Två personer på en tågperrong. I bakgrunden tre projektioner av bilder med grönska, träd och en låg mur. Tania Ruiz Gutiérrez, Annorstädes

Kort om Statens konstråds verksamhet

Genom Statens konstråds verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av samtidskonstens olika uttryck på platser där de lever, arbetar och bor. Genom projekt och uppdrag till konstnärer bidrar verksamheten till att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling. Här kan du läsa om Statens konstråds huvudsakliga verksamhetsområden.

Produktion av konst i offentliga miljöer

Statens konstråds viktigaste uppgift är att verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Det gör vi genom produktion av permanent konst och tillfälliga konstprojekt, integrera konst och konstnärlig kompetens i stadsomvandlingar och ta fram konstkollektioner. Tillsammans bidrar dessa verksamheter på olika sätt till att skapa ökad förståelse för vad samtidskonst kan tillföra människor och samhället.

Stärka konstorganisationer

Inom verksamheten Stärka konstorganisationer främjar vi samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa och stötta nätverk och samlingspunkter på regional nivå. En del av arbetet är att årligen organisera Samtidskonstdagarna.

Förvaltning av offentlig konst

Sedan 2004 har Statens konstråd tillsyn över statliga myndigheters och statliga organs vård av konstverk som ägs av staten. Statens samling av inköpt konst är en unik samling av cirka 100 000 konstverk. De flesta är placerade på statliga myndigheter runt om i landet och i utlandsmyndigheter.

Statens konstråd har också beställt nästan 2 000 byggnadsanknutna offentliga konstverk sedan verksamheten startade 1937. Genom rådgivning, seminarier, föreläsningar och publikationer främjar Statens konstråd en god och långsiktig förvaltning av offentlig konst.

Utveckla och sprida kunskap

Statens konstråd utvecklar och sprider kunskap om offentlig konst och gestaltad livsmiljö nationellt och internationellt. Inom denna verksamhet stimulerar vi forskning på olika högskolor i landet, samarrangerar konferenser och seminarier, producerar digital kommunikation och tar fram publikationer.

Politik för gestaltad livsmiljö

Idag är offentlig konst en del av politikområdet gestaltad livsmiljö, som tar ett helhetsgrepp om utformningen av våra livsmiljöer: Platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Här ska arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Inom gestaltad livsmiljö samverkar Statens konstråd med Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes.

 

Statens konstråd

Statens konstråd är en myndighet som sorterar under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är grundat på de demokratiska ambitioner som återspeglas i de nationella kulturpolitiska målen: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, och att den med yttrandefriheten som grund ska vara tillgänglig för alla.

Statens konstråd instruktion och regleringsbrev