Byggnadsanknuten offentlig konst

I denna rapport har förutsättningarna för tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst som kulturarv utretts. Byggnadsanknuten offentlig konst definieras i rapporten som konst som är beställd eller inköpt för permanent platsspecifik placering i offentlig miljö och som huvudsakligen tillkommit genom enprocentregeln. I propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) konstateras att det är angeläget att stärka förutsättningarna att bevara byggnadsanknuten offentlig konst från 1900-talet. Statens konstråd fick därför i uppdrag att särskilt utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området (Ku2017/02582/ LS). Statens konstråd har i detta uppdrag samarbetat med Riksantikvarieämbetet (Ku2017/00942/KL).