Skolgård där gröna träd står i långa rader.

Konstnärlig kulturarvsmiljö i Örebro ställer krav

Hur förvaltas en skolgård med höga konstnärliga värden? Det har konstnärsduon akcg undersökt tillsammans med en landskapsarkitekt. I fokus var Olaus Petriskolans skolgård gestaltad av konstnärsgruppen love and devotion.

2006 stod konstnärsgruppen love and devotions verk love and devotion på Olaus Petriskolans skolgård klar, en nyskapande gestaltning av en skolgård där hållbarhetsfrågor stod i fokus. I ett nationellt sammanhang är det ett tidigt exempel på en helhetsgestaltning där dialog och medskapande är centrala ledord i processen. 2018, när skolgården skulle renoveras, tog Örebro kommun kontakt med Statens konstråd för att driva ett kunskapsutvecklande projekt om renovering och underhåll av offentliga miljöer med höga konstnärliga värden.

Love and devotions gestaltning fick sin utformning utifrån dialoger med elever, lärare, föräldrar och representanter för stadsdelens föreningsliv. Med huvudfrågan, ”Vad är en skolgård?”, tillsammans med ett hållbarhetsperspektiv, utgick konstnärerna från skolgården som en situation där flera perspektiv korsas, snarare än som enbart en passiv plats. Utifrån dialogen arbetade love and devotion fram ett förslag på en utomhusmiljö tillsammans med en landskapsarkitekt. Många av de delar som användes i gestaltningen är återanvända delar från skolgården som fanns före love and devotions gestaltning. Man kan se det som årsringar som går att läsa av.

Från 2005 då skolgården stod klar till 2018 hade skolgårdens skötselnivå inneburit att många delar av gestaltningen åldrats, vissa delar hade också försvunnit. Statens konstråd gick in i projektet för att belysa vad varsamhetskravet i förhållande till konstnärliga värden och gestaltningar kan innebära.

Under 2019 och fram till våren 2020 har konstnärsduon akcg och landskapsarkitekt Jan Lindahl arbetat fram en förstudie till en projektplan för renovering och utveckling av skolgården. Akcg har drivit projektet i samverkan med Örebro konsthall, Lokalförsörjningsenheten, det kommunägda förvaltningsbolaget Futurum samt personal på Olaus Petriskolan.

Konstnärsgruppen love and devotion (Ingrid ErikssonCarina GunnarsKarin JohnsonAnna Kindgren) representeras i det här projektet av konstnärsduon akcg (Anna Kindgren och Carina Gunnars).