I en glänta i skogen, bland skir grönska, går människor i ett konstverk

Första gången – steget vidare

För att möta behovet av stöd, kompetensutveckling och konkret rådgivning hos kommuner och andra aktörer, och för att driva pilotprojekt, gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom Kunskapsnav offentlig konst. En av dem var Första gången – steget vidare, som riktade sig till kommuner och regioner som hade liten, om någon, erfarenhet av att arbeta med offentlig konst.

Med utlysningen ville Statens konstråd möjliggöra för kommuner och regioner att komma igång eller ta steget vidare i sitt arbete med offentlig konst. Det fanns två möjligheter till samarbete inom utlysningen: Första gången, där kommuner och regioner sökte samarbete för att skapa eller vidareutveckla rutiner för den offentliga konsten, och Första gången – steget vidare, där kommuner och regioner skulle genomföra sitt första egna offentliga konstprojekt. Det gick att ansöka om samarbete för en av dessa eller båda. Av de 34 kommuner och regioner som sökte blev 22 beviljade samarbete. Tre av dessa samarbeten avslutades innan projekts slut.

Statens konstråds metod i utlysningen har byggt på att kommuner och regioner själva identifierat och formulerat sina behov och mål. Målen har varierat i olika kommuner beroende på deras resurser och behov. Statens konstråd har bidragit med stöd i form av konstkonsulter som haft rollen som processledare. I samverkan med kommunen eller regionen formades tvärsektoriella arbetsgrupper mellan förvaltningar och kommunala bolag. Konstkonsulterna har fungerat som ett aktivt stöd i samtalen och i framtagandet av strategiska upplägg och styrdokument. Kunskapsutvecklingen har skett genom processledda möten och nätverksträffar med föreläsningar och workshoppar.

Deltagare i Första gången – steget vidare

Region Kronoberg: Regional utveckling

Offentlig konst ska vara angelägen för fler i Kronoberg. Långsiktigt vill regionen föra konsten närmare invånarna genom att förändra strukturerna i organisering, planering och genomförande av offentlig konst. SPÄNST blev modellen, en metod för konstnärlig produktion och publika möten med fokus på samtidskonst, mobilitet och processinriktat arbetssätt.

Konstkonsult: Kristina Möster Nilsson

”Det har etablerats ett gemensamt tänkande kring politik för gestaltad livsmiljö, där regionen är navet. På sikt kan det ta sig uttryck i en alternativ syn på stadsplaneringsprocesser och konstnärers, arkitekters och formgivares kunskaper.”

Helen Hägglund, Region Kronoberg

Ljungby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen, Tekniska förvaltningen och därutöver Upphandlingsavdelningen Ljungby kommun.

I kommunen finns mångårig erfarenhet av att arbeta med konst i kommunala byggprojekt. Olika metoder har använts, t.ex. medborgardialog. 2018 fattades politiskt beslut att tillämpa en procent till konst vid byggnationer i kommunen. För att fördjupat gå vidare behövdes ett övergripande och undersökande konstprogram.

Ansatsen att ta fram konstprogrammet har bromsats av besparingskrav. Ljungby kommun kommer att fortsätta arbeta långsiktigt med kvalitet i stadsplanering- och konstprocess.

Konstkonsult: Kristina Möster Nilsson

Älmhults kommun

Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen.

Älmhults kommun beskrev ett behov av att formalisera konst i kommunal byggprocess i ett samhälle som växer. Kommunen skulle därutöver genomföra ett konstprojekt som kom att handla om vad konst i tidiga planeringsskeden kan vara. Som projektmodell valdes konstnärlig utredning och konstprojekt i området Södra Möckeln.

Konstkonsult: Kristina Möster Nilsson

”Genom konsten kan vi lyfta Södra Möckeln som plats och få hjälp att hitta oväntade perspektiv i planeringsprocessen. Ett unikt tillfälle att testa ett nytt sätt att arbeta för att långsiktigt stärka kommunens livs- och boendemiljöer.”

