Portfoliovisningar 2021

Under 2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor för att stötta det svenska konstlivet under pandemin. Som en del av satsningen väljer vi att även arrangera portfoliovisningar, en metod som vi har jobbat med under många år i hela landet. Efter en inledande pilot med digitala portfoliovisningar under hösten 2020 arrangerar vi nu sex digitala och regionala portfoliovisningar under 2021. Satsningen görs i ett unikt samarbete mellan Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige.

För att nå ut till yrkesverksamma konstnärer arrangerar Statens konstråd portfoliovisningar i hela landet mellan april och september 2021. Fokus för dessa portfoliovisningar är dels inköp av konst till Coronasamlingen, dels att lära känna nya konstnärskap för eventuella framtida samarbeten. Alla slags konstnärliga uttryck är välkomna. Även intendenter och curatorer från andra institutioner är inbjudna att delta i portfoliovisningarna.

Delta i portfoliovisningarna

För information om hur du kan anmäla intresse för att delta i portfoliovisningarna, gå till din regions webbplats. OBS! Arbetet är under utveckling och regionerna uppdaterar information så snart det är möjligt.

Portfoliovisningarna sker följande datum:

Mittregionerna 1: 28 och 29 april.
Region Värmland
Region Uppsala
Region Gävleborg
Region Västmanland

Norr: 4 och 7 maj
Region Norrbotten
Region Västernorrland
Region Västerbotten
Region Jämtland/Härjedalen

Västra Götaland: 26 och 28 maj

Sydsverige: 16 och 18 juni
Region Blekinge
Region Halland
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Jönköping
Region Gotland

Region Skåne: 25 och 27 augusti

Mittregionerna 2: 22 och 24 september.
Region Dalarna
Region Örebro
Region Sörmland
Region Östergötland

Urvalet av konstnärer till portfoliovisningarna sköts av regionerna som ingår i föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Statens konstråd reserverar sig rätten att tacka nej till portfoliovisningar av konstnärer vars konstverk vi redan har köpt in under 2021. Statens konstråd kan inte besvara frågor angående processen eller deadlines för ansökan. Det ansvarar varje enskild region för. På Statens konstråds webbplats länkar vi endast till den information som regionerna publicerar.

Curatorer som vill delta i portfoliovisningarna

Professionellt verksamma curatorer eller intendenter runt om i landet är välkomna att delta i portfoliovisningarna.

Anmäl intresse för att delta här

Om Statens konstråds portfoliovisningar

Statens konstråd har lång erfarenhet av portfoliovisningar, som vi arrangerar i syfte att lära känna konstnärskap i hela landet. 2020 initierade vi en arbetsprocess med digitala portfoliovisningar. Processen inleddes med ett pilotprojekt i samarbete med Region Jönköping. 2021 skalar vi upp arbetet med digitala portfoliovisningar som en del av  regeringsuppdraget Coronasamlingen.

Statens konstråds regionala arbete

Sedan 2018 har Statens konstråd trappat upp sitt regionala utvecklingsarbete tack vare två regeringsuppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, och att bidra till ökad kunskapsutveckling om offentlig konst i hela landet. Vi har upparbetade relationer med nyckelaktörer i alla Sveriges regioner och tillsammans med dem stärker vi den nationella infrastrukturen för samtidskonst. Vi arbetar för att skapa och stödja nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet. Vi arrangerar regionala konstpolitiska samtal, Samtidskonstdagarna, nätverksutvecklingsprojekt, tar fram rapporter och studier om konstaktörernas förutsättningar och arbete, och har en programverksamhet i hela Sverige.

Om Coronasamlingen

Statens konstråd har fått 25 miljoner kronor med uppdrag från regeringen att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som har drabbats hårt av pandemin. Genom satsningen stärks även samtidskonstens plats i våra gemensamma livsmiljöer. Konstinköpen kommer att lämna ett varaktigt avtryck i statens konstsamling – de blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck. Konsten kommer också placeras på myndigheter och på så sätt nå en bredare publik.

Kontakt

För frågor om portfoliovisningarna, kontakta oss på: portfolio@statenskonstrad.se