Flygbild över område där Marmorlinjen går som ett vitt streck

Gestaltad livsmiljö

Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Gestaltad livsmiljö rör ny och befintlig bebyggelse – både hus och ytorna mellan husen – i såväl stadsmiljö som glesbygd. Människan och människans behov ska vara utgångspunkten i utformning, planering och skötsel av miljöerna. Hela processen påverkas: Från översiktlig planering till genomförande och förvaltning. Det handlar både om arkitekturens, konstens och det byggda kulturarvets fysiska och immateriella kvaliteter som exempelvis platsers sociala mångfald, tidslager och en rad olika verksamheter.

För att lyckas nå politikområdets mål måste olika kompetenser samarbeta. Det finns enligt regeringen fyra statliga aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa helhetssyn: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Tillsammans fångar myndigheternas verksamhetsområden gestaltad livsmiljös grundläggande byggstenar – arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö.

Statens konstråd har fått tre regeringsuppdrag för att verka för Gestaltad livsmiljö:

Även Boverket och Riksantikvarieämbetet har fått regeringsuppdrag som kopplar till den nya politiken. Boverket är ansvarig myndighet för samordningen av de olika regeringsuppdragen. ArkDes har sedan tidigare ett ansvar att följa upp politikens genomslag på området inskrivet i sin instruktion.

Målen för politikområdet kompletterar andra nationella och internationella mål som berör den gestaltade livsmiljön.

 

Styrande för staten och vägledande för kommuner och regioner

Målet för gestaltad livsmiljö är styrande för statliga aktörer och vägledande för kommuner och regioner. Det kompletterar andra nationella mål som berör den gestaltade livsmiljön, till exempel Agenda 2030, FNs New Urban Agenda, miljömålen, kulturpolitiska mål, kulturmiljöpolitiska mål, mål för samhällsbyggandet, mål för hållbara städer, transportpolitiska mål, mål för folkhälsopolitiken, för funktionshinderspolitiken och det klimatpolitiska ramverket. Dessa mål lyfts också särskilt i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.