Kollegium

Att vara i det andras tjänst

Kollegium arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter. Tillsammans med konstnärer och forskare undersöker konstnärsgruppen vad som konstituerar situationer öppna för lek, skillnader och omsorg; rum i vilka praktiserande av vänskap, sysslolöshet och medskapande utgör strategier för att forma nya estetiska gemenskaper.

Kollegium är en konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling. Verksamheten arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter. Gemenskapens arbete graviterar kring ett expanderande manifest – en uppsättning verser som fungerar som ett vägledande kalibreringsverktyg som de konstnärliga samarbetena, dialogerna och arbetsprocesserna kommer ur.

Inom ramen för utlysningen undersöker Kollegium tillsammans med konstnärer, medborgare och forskare vad som konstituerar offentliga miljöer öppna för lek, händelser och omsorg, genom (åter)aktiverande av sakrala kulturarvsmiljöer och kulturminnesplatser. Här märks bland andra Gathenhielmska huset i Göteborg, vilket är ett kulturminnesmärkt hus vid Stigbergstorget. Sedan huset byggdes år 1743 har det, utöver att ha varit en privatbostad, hyst flera ordenssällskap. I modern tid har det huvudsakligen varit stängt för allmänheten. Andra platser för verksamhet har varit, eller kommer att vara: Kulturtemplet – en underjordisk vattencistern, Betlehemskyrkans kapell, KKV GBG, experimentreaktorn R1, Stadsbiblioteket Göteborg, Göteborgs Litteraturhus och Gustavsbergs Konsthall. Samtidigt har Kollegium vidare genom webbplatsen kollegium.nu undersökt hur digitala infrastrukturer kan skapa rum för inre dialog, och hur dessa är en förlängning av det offentliga.

Inom ramen för Verkstaden har Kollegium arbetat med att mejsla fram konturerna av en framtida hantverksgemenskap med arbeten i textil och porslin, vilka fortfarande är under produktion i samarbete med konstnären Åsa Norman. Verkstaden arrangerar workshops där Kollegium undersöker hur praktiserande av vänskap, sysslolöshet och medskapande kan utgöra strategier för att forma nya estetiska gemenskaper. Genom att förstå och undersöka handens tysta värv som etik arbetar Verkstaden med nödvändigheten av att idag genomdriva en ”handens renässans”. Kollegium arbetar vidare inom ramen för Biblioteket med att utforska det språkliga bakom språket självt och hur gemenskapen kan bevara kunskaper i vetandets marginaler. Den expanderande digitala kunskapsresursen Länkbiblioteket är en del av Bibliotekets arbete och responderar på de utmaningar som den nuvarande pandemin aktualiserat. Verkstaden respektive Biblioteket kan ses som varpen och inslaget i en väv, i vilken den ena existerar inom den andra.

Med anledning av covid-19 har vårens program flyttats till hösten/vintern 2020. Programmet innefattar utställningstrilogin Drömmen om en annan plats där Kollegium i tre symboliskt laddade miljöer undersöker existentiella erfarenheter. I trilogin medverkar Åsa Ersmark, Linn Lindström, Andrea Buttner, Åsa Norman, Meira Ahmemulic, Rita Nettelstad, Elisabeth Belgrano och Nika Persson m. fl. Under hösten 2020 visas det immersiva verket Vägg på KTH i reaktorhallen R1 parallellt med panelsamtalet Att vara förlorade tillsammans i intet. Samtalet utgår från frågan om hur vi kan stå i närmare förbindelse med intet – och om vår egen ändlighet kan fungera som en etisk och transcendental strategi?

Kollegium

Under 2019 har Kollegium arrangerat, producerat eller med-curaterat designkoncept, föreläsningar, uppläsningar, allomslutande performance, workshoppar och panelsamtal tillsammans en rad olika utövare och samarbetspartners. Bland andra märks Anja Linnea Hellström, Studio Hanna Bergman, Lottie Eriksson, Johanna Lindbo, Marie Silkeberg, Åsa Maria Kraft, Annie Johansson, Therese Ytter, Helena Fagertun, Linda Östergaard, Donia Saleh, Elise Ingvarsson, Erika Lindahl, Linn Hilda Lamberg och Benjamin Quigley i samarbete med Poste Restante, GIBCA, Textival och GFFP.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Göteborg, Sverige