SAMTIDSKONSTDAGARNA 2020

– konstens framtid i gemensamma livsmiljöer

 

Välkommen 21–23 oktober

Samtidskonstdagarna 2020 bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens framtid i gemensamma livsmiljöer.

2018 röstade Sveriges Riksdag igenom Politiken för gestaltad livsmiljö med brett partipolitiskt stöd. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta mer medskapande med konstfältet. I år går vi ett steg längre i denna riktning.
I april genomfördes en digital förberedande workshop, med 70 aktörer från olika delar av fältet. Tillsammans togs olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för årets Samtidskonstdagarna fram.

Dessa kan sorteras i följande övergripande rubriker:

  • Vad är gestaltad livsmiljö som politikområde och i övrigt?
  • Hur kan politikområdet gestaltad livsmiljö bli ett strukturellt kreativt verktyg?
  • Hur förstår konstaktörerna och konstnärerna sin roll i samband med detta nya politikområde och hur kan andra se och värdera denna kompetens och konstens potential på området?
  • Hur verkar den befintliga konstnärliga praktiken inom gemensamma livsmiljöer och hur samverkar denna med andra praktiker inom politikområdet?
  • Vad behöver vi veta mer? Kunskap, kartläggning och kompetens för att kunna omfamna området!
  • Hur kan vi nätverka och utveckla våra nätverk för att utbyta erfarenheter och få tillgång till varandras kompetens och resurser?

Samtidskonstdagarna i oktober kommer att ge mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, konstaktörer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor tillsammans.

Konferensen riktar sig till dig som passar in på någon eller flera av dessa påståenden:
– vill utveckla konstens del i politikområdet gestaltad livsmiljö tillsammans med andra aktörer i konstfältet och i gränsöverskridande samverkan;
– arbetar med att skapa förutsättningar för konst i gemensamma livsmiljöer.
– arbetar med konst i det offentliga rummet och önskar finna vägar framåt i ofta komplexa och lite kaotiska sammanhang;
– vill bidra till att hitta synergier mellan det som redan görs i arbetet med att motverka segregation och politikområdets möjligheter;
– vill utforska och formulera hur konstnärlig verksamhet kan synliggöra komplexitet i gemensamma livsmiljöer, och andra sätt som konsten är och kan vara en resurs.

Kärngruppen för Samtidskonstdagarna 2020
För att förbereda Samtidskonstdagarna har vi utsett en kärngrupp med kompetenser från olika konstverksamheter: Amanda Ferrada (Grafikens Hus, Södertälje), Petra Johansson (Art Inside Out, Halland), Johanna Linder (Österängens konsthall, Jönköping), Caroline Lund (Sveriges konstföreningar), Carl Oscar Sjögren (The Non Existent Center/Ställbergs gruva), Elna Svenle (Vandalorum, Värnamo), och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Andreas Roth, Giorgiana Zachia och Joanna Zawieja.
Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.

Gå med i vår Facebook-grupp!

Du kanske har egna frågor som du funderar på och vill bjuda in andra att samtala kring? Redan nu kan du börja dialogen och föreslå frågor i den Facebook-grupp som startades under den förberedande workshopen i april. Den heter Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna 2020 och är tänkt som ytterligare ett forum för dialog inför Samtidskonstdagarna 2020. Om du inte har gått med i Facebookgruppen ännu kan du skicka en förfrågan nu.

Om du inte använder Facebook, hör gärna av dig med angelägna frågor via mejl till Anna Holmbomanna.holmbom@statenskonstrad.se.

Till Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna

Material från förkonferensen

I april 2020 ordnades en webbaserad workshop inför Samtidskonstdagarna. Tanken var att deltagarnas olika perspektiv och idéer skulle bidra till höstens program. Framför allt var målet att ta reda på vad vi kan göra tillsammans för att konsten och konstaktörerna ska kunna förverkliga sin potential i det nya politikområdet för Gestaltad livsmiljö.

Konstens del i politikområdet Gestaltad livsmiljö är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Under workshoppen i april undersöktes möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Medverkande: Amanda Ferrada, Grafikens Hus/Södertälje, Petra Johansson, Art Inside Out/Halland, Johanna Linder, Österängens konsthall/Jönköping, Carl Oscar Sjögren, The Non Existent Center/Ställbergs gruva, Elna Svenle, Vandalorum/Värnamo, och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Andreas Roth, Giorgiana Zachia och Joanna Zawieja.

Under konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna 2020 lanserade Statens konstråd rapporten Utanför de institutionella väggarna om hur konstinstitutioner arbetar med offentlig konst i Sverige. Rapportens författare, Helena Selder, hävdar att konstaktörerna kan spela en nyckelroll i det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Här kan du läsa hela rapporten Utanför de institutionella väggarna Dokumentation från workshoppen Läs om propositionen och konst i gestaltad livsmiljö här

Filmer och presentationer

Giorgiana Zachia om Samtidskonstdagarna 2020

Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer på Statens konstråd, berättar om idén bakom Samtidskonstdagarna 2020.

Hör om årets Samtidskonstdagarna här

Hör Helena Selder berätta om rapporten Utanför de institutionella väggarna

Statens konstråd har i uppdrag att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. I rapporten "Utanför de institutionella väggarna" tydliggörs hur konstaktörer, genom sitt arbete med offentlig konst, kan spela en nyckelroll i politikområdet Gestaltad livsmiljö. Här kan du höra Helena Selder, författare till rapporten, berätta om slutsatserna i den.

Kontakt