placeras ut var som helst i landet (och flytta mellan olika myndigheters lokaler). Verken har således ingen specifik lokal anknytning.

Intervju med Anders Olofsson och Fredrik Liew om inköp av konst under Coronakrisen

Anders Olofsson, Statens konstråd och Fredrik Liew, Moderna Museet berättar för Giorgiana Zachia om det pågående arbetet med inköp av konst i syfte att stötta det svenska konstlivet under Coronakrisen

Mer om Coronasamlingen