Helen Carlsson, kulturstrateg

Region Värmland

Ett förvaltningsöverskridande samarbete med kommunerna Filipstad, Forshaga, Arvika, Årjäng och Säffle.

Region Värmland ansökte till Statens konstråd för att inom ett pågående regionalt utvecklingsprojekt utveckla bild- och formområdet i regionen samt stödja kommunerna i arbetet kring den offentliga konsten. Utgångspunkten var en önskan och en vilja att inkludera den offentliga konsten som en del i arbetet med att göra livsmiljöerna för boende i kommunerna socialt hållbara och till- gängliga för alla människor. Säffle kommun ansökte även om stöd i arbetet med att producera ett dialogbaserat offentligt verk, en mötesplats i anslutning till den nya simhallen och Tegnérskolan.

Konstkonsult: Åsa-Viktoria Wihlborg

”Vi har lagt en viktig grund i arbetet med den offentliga konsten i regionen och frågan har ’lyfts upp på flera bord’ mellan förvaltningar och i olika sammanhang.”

Marita Axelsson, utvecklare bild och form, Region Värmland

Bromölla kommun

Samverkan har skett inom Tillväxt och utveckling som innefattar kultur och bibliotek, fritid och turism, fastighets-, arbetsmarknads-, näringslivs-, och teknikenheten.

I Bromöllas ansökan beskrevs behovet av att stärka arbetet med offentlig konst och gestaltning för att göra det mer professionellt, inkluderande och hållbart. Det fanns ett behov av ökad kunskap, gemensamma styrdokument, samverkan mellan förvaltning och en utveckling av hur den befintliga konsten tas om hand och görs mer tillgänglig gentemot kommunens medborgare och besökare.

Konstkonsult: Åsa-Viktoria Wihlborg

”Vår arbetsgrupp för offentlig konst har nu kommit en bra bit på väg och samverkar med en gemensam bild av hur arbetet med den offentliga konsten ska se ut.”

Linnea Liliekvist, kulturstrateg

Simrishamns kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunala fastighetsbolaget Simrishamnsbostäder.

Samarbetet med Statens konstråd har fungerat som en uppstart för att arbeta långsiktigt med den offentliga konsten. Då kommunen hade påbörjat arbetet med ett arkitektur- och kultur-miljöprogram som inkluderar konsten fanns möjligheten att utveckla och implementera den i kommande planeringsarbete, t.ex. genom framtagande av konstprogram för stadsdelen Skansen.

Konstkonsult: Åsa-Viktoria Wihlborg

”Vi undersöker möjligheten att införliva konsten tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Det förvaltningsövergripande samarbetet har stärkts av projektet Kunskapsnav för offentlig konst.”

Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, och Elisabeth Wikenhed, kulturutvecklare

Ystads kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala bolag samt projektgruppen för skolan Källan.

Ystad antog enprocentsregeln 2018 och sökte om stöd från Statens konstråd inför genomförandet av sitt första offentliga gestaltningsprojekt – Källan, en ny skola. Kommunen hade aldrig samarbetat mellan förvaltningar gällande den offentliga konsten tidigare och såg möjligheten att få stöd i arbetet genom en kvalitativ process.

Konstkonsult: My Draiby och Åsa-Viktoria Wihlborg

”Samverkan har genomsyrat projektet rakt igenom med fokus på brukarna som har varit delaktiga. Projektet tillsammans med Ystadsmodellen lyfts nu som ett föredömligt arbetssätt och sprids till bl.a. bolagen inom Ystads kommun.”

Yrr Jonasdottír, konstmuseichef

Lidköpings kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Serviceförvaltningen.

Lidköpings kommun ville skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt med ett tydligt uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Fokus har legat på processledning för att utveckla ett hållbart arbetssätt.

Konstkonsult: Paola Zamora

Amanda Österberg, konstintendent: ”Alla kompetenser som del- tagit har varit viktiga i processen då det gjort att arbetet förankrats över förvaltningsgränserna och skapat en gemensam målbild för det fortsatta arbetet.”

