Industriområde. Tegelbyggnader

Nytt skissuppdrag för konstnärer – Varvsstaden i Malmö

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk i Varvsstaden i Malmö. Gestaltningsprojektet är ett samarbete mellan Statens konstråd, Varvsstaden AB, Malmö stad och Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Konstnärlig gestaltning på flera platser inom området

Projektet omfattar en konstnärlig gestaltning inom området Varvsstaden. Gestaltningen ska genomföras på flera platser i området och till större delen allmän platsmark tillhörande Malmö stad och kan även integreras i de byggnader som den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet flyttar in i.

Om Varvsstaden

Varvsstaden byggs som en ny stadsdel där Kockums varv och verkstäder tidigare låg. Industrierna var en viktig del av Malmö stads stadsbild och identitet och utgör ett viktigt kulturhistoriskt arv. I det nya området sparas många äldre byggnader och historiska detaljer. Den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet flyttar in i två av de historiska byggnaderna. Här kommer undervisning och forskning inom teater, musik och bildkonst att bedrivas. Varvsstaden är också ett område där det kommer att finnas kontorsfastigheter, restauranger och bostäder och många kommer att söka sig hit för promenader och rekreation.

Curatoriell vision som utgår från stadsdelens historia

Den curatoriella visionen utgår från stadsdelens historia, de verksamheter som funnits på platsen och en stads utveckling och förändring. Genom att skapa gestaltningar i olika format på flera platser i området kan en seriell berättelse skapas om Varvsstadens historia och framtid. Med de olika formaten kan gestaltningen spegla det spektrum av konstformer som den konstnärliga fakulteten representerar. Gestaltningen kan också fungera som en utgångspunkt för undervisningen och forskningen på fakulteten och därmed ständigt tolkas och omtolkas och därmed spegla samtidens betraktelse av historien och syn på framtiden.

Samarbetspartners

Samverkanspart är fastighetsägare och beställaren Varvsstaden AB, delfinansiären Malmö Förskönings- och Planteringsförening och markägare för den allmänna platsmarken Malmö stad. I samrådsgruppen ingår även representanter för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och arkitekten Marge arkitekter.

Intresseanmälan för Varvsstaden, Malmö

Under processen kommer tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. Avsikten är att tilldela en av dessa genomförande-kontrakt på
2 600 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2024-03-10

OBS! För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.