Kvinnor som rör sig längs kanten av, och speglas i, en pool framför krukväxter och stora fönster.

Lärdomar från regeringssatsningen Konst händer

Statens konstråd fick genom satsningen Konst händer möjlighet att samla en mängd viktiga erfarenheter och lärdomar från att arbeta med konst i samverkan med civilsamhället. Läs om några exempel på vad vi lärt oss nedan.

Var tydlig från början

I projekt där offentliga aktörer vill involvera invånare eller civilsamhälle är det avgörande att så tidigt som möjligt etablera ömsesidiga och varaktiga förtroenden. Försök därför redan från början att undvika missförstånd och sätta realistiska förväntningar på projektet hos alla parter. Det är ofta avgörande att redan i projektets start tydliggöra dessa aspekter:

 • Den konstnärliga friheten
 • Övriga förutsättningar i projektet
 • Projektets avgränsningar
 • Målsättningar för projektet
 • Förväntade resultat eller avsaknaden av sådana
 • Budget och fördelning av finansiellt ansvar
 • Ingående parters och medarbetares respektive roller i projektet
 • Fördelning av mandat och ansvar
 • Att processen kan påverkas av oväntade utmaningar och därför både ta lång tid, och nya vändningar

Möjliggör lokalt ägandeskap

Lokalt ägandeskap är viktigt i arbetet med det lokala civilsamhället, både för genomförandet och för att resultatet ska bli relevant för invånarna, även på lång sikt.

 • Skapa om möjligt förutsättningar för civilsamhället att ta initiativ och/eller formulera vilken som, givet plats och situation, är den viktigaste frågan. Eller se på andra sätt till att frågan har verklig lokal förankring.
 • Överför om möjligt en del av beslutsmandaten till samarbetsparter i civilsamhället och/eller andra lokala aktörer.
 • Tillsätt lokala projektgrupper. Tydliggör deras mandat och förväntningarna på resultat. Arvodera om möjligt deras medverkan.
 • Anpassa arbetssättet så att det passar representanter från civilsamhällets tider och möjligheter att engagera sig. Förenkla om möjligt ansökningsprocesser, avtalsskrivningar, återrapporteringar och andra krav så att även mindre erfarna personer och organisationer inom civilsamhället får reell möjlighet att delta i alla delar av processen.

Säkra tid

Processer som involverar flera olika aktörer måste få ta tid. Det behöver finnas utrymme för både medarbetare och involverade lokala parter att ta sig tid för att förstå och fördjupa sammanhanget vid projektets start och kunna ifrågasätta aspekter av arbetet under processens gång.

 • Låt eventuella ansökningsprocesser ta tid så att även mindre organisationer i civilsamhället hinner både uppmärksamma och formulera svar.
 • Låt förberedelsefasen ta tid. Det säkrar tillräcklig förståelse för förutsättningarna och bidrar till stabilitet och långsiktighet.
 • Ge utrymme för fördjupad undersökning på plats.
 • Skapa möjlighet att vid behov börja om eller ändra riktning i projektet.

Lyssna på riktigt

Lärande måste vara ömsesidigt. Verka för en process där att alla ingående parter lyssnar på varandra, har respekt för varandras olika möjligheter att medverka och ta ansvar och respekterar varandras olika kunskaper.

 • Verka för att deltagarna i projektgruppen ska lära känna och förstå varandra
 • Var öppen för förändringar av den egna organisationens arbete
 • Använd vid behov en extern facilitator om det uppstår kommunikationsproblem mellan parterna

Var närvarande

Närvaro på plats stärker ömsesidig förståelse för de olika önskemål och förutsättningar i arbetet som parterna går in med. Det ger möjlighet att uppnå ömsesidigt förtroende och tillit, vilket är en förutsättning både för genomförande och långsiktighet. Dessutom stärker närvaron den konstnärliga processen genom att den kan bli mer specifik. Säkra hög närvaro genom att:

 • Se till att curator/projektledare deltar vid alla avgörande steg under processen och i så hög utsträckning som möjligt däremellan
 • Möjliggöra att konstnären, om hen inte är lokal och bor i området, är på plats så mycket som möjligt, till exempel genom residens eller annars genom återkommande besök
 • Tillsätta lokala projektgrupper som kan ge röst åt projektet

 

Bjud in fler

Att under processens gång bjuda in även andra aktörer än samarbetsparter till processen kan bredda det lokala intresset. Det kan medföra att andra aktörer är beredda att ta resultatet vidare.

 • Identifiera andra relevanta aktörer på platsen
 • Bjud in till presentationer av projektet tillsammans med konstnär och civilsamhälle
 • Arbeta aktivt för att presentera projektet även för förvaltningar, bolag och kommunala beslutsorgan som inte är involverade