Amanda Österberg, konstintendent

Tjörns kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen och Plankontoret.

Sedan 2010 använder Tjörns kommun Cultural Planning som metod. De sökte samarbete eftersom kommunen såg ett behov av stöd med fokus på långsiktighet, framtagande av rutiner, en revidering av konstplanen och kunskapspåfyllnad om LOU.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Politikområdet gestaltad livsmiljö öppnar definitivt dörrar för bredare samarbete kring offentlig konst.”

Maria Bäckersten, kulturstrateg

Vänersborgs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2011 fattades beslut om att följa Fyrbodalsmodellen som påtalar vikten av konstnärlig närvaro i utformandet av offentliga rum och dess positiva påverkan på människor. För att arbetet ska fungera behövdes en förvaltningsövergripande grupp som ska ta fram arbetsmetoder i enlighet med modellen och Vänersborg sökte i detta arbete samverkan med Statens konstråd.

Konstkonsult: Åsa-Viktoria Wihlborg

”Vi har bildat en förvaltningsövergripande grupp som har kartlagt arbetsprocesser vid ny- och ombyggnation samt tagit fram förslag på riktlinjer och rutiner i arbetet med den offentliga konsten.”

Kajsa Frostensson, verksamhetsledare

Borlänge kommun

Kulturenheten, Kommunfastigheter, Plan och mark, och kommunala bolag.

Borlänge ansökte till Statens konstråd med ambitionen att införa enprocentsregeln i kommunen, och med stort behov av stöd i detta då strukturer saknades för finansiering av och arbete med offentlig konst. De sökte också om stöd i genomförandet av ett konstprojekt för att lära praktiskt i gemensamma processer. Borlänge är i en expansiv fas och vill arbeta för ett samhällsbygge där konsten har en given plats.

Konstkonsult: My Draiby och Åsa-Viktoria Wihlborg

”Vi har fått igång ett tvärsektoriellt samarbete med offentlig konst vilket är väldigt positivt, både gällande arbete med styrdokument och i planering och genomförande av konstnärliga gestaltningar.”

Johanna Carlsson, kultursekreterare

Falu kommun

Kommunstyrelseförvaltningen sektor service, Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Falun ansökte om att få stöd i att fördjupa arbetet med offentlig konst och vidareutveckla befintliga styrdokument. Kommunen antog enprocentsregeln 2014 och ville utifrån den grund som arbetats upp de senaste åren få stöd i att börja jobba mer strategiskt med offentlig konst och stärka konstens roll i stadsutvecklingen, samt skapa en gemensam målbild och samverkan kring detta.

Konstkonsult: My Draiby och Åsa-Viktoria Wihlborg

”Statens konstråds stöd har fungerat som ett startskott och hjälpt till att vidga vyerna kring offentlig konst. Projektet har bidragit till att skapa relationer med andra genom t.ex. nätverksträffar.”

Annika Petersson, kultursekreterare

Ludvika kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen (planeringsenheten, teknik och mark samt kulturverksamheten) och Kommunala fastighetsbolaget LKFAB.

Ludvika ansökte om stöd i processen att förtydliga och vidareutveckla sitt arbete med enprocentsregeln. Ansökan beskrev hur ett av kommunens strategiska målområden är livsmiljö och att det fanns ett formulerat mål om att ta fram policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Utgångspunkten var ett behov av en tydlig organisation och ansvarsfördelning kring hur arbetet med offentlig konst förverkligas i kommunen.

Konstkonsult: My Draiby och Åsa-Viktoria Wihlborg

”Projektet har bidragit till större förståelse för politik för gestaltad livsmiljö och offentlig konst inom kommunen. Nya riktlinjer formuleras nu i samverkan mellan berörda verksamheter med stöd av politiken.”

Anna Silfverin, kultursekreterare

Flens kommun

Kommunledningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Socialförvaltningens konstförening och Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt Flens bostäder och Flens kommunfastigheter.

