Uppstart och förberedelser

Alla projekt har större chans att lyckas om de förbereds ordentligt. Det gäller även konstprojekt. En bra förberedelse bidrar till att ge konstnärerna bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Involvera konstnärerna till förstudien

Allt fler framhåller idag konstens och konstnärernas betydelse för våra gemensamma miljöer. Inte minst inom politiken, där Sveriges riksdag enhälligt ställt sig bakom politikområdet gestaltad livsmiljö. Målet är att offentlig konst, arkitektur, form, design och kulturarv tillsammans ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Om verklig samverkan ska vara möjlig måste flera gestaltande kompetenser ges förutsättningar att samarbeta på riktigt. Därför är det också viktigt att konstkompetens involveras tidigt i planering, bygg- och gestaltningsprocesser. Både konstnärer och curatorer/konstprojektledare kan bidra med sin specialistkompetens när förstudier görs då platser eller områden ska förändras. I samarbete med till exempel arkitekter och kulturarvsspecialister kan de olika kompetenserna tillsammans få syn på andra saker än då de arbetar var och en för sig, och uppmärksamma befintliga värden på andra sätt. Att tidigt involvera konstkompetens i till exempel utredningsarbete kan därför bidra till att höja kvaliteten på hela det planerade projektet, på gestaltningsarbetet som helhet och påverka såväl platsval som riktning för kommande konstprojekt.

Säkerställ projektets förutsättningar

När beslut har fattats om att ett konstprojekt ska göras är det bra att så tidigt som möjligt anlita en ansvarig konstprojektledare och sätta samman en samrådsgrupp med rätt kompetens för projektet. Andra frågor att tänka igenom tidigt är till exempel: Vilken kompetens har vi inom vår egen organisation? Behöver vi anlita annan kompetens för projektet? Vilka inom organisationen har mandat att fatta beslut om ekonomi, säkerhet och teknikfrågor? Vad har vi för budget? Vem har framtida drift- och underhållsansvar för konsten? Hur säkras finansiering för detta?

Är det fråga om ett stort och omfattande projekt behövs kanske fler ställningstaganden. Behöver till exempel flera förvaltningar samarbeta för att konstprojektet ska kunna genomföras? Måste politiska beslut samordnas, så att arbetet kan utföras effektivt? Allt detta är bra att prata igenom under förberedelsefasen, eftersom det kan spara tid och pengar i slutet. Till exempel kan intressekonflikter inom den egna organisationen, eller som berör den tänkta platsen för projektet, komma i dagen och redas ut.

Anlita konstnärlig kompetens

Om arbetet påbörjas i god tid finns goda förutsättningar att rekrytera konstnärlig specialistkompetens om organisationen inte har den själv. Det kan till exempel gälla rollen som konstprojektledare, att engagera referensgrupper med kompetens att bedöma konstnärlig kvalitet eller samrådsgrupper.

Genom att anlita en konstnärligt kompetent konstprojektledare, eller en referensgrupp med konstnärlig kompetens, ökar möjligheterna att bedöma förutsättningarna för konstnärlig gestaltning och den konstnärliga kvaliteten vid viktiga vägval i den kommande processen. Genom väl sammansatta samrådsgrupper ökar förutsättningarna för kontinuitet och långsiktig hållbarhet för projekten.

Vad är en konstkonsult?

En konstkonsult är en expert på konst som arbetar som konstexpert på konsultbasis. Konstkonsulter kan ha såväl bred som smal kompetens och ha olika bakgrunder som till exempel konstvetare och utövande konstnärer. Några konstkonsulter är specialister på kollektioner och inköp. Andra kan vara specialiserade på att projektleda konst i byggprocesser eller större plan- och byggprocesser, vilket också omfattar kompetensen att skriva konstprogram.

Många konstkonsulter arbetar också stödjande i arbetet med att ta fram konstnärskontrakt för skiss- eller genomförandeuppdrag, och åter andra som stöd i processen för upphandling av konstnärliga tjänster. Vem som bäst anlitas beror alltså på det specifika konstprojektets karaktär.

Att tänka på i början av konstprojekt

  • Överväg att anlita konstnärer till förstudier och utredningsarbete
  • Formulera konstprojektets syfte
  • Säkra tillräcklig budget
  • Utse konstprocessledare
  • Bestäm vem som ska besluta om vad
  • Rekrytera kompletterande kompetens
  • Utred interna intressekonflikter
  • Säkra ansvar och pengar för framtida drift och underhåll
  • Identifiera och engagera andra berörda aktörer (boenden, brukare, samarbetsparter med flera)

Exempelprojekt och konstnärliga råd

Läs mer om uppdraget Kunskapsnav offentlig konst och en curators tankar