Väggmålning i en trappa

Lokala konstprojekt

Naturskyddsjuridik, alternativa minnesmärken och genusfrågor i spelvärlden är exempel på ämnen i utlysningen Lokala konstprojekt. De visar på vikten av delaktighet och på värden som uppstår lokalt när konstaktörer själva initierar och driver projekt – i offentliga rum de själva definierat.

Av drygt 300 sökande beviljades tolv projekt inom utlysningen. Den vände sig till konstaktörer som verkar på ideell grund; konsthallar med offentligt uppdrag, konstnärer och oberoende curatorer, som ville genomföra lokalt förankrade projekt. Ett krav var att de skulle genomföras eller tillgängliggöras offentligt. Projekten bedömdes utifrån konstnärlig kvalitet, lokal förankring, nyskapande metod och genomförbarhet. Hänsyn togs också till geografisk spridning. För att stödja samverkan och kunskapsutveckling har projekten erbjudits att delta i en handfull nätverksträffar.

Utlysningen prövade vad som händer när konstnärer på ett kreativt sätt väljer plats, ställer relevanta frågor och undersöker olika offentligheter när de själva definierar ramarna för projekten och är drivande i gestaltning av livsmiljöer. En slutsats som vi ser är att det finns behov av långsiktigt offentligt stöd för egeninitierad konst i gemensamma livsmiljöer. En finansieringsmodell med fria medel skulle öppna för att konst skapas på platser som annars skulle bli utan och också öppna upp för en utvidgad syn på vad offentlig konst kan vara.

Tolv lokala konstprojekt