Konstverk i Österängen

Naturen tar över

I projektet Naturen tar över förenar Österängens Konsthall i Jönköping kompetensen hos ett antal professionella konstnärer med den kunskap om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet som finns i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Projektet ska resultera i ett antal permanenta, semipermenanenta och tillfälliga konstnärliga gestaltningar på Österängen.

I projektet Naturen tar över ville Österängens Konsthall i Jönköping förena kompetensen hos ett antal professionella konstnärer med den kunskap om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet som finns hos föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Österängen är en klassisk förortsstadsdel med stora grönytor mellan huskropparna – men det är samtidigt en ”monokultur” i form av gräsmattor och icke-blommande träd och buskar. Här såg konsthallen en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Vad skulle hända om man lät naturen ta över? Konsthallen ställde frågan om hur offentlig konst kan agera som en katalysator för ett samtal om den offentliga miljön mellan fastighetsbolag, kommun och boende på Österängen?

De deltagande konstnärerna bjöds in att under fria former tolka projektets idé: att via konstnärliga processer undersöka potentialen för ökad biologisk
mångfald i området – eller på olika sätt belysa diskussionen kring artrikedom och diversitet. Efter en period av skissarbete och efterforskning inledde konstnärerna samarbeten med lokala aktörer, och konstnärliga projekt initierades på temat. Konstnärernas arbete resulterade i ett antal permanenta, semipermanenta och tillfälliga offentliga gestaltningar på Österängen som invigs i september 2020.

Österängens konsthall har funnits sedan 2015 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst som drivs av en ideell förening. Utöver utställningsverksamheten har man en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. Biosfärområdet Östra Vätterbranterna utsågs till biosfärområde av Unesco 2012 och består av sju medlemsorganisationer där bland annat LRF, Gränna Skogsgrupp, Södra Skogsägarna och WWF ingår.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Österängens Konsthall, Birkagatan, Jönköping, Sverige