Flens kommun ville ta fram riktlinjer för hantering av offentlig konst för att skapa stabilitet och långsiktighet för konst i planeringen och byggandet av offentliga miljöer i kommunen. De har också diskuterat ett återinförande av enprocentsregeln som togs bort 2015.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Den strategiska konstkonsultens medverkan och uppstart var ovärderlig för att ge en levande bild av vad gestaltningsuppdrag och konst i offentlig miljö bidrar med. Vi har tillsammans inventerat svårigheter och möjligheter.”

Inger Zetterström Karlsson, enhetschef Kulturförvaltningen

Karlshamns kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen, Parkenheten och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Upphandlingsenheten samt Karlshamnsfastigheter AB och Region Blekinge.

Kommunen hade tagit fram ett förslag till beslut gällande rutiner för offentlig konst och såg ett behov av stöd för att ta fram övergripande rutiner, arbetsgång och att etablera kommunikation mellan förvaltningarna.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Den stora kompetensen hos den strategiska konstkonsulten och konstutvecklare i Region Blekinge har bidragit. Projektet har inneburit kompetensutveckling för alla deltagare i samrådsgruppen.”

Simon Berg, kultursamordnare

Kramfors kommun

Samhällsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen, Enheten för gata och park på Produktionsförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget.

Kramfors kommun är i ett ekonomiskt utsatt läge med en minskande befolkning. Kommunen ville hitta nya vägar att arbeta långsiktigt och strukturerat med offentlig konst, och skapa nya riktlinjer och rutiner.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Vi upplever att vi nu har en höjd kunskapsnivå när det gäller gestaltningsfrågor och offentlig konst. Vi inser dock att vi fortfarande har en bra bit kvar. Vår målsättning är att testa rutiner och malldokument i praktiken efter sommaren 2020.”

Karin Högström, kulturstrateg

Laxå kommun

Kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ekonomiska enheten och Laxå kommunfastigheter.

Laxå kommun hade påbörjat ett strategiskt arbete med att förbättra förutsättningarna för integration, näringsliv och samhällsplanering. De såg ett behov av att stärka upp kompetensstöd för att långsiktigt förankra konsten i planeringsprocesser kring exempelvis bygginvesteringar.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Projektet samlade en bred kompetens inom arbetsgruppen för att kunna tillföra erfarenheter från olika håll. Att även förtroendevalda deltog innebar att en politisk referensram kunde tillföras.”

Tomas Dahlberg, kulturchef

Vadstena kommun

Kultur- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsförvaltningen, Mark och etablering, och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vadstena kommun genomförde sitt första projekt där enprocentsregeln tillämpades och behövde rutiner och arbetssätt som säkrade det konstnärliga deltagandet och kvaliteten. Kommunen ville också möjliggöra för konstnärer att i ett tidigt skede kunna arbeta med en konstnärlig gestaltning.

Konstkonsult: Paola Zamora

”Den sammanfogade kompetensen är viktig, och att det finns en öppenhet och vilja att samverka mellan byggprojekt och gestaltning. Konstrådets kunskap har varit värdefull eftersom det är den första processen.”

Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg

Storumans kommun

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadskontoret och tekniska avdelningen.

Storumans kommun vill ge utrymme för ett offentligt konstverk i Tärnaby där den samiska närvaron är hög, men närmast osynlig i det offentliga rummet. Ett konstverk med utgångspunkt ur en samisk norm, något permanent och väl synligt. Det ska kännas relevant i dagens Saepmie.

Konstkonsult: Åsa Bergdahl

”Ett verk av konstnär Carola Grahn är under produktion 2020. Planeringsprocessen inför verksbeställning och upphandling har varit learning-by-doing för kommunens arbetsgrupp. En konstpolicy har antagits och beslutats i fullmäktige. Intentionen har varit att beskriva ansvarsfördelning kring offentlig konst och skapa stabilitet och långsiktighet för konst i planeringen och byggandet av offentliga miljöer.”

Åsa Bergdahl, Statens konstråd