Regeringssatsningen Äga rum

Hösten 2015 fick myndigheterna Statens konstråd och Kulturrådet regeringens uppdrag att förbereda en satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Regeringens syfte var att ”skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning i vissa utvalda bostadsområden”. Ambitionen var också att satsningen skulle kunna nå alla åldersgrupper och vara en satsning för ökad demokratisk delaktighet.

Statens konstråd och Kulturrådet skulle samordna uppdraget som fick den gemensamma benämningen Äga rum. Förutom i samverkan mellan de båda myndigheterna, skulle uppdraget förberedas i dialog med bland andra Riksteatern, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Boverket och regionerna. Regeringen avsatte totalt 130 miljoner kronor för uppdraget, vilka fördelades mellan Kulturrådet (104 miljoner kronor) och Statens konstråd (26 miljoner kronor).

Kreativa platser – Konst händer

Kulturrådets uppdrag inom Äga rum – Kreativa platser – var att fördela medel för lokal kulturproduktion, till ett brett och konkret lokalt görande av kultur.
Statens konstråds uppdrag – Konst händer – var att genom konstnärlig gestaltning bidra till att skapa platser för möten och mer engagerande boendemiljöer för alla, och tillsammans med lokala organisationer i det civila samhället arbeta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammet kunde berikas konstnärligt. Detta genom att:

 • Genomföra och producera exempel av olika konstnärliga format på vad offentlig konst kan vara
 • Utveckla metoder för invånarinflytande i processerna för när offentlig konst blir till och
 • Sprida kunskap om erfarenheterna från projektet.

Olika uppdrag – gemensamma utgångspunkter

Myndigheternas uppdrag var olika formulerade men tog avstamp i ett antal gemensamma utgångspunkter som sammanfattade de olika uppdragen:

 • Invånarnas kreativitet och platsernas potential i centrum. Fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor.
 • Ta plats i stadsdelar med lågt valdeltagande och där deltagandet i offentligt finansierad kultur är begränsat.
 • Bidra till en långsiktig utveckling av det lokala samhället genom att ge fler invånare möjlighet att inspireras, utveckla sina förmågor och därigenom stärka engagemanget och kreativiteten där de bor.
 • Involvera invånarna och andra aktörer genom lokal samverkan med den professionella
  kulturen. Invånarna involveras som projektdeltagare, kulturutövare och som publik.
 • Öppna möjligheter för bred samverkan som kan haka in i andra satsningar inom stadsutveckling, boende, demokrati och tillgänglighet.
 • Ha ett prövande anslag, mod och vilja att utvecklas. Det krävs ömsesidighet, ödmjukhet, mod och förändringsvilja för att samverka.

Tidigare uppdrag till Statens konstråd

Statens konstråd tidigare arbete var en viktig förutsättning för regeringsuppdraget Konst händer. Regeringen framhöll i uppdragsformuleringen att myndigheten redan hade ”viktiga erfarenheter av att arbeta i boendemiljöer och att arbeta med medborgardialog, samverkan, metodutveckling och kompetensöverföring”. Erfarenhet fanns bland annat genom det så kallade Vidgade uppdraget, som åren 1997–2009 hade särskilt fokus på skolor och boendemiljöer. Statens konstråds samarbete med myndigheterna Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet genom regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2014) spelade också in. Utgångspunkten var att stärka en helhetssyn i planering och byggande av offentliga miljöer, och i slutrapporteringen av uppdraget angavs miljonprogrammets bostadsområden och dess förtätning, renoveringsbehov och sociala utmaningar som ett möjligt tema för fortsatt myndighetsgemensam kunskapsutveckling. Statens konstråd valde att ta utmaningen vidare genom att medvetet rikta satsningen Konst händer till boende och verksamma i miljonprogrammets bostadsområden.