Modell av nya gemenskaper

Sommarpaviljongen

Tillsammans med Södertälje kommun undersöker Grafikens Hus omvandlingen av stadsdelen Norra Stadskärnan i Södertälje. De ser det som en unik chans till att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där de planerar att öppna sin verksamhet.

Tillsammans med Södertälje kommun undersöker Grafikens Hus omvandlingen av norra delen av stadskärnan i Södertälje, något de ser som en unik chans att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där de planerar att öppna sin verksamhet i ett eget hus. För att kunna genomföra detta har Grafikens Hus bjudit in konstnären och arkitekten Afaina de Jong.

Konstnären är baserad i Amsterdam och har utvecklat en metod där hon utifrån ett interdisciplinärt och intersektionellt perspektiv samverkat med invånare för att utforska mönster och design som fångar stadens essens och estetiska arv. Mönstret blir del av en platsspecifik paviljong, en sommarscen, placerad i Campusparken i norra delen av stadskärnan. I projektet möts medborgardeltagande, konst, kultur, arkitektur och stadsutveckling. På så sätt bidrar paviljongen med nya perspektiv där mångfald, funktionalitet och estetik står i centrum.

Konstnärens arbete ämnar skapa en gemenskap och en bredare representation i det offentliga rummet i dialog med Grafikens Hus verksamhet. Hon har specialiserat sig på designstrategiers möte med konsten, och hennes mål är att korsa gränserna för den traditionella arkitekturpraktiken genom att ta sig an den befintliga staden med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som integrerar konst, forskning och design. Arbetet de Jong gör syftar till att representera människor och kulturella rörelser som inte traditionellt syns i arkitektonisk form i det offentliga rummet. Hon söker ett nytt sätt att skapa gemensamhet via form som bygger på inflytande, kollektivitet och representation. Det nya mönstret förkroppsligas och gestaltas i Sommarpaviljongen, en ny mötesplats och ”folkpark” i den nya Campusparken 2021. Paviljongen är en plats där stadens olika föreningar, musiker, konstinstitutioner med flera kan erbjuda föreläsningar, musik, konst, kunskapsutbyten, matmarknader, teater och litteraturprogram för att inta och inviga norra delen av stadskärnan, Campusparken och i nästa steg Grafikens Hus nya museibyggnad.

Södertälje är en stark industristad, vilket präglat dess utveckling både demografiskt och geografiskt. Ett industriområde ska nu bli Södertäljes nya kunskapscenter i norra delen av stadskärnan. 800 lägenheter, butiker, en park och KTH:s campus står för utökningen av centret. Södertäljes multikulturella befolkning har få naturliga mötesplatser i staden. Hur kan en segregerad stad via konst i det offentliga rummet mötas som medskapare av sin egen livsmiljö? Hur formas ett offentligt rum som upplevs som tillgängligt och ”mitt”, oavsett etnicitet, klass och kön? Norra delen av stadskärnan behöver vara en trygg miljö för alla. Grafikens Hus har undersökt utvecklingen via konstnärliga processer där konstens möjlighet att föra samman Södertäljebor i samtal och handling skapar nya gemenskaper och sociala bryggor.

Kvarteret Separatorn ligger i den norra delen av den nya stadskärnan och här finns industrifastigheten Gjuteriet som förbereds att bli Grafikens Hus nya museum. Byggnadens skorsten har synts på fotografier från området sedan 1900-talets början och är ett riktmärke i Södertälje. Grafikens Hus projekt tar sig an industribebyggelsen, stadens historia samt stadens gemensamma framtid. Norra delen av stadskärnan ska formas till en mötesplats som involverar och känns angelägen även om du inte bor, arbetar eller studerar där. Projektet knyter samman staden genom att reflektera över vad det innebär att verka i en stad som välkomnar människor från hela världen.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Grafikens Hus, Kvarnbergagatan, Södertälje, Sverige