Ett vardagsrum med öppen spis i tjusig stil

Portfoliovisningar 2021

2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor för att stötta det svenska konstlivet under pandemin. Som en del av satsningen har Statens konstråd arrangerat portfoliovisningar i samarbete med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Portfoliovisningarna är nu avslutade men Statens konstråd fortsätter att köpa in konst för att stötta konstnärer under hela året. Stort tack till alla konstnärer som deltog i portfoliovisningarna!

För att nå ut brett till yrkesverksamma konstnärer arrangerade Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige sex digitala regionala portfoliovisningar mellan april och september 2021. Fokus för portfoliovisningarna var både inköp av konst till Coronasamlingen och att lära känna nya konstnärskap för eventuella framtida samarbeten. Även intendenter och curatorer från andra institutioner deltog i portfoliovisningarna. 

Inköp på portfoliovisningarna  

Här kan du ta del av Statens konstråds inköp av konst som skedde genom portfoliovisningarna. 

Sex portfoliovisningar 2021 

Under året genomförde Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige sex portfoliovisningar* 

  •  28 och 29 april: Region Värmland, Region Uppsala, Region Gävleborg och Region Västmanland  4 och 7 maj: Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen 
  •  26 och 28 maj: Västra Götalandsregionen 
  •  16 och 18 juni: Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Gotland 
  •  25 och 27 augusti: Region Skåne 
  •  22 och 24 september: Region Dalarna, Region Örebro, Region Sörmland och Region Östergötland

*Urvalet av konstnärer till portfoliovisningarna sköttes av regionerna som ingår i föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Statens konstråd reserverade sig rätten att tacka nej till portfoliovisningar av konstnärer vars konstverk vi redan har köpt in under 2021. Regionerna ansvarar för frågor om processen. 

Statens konstråds portfoliovisningar 

Statens konstråd har lång erfarenhet av att arrangera portfoliovisningar för att lära känna konstnärskap i hela landet. 2020 initierade vi en arbetsprocess med digitala portfoliovisningar genom ett pilotprojekt i samarbete med Region Jönköping. 2021 skalade vi upp arbetet med digitala portfoliovisningar som en del av regeringsuppdraget Coronasamlingen. 

Om Coronasamlingen 

Under 2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor från gallerier och konstnärer som är verksamma i hela landet. Inköpen sker på fler olika sätt: I början av året genomfördes en öppen utlysning där konstnärer föreslog verk för inköp, tillsammans med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige har vi genomfört digitala portfoliovisningar, gallerister och utställningsarrangörer kontaktar oss med inköpsförslag och våra upphandlade konstkonsulter/curatorer och andra anställda på Statens konstråd föreslår konstverk för inköp.  

 Den inköpa konsten kommer sedan placeras på myndigheter, på så sätt når konsten en bredare publik. Inköpen kommer att lämna ett varaktigt avtryck i statens konstsamling, de blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck. Satsningen är ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. 

Statens konstråds regionala arbete 

Sedan 2018 har Statens konstråd trappat upp sitt regionala utvecklingsarbete tack vare två regeringsuppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, och att bidra till ökad kunskapsutveckling om offentlig konst i hela landet. Vi har upparbetade relationer med nyckelaktörer i alla Sveriges regioner och tillsammans med dem stärker vi den nationella infrastrukturen för samtidskonst. Statens konstråd arbetar för att skapa och stödja nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet. Vi arrangerar regionala konstpolitiska samtal, Samtidskonstdagarna, nätverksutvecklingsprojekt, tar fram rapporter och studier om konstaktörernas förutsättningar och arbete, och har en programverksamhet i hela Sverige.