Slutrapportering av regeringsuppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger

Statens konstråds fick 2018 regeringsuppdraget att utarbeta ett metodstöd för hur upp till enprocent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. Uppdraget har genomförts i samarbete med statliga fastighetsförvaltande myndigheter och bolag. Dess övergripande syfte har varit att finna långsiktiga metoder och modeller för samverkan och finansiering av bild- och formkonstnärlig gestaltning när staten planerar, bygger och förvaltar offentliga samhällsmiljöer.

Uppdraget har bland annat resulterat i ett markant ökat intresse från statliga fastighetsaktörer för att i samverkan med Statens konstråd få med konsten tidigt i processerna när staten planerar och bygger. Resultatet visar också på en stark samsyn om att offentlig konst som självklar del i gestaltning av våra gemensamma miljöer kan stärka en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.