Verk The Blood of Stars av Raqs madia collective

Brytningstider – extrakt ur en framtida historia

Om Brytningstider – extrakt ur en framtida historia

Under två veckor i slutet av november 2017 möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.

Brytningstider är den avslutande delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring som sedan 2015 ägt rum på olika platser i landet.

I takt med att vår egen planet töms på resurser siktar industrin mot andra himlakroppar för framtida gruvprospektering.

I Luleå är tematiska utgångspunkten ”utvinning” och hur denna värdeskapande aktivitet utvecklats från gruvdrift till dataanalys. Gruvdriftens materialitet och det osynliga flödet av data har mer gemensamt än många tror. Både datanätverken och basindustrierna är beroende av enorma mängder energi, och tillverkningen av datorernas hårdvara sker med metaller som utvinns genom gruvdrift. I takt med att vår egen planet töms på resurser siktar industrin mot andra himlakroppar för framtida gruvprospektering. Utvinningen flyttar också in i våra egna kroppar och sociala nätverk. Den stora mängden data vi lämnar efter oss på nätet återanvänds av kommersiella företag och de mest intima aspekterna av våra liv blir till handelsvaror. Skapar den tekniska utvecklingen nya förutsättningar för liv eller kommer jorden och människan till slut att utarmas?

Curators text

Curator Lisa Rosendahl på Statens konstråd skriver om Brytningstider. Hon har sammanställt utställningen och presenterar här idén och tankarna bakom temat.

 

Extraktion – ur jorden, i rymden och inifrån den mänskliga kroppen.

Extraktion är en företeelse vi oftast associerar med utvinning av naturresurser, som gruvdrift. Men i den digitala tidsåldern har begreppet utökats till att inkludera helt andra fenomen, som storskalig dataanalys och digitala valutor, liksom till kommersialiseringen av känslor och relationer genom sociala medier. Utställningen Brytningstider – Extrakt ur en framtida historia sammanför konstverk under temat ”extraktion” med Luleå stad för att genom möten mellan konsten och staden spegla denna samhällsförändring.

Statens konstråd har i serien Industrisamhälle i förändring sedan 2014 bjudit in konstnärer att, i olika delar av Sverige, gestalta övergången från industrisamhället till den postindustriella eran. Den avslutande delen av serien är utställningen Brytningstider – Extrakt ur en framtida historia som genomförs på olika platser i Luleå under november 2017.

Det senaste decenniet har Luleå genomgått en identitetsomvandling, från stålstad till högteknologisk knutpunkt. Att Facebook valde att förlägga sina servrar till staden har bidragit till den utvecklingen, liksom spetskompetensen på Luleå Tekniska Universitet. I Kiruna letar gruvbolaget LKAB och rymdbasen Esrange sig allt längre bort i varsin riktning: djupt ner mot jordens kärna och allt längre ut i universums mörker. Och utanför Boden går utvinningen av digital valuta på högvarv i en av Europas största Bitcoin-gruvor.

För utställningen Brytningstider har Statens konstråd bjudit in konstnärerna Raqs Media Collective, Lisa Tan, samt Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter att göra nya konstverk utifrån Luleås och Norrbottens kopplingar till extraktion. Vi lånar även in färdiga konstverk av Yuri Pattison och Eva Stina Sandling som berör samma tema.

Idén till utställningens tematik kom till under ett besök på Datavägen i Luleå, med Facebooks serverhallar på ena sidan gatan och gruvbolaget Northlands kontor på den andra. Min upplevelse av det fysiska mötet mellan gruv- och dataindustrin synliggjorde samband dem emellan som tidigare inte varit tydliga för mig. Ambitionen med utställningen är att iscensätta möten mellan Luleå stad och konstnärernas verk som på ett liknande sätt kan väcka tankar om hur samhället och dess relation till de industriella processer som i hög grad definierar Sveriges ekonomi förändrats från 1950-talet till idag. Utställningens centrala metafor av en utveckling från järnmalm till data är tänkt som en inledande bild, vilken konstnärernas verk på olika sätt komplicerar och expanderar.

