Södertörns högskola, Rolf Peschinoff, Poly universell, 1977, måleri.

Att skapa konstkollektioner

Varje år köper stat, kommuner och regioner in konst för drygt 100 miljoner kronor. Omkring hälften av den inköpta konsten är s.k. lös konst, det vill säga konst som inte är integrerad med en viss fastighet. Inköpen görs både av anställda tjänstemän och av upphandlade konstkonsulter, för att sedan placeras i offentliga lokaler eller på offentliga arbetsplatser. Ofta görs placeringen av konstverken i form av konstkollektioner, där flera verk samspelar med varandra och med omgivningen för att bilda en större helhet.

Varför köps konst in för offentliga medel?

Att samtida konstnärers verk ska komma allmänheten till del har varit en komponent i den offentliga kulturpolitiken alltsedan slutet av 1930-talet. I och med att konst placeras i det offentliga rummet eller på myndigheter, högskolor och andra institutioner i offentlig regi blir berikande konstupplevelser möjliga även för dem som inte är vana besökare på museer, konsthallar och gallerier. I kraft av sin storlek och sin geografiska spridning har de offentliga konstinköpen även en stor betydelse för konstnärernas ekonomi.

Vilken konst var?

Det finns många saker att tänka på när man ska placera konstverk i en mer eller mindre offentlig miljö. Verksamheten som bedrivs där, vilka som ska komma att se konsten och lokalernas utformning är exempel på aspekter som måste vägas in i bedömningen. Men man måste också ställa sig frågan vad konsten ska göra på den aktuella platsen? Konst som enbart väljs ut för att passa ihop med väggarnas färg eller möblernas textiler kommer ganska fort att upplevas som ointressant. När väggarna målas om och möblerna byts ut förpassas konstverken ofta till ett förråd någonstans. Konst som ska fortsätta att tala till oss över tid måste få vara något mer än inredningsdetaljer. Den måste få väcka våra tankar och känslor, utmana vårt vaneseende och kunna ge upphov till kreativa samtal mellan människor.

Hur väljer man ut konst?

Varje människa är unik, och varje människas upplevelser är också unika. Därför finns det inget ”rätt” eller ”fel” när det gäller att uppleva konst. Kanske förändras ens uppfattning om ett verk när man fått veta mer om det, men upplevelsen är i alla fall individuell. Det innebär också att alla inte behöver tycka om alla verk som ingår i en konstkollektion. Konstverk är som människor: de har en inneboende mångtydighet som gör att somliga tycker om dem, andra är likgiltiga och några få avskyr dem. Men grundregeln förändras ändå inte, att det är legitimt – och önskvärt – att ha starka känslor inför mötet med ett konstverk.

Dialogens betydelse

Konstverk är ofta (men inte alltid) fysiska objekt. Men de är också projektionsytor, där samtal utvecklas och där tankar och känslor utbyts. Därför är dialogmomentet viktigt både när konstkollektionen planeras och när den väl kommit på plats. Samtalet om konsten lägger ett skikt till betraktarens upplevelse, fördjupar den och skapar förutsättningar för att dela åsikter med andra. Allra bäst är det om dialogen fortsätter efter att konstkollektionen placerats, exempelvis i form av lokala konstvisningar eller webbpresentationer. Då laddas konstverken – och kollektionen som sådan – med en ny energi.

Betydelsen av att vara olika

När man arbetar med konst sker det aldrig helt och hållet utifrån en på förhand fastställd modell. Vissa moment, som exempelvis förankring via en samrådsgrupp, är alltid viktiga men den som sätter samman konstkollektionen är en unik individ vars kunskaper och erfarenheter måste få påverka det slutliga resultatet, på samma sätt som dynamiken i samrådsgruppen sätter sin speciella accent på förankringsarbetet. Att bejaka olikheterna är att lägga grunden för ett spännande samarbete och säkerställa att konstkollektionen får en sammansättning som stimulerar och leder till samtal.

Mångfald är styrka

Konstens mångfald återspeglas i mångfalden som karakteriserar konstkollektionernas tillkomst. Att formulera en enkel checklista för hur man skapar en konstkollektion är därför en omöjlig uppgift. Den bästa vägledningen får man genom att ta del av ett antal konstkonsulters erfarenheter, berättade av dem själva. Du hittar deras berättelser nedan!

Läs mer om två konstkonsulters arbete