En torgyta

Nytt skissuppdrag för konstnärer på Campus Solna, Entrétorget

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk på Campus Solna, Entrétorget. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus.

Om platsen

Projektet omfattar en konstnärlig gestaltning som en del av entrétorget Campus Solna som byggs av Akademiska Hus och ritas av SWECO. Det nya torget kommer att byggas på och i anslutning till den plats där Nobels väg möter Solnavägen. Det angränsar till Nobel Forum, gräsmattan mot Gammelgården och ligger i nära anslutning till CMB-kvarteret, som fått sitt namn efter att tidigare ha varit hemvist åt institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet.

Det nya torget kommer i sin utformning att ta upp värden som lyfts fram i den övergripande campusplanen. Den omfattar bland annat en vision om att campus på sikt ska bli bilfritt. Som ett led i detta planeras entrétorget så att fotgängare och cyklister prioriteras framför biltrafik, vilket understöds i val och utformning av markbeläggning och gestaltning i övrigt.

Om den konstnärliga gestaltningen

Antalet människor som rör sig i området kommer att öka i och med Hagastadens utbyggnad och den nya tunnelbanan med hållplats Hagastadens uppgång intill det nya entrétorget. Det skapar nya krav på synlighet, framkomlighet, trygghet och plats för arbete och vila. Här kommer den konstnärliga gestaltningen att förstärka området och de värden man vill skapa i utformningen av det nya torget. Tanken är att den ska markera övergången från torget till intilliggande delar och bära vidare en berättelse som påbörjas redan utanför campusområdet.

Den som träder in på Campus Solna lämnar en stad med handel, kommunikation och boende och går in i ett område präglat av medicinsk vetenskap. Den konstnärliga gestaltningen ska hitta uttryck för denna övergång och koppla det vetenskapliga området till det mer allmänt mänskliga och skapa eftertanke om det som vetenskapen strävar efter – att skapa förutsättningar för bättre liv och hälsa.

Samverkanspart är Akademiska Hus. I samrådsgruppen ingår representanter för Karolinska institutet.

Intresseanmälan för Campus Solna, Entrétorget

Under processen kommer tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. Avsikten är att tilldela en av dessa genomförande kontrakt på 3 000 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2023-11-19.

OBS! För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.