På Datavägen sjunger högspänningsledningarna av elektricitet från vattenkraftverken i Messaure och Porsi, en gång i tiden byggda för den tunga industrin och nu en av huvudorsakerna till att de energikrävande dataföretagen väljer att etablera sig just i Norrbotten. Bakom Facebooks ogenomträngliga fasad brusar samtidigt världens största sociala nätverk. Den språkliga kopplingen mellan ”mining” (engelska för gruvbrytning) och ”data mining” (utvinning av information ur stora mängder data) blir här alldeles självklar: dessa industrier är båda del av utvinningens logik. Algoritmerna som styr dagens dataflöden spelar samma roll som svartkrutet i de gamla järnmalmsgruvorna. Kopplingen är inte bara språklig, utan också mycket konkret: jordartsmetaller är vitala för hårdvaran i datorer och mobiltelefoner, som efter bygatan och arbetsplatsen blivit en ny infrastruktur för våra känsloliv. Men bör vi fråga oss om det även finns andra likheter mellan utvinningen av jordens sinande naturresurser och exploateringen av människans sociala och känslomässiga förmågor? Är känslor måhända också en begränsad resurs, precis som fossila bränslen?

Från 1600-talet och framåt har Norrbottens malmfält försett världen med metaller som spelat en avgörande roll för världsekonomin. Många koloniala relationer har byggts med järnmalmen från norr: mellan svenska staten och den samiska befolkningen liksom mellan europeiska stormakter och deras avlägsna besittningar. Samtidens former för global exploatering ser delvis annorlunda ut. Idag pågår utvinningen och omvandlingen av gemensamma resurser till kapital inte bara på världens olje- och malmfält, utan även hemma framför datorn. För företag som Facebook och Google är den personliga data som vi, deras flera miljarder dagliga besökare, lämnar efter oss på deras webbplatser lika värdefull som de 75 000 ton järnmalm LKAB hämtar ur Kiirunavaara per dygn.

Forskning visar dessutom att vår interaktion med ny teknologi i längden inte bara förändrar vårt beteende, utan även omformar våra hjärnor. Liksom gruvdrift urholkar berggrunden och omdirigerar grundvattensflöden, omformas våra hjärnor och tankebanor fysiskt av den infrastruktur vi dagligen interagerar med. Kanske bör den lavinartade användningen av sociala medier, kommersialiseringen av personlig information och algoritmernas tendens att styra vår uppmärksamhet därför liknas vid en ny form av kolonialism som inte bara exploaterar utan även invaderar och förändrar våra sätt att tänka och känna?

Genom att installera konstnärernas samtida verk i några av Luleås klassiska 50-talsbyggnader hoppas jag iscensätta tankeväckande dubbelexponeringar av olika skikt av tid, material och sätt att se på världen. Kanske kan konstverkens möte med stadsrummet få oss att se det dagliga livet och den plats i historien där vi just nu befinner oss ur andra synvinklar – precis som mötet med gruvindustrin, vattenkraften och serverhallarna på Datavägen i Luleå gjorde för mig.

Curator: Lisa Rosendahl

Hitta till konstverken

Utställningen Brytningstider visas på Storgatan, Vetenskapens hus, Pontusbadet och Mjölkuddsberget i Luleå. Här finns all information om när, var och vad du kan se på de olika platserna. Missa inte att ladda ner vår karta och att alla platser har specifika öppettider, de flesta håller stängt på söndagar.

Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017

Storgatan

INSTALLATIONEN THE IDEAL OCH ATT ANVÄNDA LANDSKAP

Var: I två containrar placerade där Storgatan möter Smedjegatan.
Öppettider: Måndag – lördag kl. 11-19

Konstnärer: Yuri Pattison, Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter

De två konstverken behandlar olika aspekter av begreppet extraktion: metallutvinning i gruvan Aitik och utvinning av digital valuta i en kinesisk Bitcoin-gruva.

Vetenskapens Hus

COLOCATION, TIME DISPLACEMENT

Adress: Storgatan 53
Visningstider: Tisdag och lördag kl. 12-13, samt fredag kl. 17-18
Längd: 18 minuter, kontinuerlig loop.

Konstnär: Yuri Patison

Colocation, time displacement (2014) av Yuri Pattison  är inspelad på datacentret Bahnhof i Stockholm, inhyst i ett av civilförsvarets före detta skyddsrum utrustat för en potentiell kärnvapenattack.

Det gamla Posthuset, idag Vetenskapens Hus, uppfördes 1953. Posten hade, i och med industrialiseringen, utvecklats till en knutpunkt i det svenska samhället. På 50-talet ansågs Posten bara kunna expandera, något som speglas i byggnadens futuristiska arkitektur. Men i takt med digitaliseringen ändrade postväsendet karaktär, från betydande samhällsinstitution till att främst fungera som leverantör åt näthandeln. 2008 var förändringen ett faktum och postverksamheten i den vackra byggnaden på Storgatan upphörde för gott.

