Kollektion hos Skolforskningsinstitutet, Stina Stigell, Grounds, 2014

Redovisning och värdering

Den konst som en myndighet lånar från Statens konstråd bör värderas för att man ska kunna förebygga stölder. Konsten ska också redovisas regelbundet – så här går det till.

Värdering av statlig konst

Att värdera konstverken i myndighetens lokaler är ett första steg mot att förebygga både stölder och skador, genom till exempel säkrare montering eller omplacering av konstverk. Har myndigheten inte själv kunskaper för att göra värderingen kan Statens konstråd ge rekommendation på förordnade värderings- och besiktningsmän av konst och antikviteter. Från och med 2018 finns värdena angivna på de kvittenslistor som myndigheten får när nya konstverk levereras från Statens konstråd.

Värderingar bör göras med tio- till femtonårsintervaller för att ge en rättvisande bild. Har myndigheten inte möjlighet att värdera samtliga konstverk i sina lokaler bör man fokusera arbetet på att värdera verk som har en utsatt placering, exempelvis i entréer eller obevakade utrymmen.

När konstverken värderats ska värdena registreras i Konstdatabasen.

Redovisning av statlig konst

Konstverk som myndigheten lånar från Statens konstråd som är inköpta från och med 1 januari 2003 och med ett anskaffningsvärde på 20 000 kronor eller mer, ska redovisas som en kulturtillgång i den mottagande myndighetens balansräkning (BR). När Statens konstråd placerar ut sådana konstverk meddelas myndigheten, så att det inte missas eller glöms bort. När en myndighet tar över ansvaret för statlig konst bokar Statens konstråd bort det bokförda värdet från sin redovisning. Därmed finns tillgången fortfarande kvar inom staten, men tillgången byter myndighet.

Redovisa konstverk som lämnas tillbaka

Omvänt gäller om en myndighet återlämnar konstverk till Statens konstråd som är upptagna i myndighetens redovisning i enlighet med ovan nämnda regel. Då är det myndigheten som ska boka bort värdet medan Statens konstråd ska redovisa det i sin balansräkning. Även i dessa fall meddelar Statens konstråd myndigheten vilka konstverk som ska bokas bort.

Inköpsår för konstverk från Statens konstråd framgår av det externa registreringsnumret. Exempelvis visar registreringsnumret ”SK0311-012″ att konstverket är inköpt som konstverk nr 12 i november 2003. Observera att konstverk med ”SK nummer”, som börjar med hela årsnummer, exempel ”SK2003-001″ inte ska tas upp i balansräkningen. Dessa konstverk är returer från myndigheter till Statens konstråd och innefattas inte av redovisningskraven.

Balansposter som använts är ”Materiella tillgångar” (S-kod: S1210) och ”Statskapital” (S-kod: S2012).