Personer vid tegelbyggnad

Så arbetar region Värmland med offentlig konst

Region Värmland är en av två regioner i utlysningen Första gången – steget vidare, inom Kunskapsnav offentlig konst. Tillsammans med fem av regionens 16 kommuner har de 2018-2020 arbetat för att skapa nya rutiner för arbetet med offentlig konst. Marita Axelsson Nordlund, utvecklare inom bild och form på Region Värmland, som driver samarbetsprojektet och regionens arbete med offentlig konst berättar här om verksamheten.

Vilka utmaningar har ni mött under arbetet med att ta fram nya rutiner för arbetet med offentlig konst?

En viktig fråga som kommit upp i och med att vi deltagit i satsningen Kunskapsnav offentlig konst är: Hur kan vi arbeta med offentlig konst i de mindre kommunerna som inte bygger så mycket och inte har ett beslut om enprocentsregeln? Här har vi sett att Artist in Residence (vistelseprogram för konstnärer) är en väg att gå. Vi har flera konstnärsdrivna initiativ här i Värmland som ofta har sin utgångspunkt i och vill arbeta vidare på den plats där konstnärerna bor och verkar. Konstnärerna involverar gärna lokalbefolkningen. Att stödja de lokala konstnärerna ger oss en möjlighet att få tillfälliga verk på plats i kommunerna. Här kan vi nå fler och de människor som bor på platsen.

I och med arbetet med Kunskapsnav offentlig konst ser vi också ett behov av att stärka och utveckla konstnärernas roll och kompetens. Regionen kommer under vintern 2020/2021 erbjuda konstnärer kompetensutveckling inom offentlig konst. Konstnärernas kompetens sitter ihop med möjligheten för kommun och region att arbeta med och utveckla den offentliga konsten.

På vilket sätt har satsningen Första gången – steget vidare påverkat ert arbete med offentlig konst?

Genom samarbetet med Statens konstråd har vi lagt en viktig grund i arbetet med den offentliga konsten i regionen och frågan har ”lyfts upp på flera bord” mellan förvaltningar och i olika sammanhang. Genom samarbetet har vi fördjupat kunskapen både i region och kommuner, vilket är en förutsättning för arbetet framåt med den offentliga konsten och det nya politikområdet gestaltad livsmiljö.

En annan sak vi ser under dessa år är att den fysiska närvaron på plats i kommunerna har varit en viktig aspekt för att på riktigt förankra och utveckla arbetet med offentlig konst. Här handlar det om möten människor emellan och professionell kunskap både inom konsten och andra områden. Det är också viktigt att olika kompetenser, både i kommun och region, får möjlighet att mötas och tillsammans prata om vad offentlig konst kan vara, förankra och fördjupa varandras kunskaper. Det förankringsarbetet tar tid och det måste det få göra.

Hur kommer ni fortsätta att arbeta med offentlig konst efter 2020, när den här satsningen är slut?

Vi kommer fortsatt arbeta i referensgrupper och med utbildningar eller stöd till både tjänstepersoner och konstnärer som önskar så, för att utveckla området. Vi bygger fortsättningen utifrån dialog med kommuner och konstnärer i länet, utifrån vilka behov de har och hur förutsättningarna ser ut. Vi måste tillsammans se till att hålla i arbetet och utvecklingen så att satsningen håller över tid. Dessutom behöver vi tillsammans fortsätta att bidra till att lyfta en professionell diskussion om konstens betydelse i offentligheten och konstnärlig kvalitet. Inte minst behövs forskning om offentlig konst, och vi måste se till att dela den forskning som kommer fram. Från hösten 2020 kommer bild- och formområdet vara en permanent verksamhet på avdelningen för kulturutveckling i Region Värmland.

Anna Lindholm Samordnare Kunskapsnav offentlig konst