Fem breda trappsteg inhuggna i klippstranden. De fyra nedre är täckta av vattnet och skymtar genom dess skiftningar. Katarina Löfström, Passage

Regionerna och enprocentsregeln

Nästan alla Sveriges regioner ger konstnärer offentliga gestaltningsuppdrag. 55 procent av regionerna gör det genom att använda enprocentsregeln. Det gör regionerna till stora beställare av offentlig konst i Sverige.

Riktlinjer för konst

Enligt Konstnärsnämndens rapport 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö (2020), arbetar regionerna också medvetet med riktlinjer eller konstpolicys för konst. Sådana finns i 19 av Sveriges 21 regioner. Beslut om dessa tas oftast av politikerna i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Beredningen av beslut som rör konsten sker till lika delar inom fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen och förvaltningar för regional utveckling.

Beräkning av enprocentsregeln

Av de 55 procent av regionerna som tillämpar enprocentsregeln, satsar några mer än en procent på konst då de bygger om, till eller nytt. Region Uppsala använder till exempel enprocentsregeln också i lokaler som de hyr.

I regionerna baseras oftast enprocentsbeloppet på byggprojektets totala investeringsbudget. Färre räknar på regionens totala investeringsbudget. Bara ett fåtal räknar på utförandekostnaden för byggprojektet.

Fler sätt att räkna

Även om en majoritet av regionerna avsätter medel för konst enligt enprocentsregeln, används också andra sätt att beräkna finansiering för offentlig konst.

  • Region Skåne använder en ”dialog- och behovsmodell” där behovet av konst och storlek på budget diskuteras fram mellan till exempel byggprojektledare, konstprojektledare och beställare.
  • Region Sörmland finansierar konstverksamheten med ett fast anslag för verksamhet och underhåll, kompletterad med en rörlig del som bygger på enprocentsregeln.
  • Region Värmland tillämpar ett fast belopp per kvadratmeter.

Hur stora belopp som avsätts för satsningar på offentlig konst – och hur de beräknas – varierar alltså.

Det här är enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad. Enprocentsregeln bygger inte på EN given arbetsmodell, och det har aldrig funnits någon sådan. Därför finns stora variationer i hur regeln tillämpas och beräknas. Både mellan stat, region och kommun och mellan kommuner och regioner.

Strategisk fördelning av medel

Två regioner i Sverige strukturerar platserna för offentlig konst genom att dela in dem i zoner. Men de gör det på olika sätt.

  • I Region Skåne diskuteras budgeten för konsten fram gemensamt av berörda parter. Budgeten fastställs utifrån vad som bedöms vara relevant – vad offentlig konst kan tillföra – i just det byggprojektet. Därefter väljs platserna för konsten strategiskt utifrån zonsystemet som består av tre delar: Offentliga rum (till exempel utemiljö och fasader), halvoffentliga rum (som korridorer och väntrum) och patient-/personalnära rum (vårdrum och personalrum)
  • I Region Dalarna fastställs platserna för konst strategiskt genom att olika zoner prioriteras särskilt: Publika områden, entréer, barnavdelningar, avdelningar för vård i livets slutskede (palliativ vård), väntrum och publika stråk.