Verket Mirakel av Santiago Mostyn uppställd på ett lastbilssläp i Malmö. Foto Ricard Estay

Innan du börjar arbetet med offentlig konst

Det finns många olika arbetsprocesser för arbetet med offentlig konst – nästan lika många som det finns konstprojekt och sammanhang. Vad som kan göras, och när, påverkas till exempel av om det går att sätta igång konstprojektet på självständigt initiativ, eller om konstarbetet måste anpassas till en redan påbörjad byggprocess. Det påverkas också av om konsten exempelvis ska ha tillfällig karaktär, vara permanent eller vara del i en lång stadsbyggnadsprocess.

Innan konstnären börjar jobba

Många gånger är det bra med en väl tilltagen uppstart. Om projektet förbereds ordentligt, ges konstnärerna bättre förutsättningar för sitt arbete. Under förberedelsefasen kan en curator/konstprojektledare anlitas och en samrådsgrupp med rätt kompetens sättas samman. Då ökar möjligheterna att bedöma förutsättningarna för konstnärlig gestaltning, som kan sammanfattas i till exempel ett konstprogram. Då finns också tid att välja rätt upphandlingsform för det konstnärliga projektet, och för att lösa frågan hur framtida drift- och underhåll ska hanteras och betalas.

När konstnärerna börjar arbeta

När konstnär valts för det konstnärliga arbetet inleds konstnärens idéarbete eller skissperiod: tiden som konstnären har på sig för att utifrån sitt konstnärskap och projektets förutsättningar föreslå en konstnärlig gestaltning. När idén eller skissen blivit godkänd, börjar konstprojektets produktionsfas. Nu ska idén utföras och bli verklighet. När arbetet är klart finns en ny konstnärlig gestaltning. Vid tillfälliga konstprojekt kan konstverken ge publiken upplevelser för livet. Är gestaltningen permanent kan både samtida och framtida generationer skapa en relation till konstverket.

Konst och gestaltad livsmiljö

Den offentliga konsten tillkommer ofta genom samarbete mellan konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter och andra yrkeskompetenser som är specialister på gestaltning av vår gemensamma miljö. I arbetet ingår också att förhålla sig till de sociala och kulturella värden som ibland redan finns. Att offentlig konst är lika viktigt som arkitektur, form, design och kulturmiljö för våra gemensamma miljöer understryks idag inte bara av konstprofessionen utan också av politiken. Konstens betydelse framhålls inte minst genom de kulturpolitiska målen för Sverige och av politikområdet gestaltad livsmiljö. Konstnärer, konstkonsulter och curatorer är resurser som är särskilt tränade i att kunna tänka kritiskt, ifrågasättande och vidöppet på en och samma gång. Många gånger bidrar de till att skapa möjligheter som flyttar fram gränser.