Väggmålning i en trappa

(^/

Busstorget i Östersund är Jämtlands läns absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. Genom performance som konstnärlig metod vill IntraGalactic arts collective undersöka det sociala tillståndet – människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet. I

IntraGalactic arts collective vill arbeta med performancekonst i offentligheten. Performance används som konstnärlig metod för att möta platsen och människorna, att skapa minnen och för att skapa ett arkiv av konstupplevelser som lagras i människors kroppar. De ser styrkan och potentialen i en konstform som utgår från relationen människa till människa och i ett här och nu på platsen.

I projektet arbetar bildkonstnärerna Alicja Rogalska, Malin Ståhl, Hiroko Tsuchimoto och Anita Wernström. Projektet leds av de två medverkande konstnärerna Malin Ståhl och Anita Wernström.

Jämtlands län är unikt i Sverige, både genom sin stora geografiska yta och att det bara finns en större tätort placerad i mitten av länet. Detta gör att Busstorget, beläget på Gustav III:s torg i Östersund, är länets absoluta knutpunkt från vilken regionens kollektivtrafik och kommunikation utgår. Konstnärer föreslår en syn på Busstorget som länets hjärta och busslinjerna som ett blodomlopp som binder glesbygden samman med sin centrumort. Människorna är de kroppar som håller liv i platserna. Projektet på Busstorget och Länstrafiken Jämtland har ingen titel utan blir till i en gest. Att knäppa med fingrarna står som symbol för metoden att inte sätta ord på och därmed styra en process, utan låta konstnärernas arbete utvecklas fritt.

Projektets konstnärer träffas i forskningsveckor då de arbetar gemensamt med frågeställningar kring samhällsprocesser, det långsamma våld som dessa processer medför, den rörliga platsen och platsens tidsperspektiv. Konstnärerna arbetar kontinuerligt med kollektiva processer och parallellt med individuella verk och gestaltningar. I projektet finns några nyckelelement utöver forskningsveckorna: SKÅPET är projektets informationsskåp och utställningsyta på Busstorget. BREVEN är en fortgående brevväxling mellan konstnärerna. Busstorget-bladet är projektets deltagarbaserade fanzine som produceras på Busstorget i workshoppar med Malin Palmqvist. Väggmålningen på Busstorget utfördes i en workshop av konstnären Henrik Ljusberg. I projektets avslutande fas arbetar konstnärerna med textdokumentet Viaduktens avsked som samlar konstnärliga bearbetningar, idéskisser, tankar och reflektioner kring det offentliga kring ytor som delas av människor och kring platser att vistas på i staden där det inte krävs en motprestation. Vid Busstorget finns en gradäng där det går att sätta sig en stund. Vad förändras i staden när den platsen inte längre finns?

I september 2019 genomfördes en programdag under titeln Våldets ekologi/Rantan ekologije/Ecology of Violence med ett samtalsprogram, Mellan stolarna, som genomfördes i en hyrd Länsbuss uppställd på Busstorget. Projektets konstnärer arbetade med kollektiva handlingar och performanceverk kring frågor om väntan, nyttighet, trygghet och rätten till en plats.

IntraGalactic arts collective ser de möjliga följderna av coronapandemin som ett förslag inför framtiden för ett hållbarare och mer ansvarsfullt samhälle. Detta förslag bör säkra andra uttrycksformer än talet (ordet från podiet/ordet i Zoom) och ställa frågor om hur det taktila och kroppens manifestationer kommuniceras via distans. Hur påverkas arbetet med kroppsliga och praktiska metodiker av ett lokalt perspektiv?

Busstorget är en plats med ett slutdatum. När konstnärerna inledde projektet fanns planer för att eventuellt bygga ett kulturhus på platsen. Nu kommer det istället byggas ett hotell och kommersiella ytor. Konstnärerna beskriver sitt projekt som ett arbete med en plats i förfall samtidigt som människors rörelser i länet och på Busstorget fortsätter.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Östersund, Sverige