Pontusbadet

MORMORS HÄNDER, MORMOR TVÄTTAR MAMMA TITTAR PÅ, VATTENFALLS TAVLA OCH MY PICTURES OF YOU

Se länken för badets öppettider nedan.
Pontusbadet håller helt stängt 17 november för renovering.

Konstnärer: Eva Stina och Lisa Tan

Mormors händer (1982), Mormor tvättar mamma tittar på (1982) och Vattenfalls Tavla (1985) av Eva Stina Sandling. Väven Vattenfalls Tavla, av Eva Stina Sandling, visar Porsi kraftstation i Voullerim som började byggas samma år som Pontusbadet öppnade. De andra vävarna skildrar älven längre tillbaka i tiden, innan kraftverken, då den var en del av det dagliga livet. Tillsammans visar de samhällets förändrade relation till älven, från besjälad livsådra till infrastruktur för industriell produktion.

Under decennierna efter kriget byggdes ett stort antal varmbadhus runt om i landet. Pontusbadet uppfördes 1957 och var då ett av Sveriges modernaste.  Efterkrigstidens energikrävande industrier och välfärdsbyggande möjliggjordes till stor del av utbyggnaden av vattenkraften. Denna storskaliga elproduktion är lika avgörande för lönsamheten hos dagens serverhallar som de är för gruvnäringen.  På Pontusbadet visas konstverk av Eva Stina Sandling och Lisa Tan som på olika sätt utgår från tankar om vatten. Deras personliga reflektioner framhäver vattnet som livgivande element – på jorden liksom i andra delar av universum.

Mjölkuddsberget

THE BLOOD OF STARS

Adress: Torpslingan 36
Öppettider: Måndag – fredag kl. 16 -19 och lördag kl. 12-16

Konstnärsgrupp: Raqs Media Collective

The Blood of Stars (platsspecifik installation, 2017) av Raqs Media Collective. Försvarsanläggningen djupt inne i Mjölkuddsberget stod, precis som utställningens andra visningsplatser, färdig på 1950-talet. Bergrummet är dock motsatsen till de övriga byggnadernas ljusfyllda och framtidsoptimistiska arkitektur. Precis som Posthuset var Mjölkuddsberget en kommunikationscentral, fast med uppgift att verka utom synhåll i krigstid. Anläggningen skulle även skydda malmhamnen i Luleå, dit fästningen Bodens kanoner inte kunde nå. Efter kalla krigets slut bantades det svenska försvaret och berget togs ur Försvarsmaktens organisation. Delar av den gamla kommunikations- och beredskapsutrustningen står dock kvar inne i det nu spöklika berget – en påminnelse om en tid av intensiva förberedelser inför ett krig som lyckligtvis aldrig kom.

I den platsspecifika installationen The Blood of Stars inne i Mjölkuddsberget fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter.

Medverkande konstnärer

Här kan du läsa om alla nio konstnärer som deltar i utställningen Brytningstider. Vi guidar dig även vidare till mer information om varje enskilt verk och var du kan se det i Luleå.

Fanny Carinasdotter
I sitt konstnärskap utforskar Fanny Carinasdotter de mellanrum som uppstår när människan gör intrång i landskapet och de spår vi lämnar efter oss. Hon arbetar med en dokumentär känsla i fotografi som hon kombinerar med intervjuer och arkivmaterial. Fanny Carinasdotter har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1978 och bor i Umeå.

Tomas Örn
Konstnären Tomas Örn intresserar sig för hur maktordningen över det offentliga rummet skapas, hur det utmanas av subkulturer och medborgarprotester. Han arbetar med betydelsen av platser ur ett kulturhistoriskt och konstnärligt perspektiv. Tomas Örn har en bakgrund som bebyggelseantikvarie, han föreläser om graffitti och är doktorand på Luleå tekniska universitet. Han är född 1976 och bor i Luleå.

Anja Örn
Konstnären Anja Örn intresserar sig för platsers olika grad av offentlighet. Genom skulpturala former gör hon ingrepp i naturen och utmanar gränsen mellan industri och landskap. Anja Örn startade upp och driver Galleri Syster i Luleå och har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1972 och bor i Luleå.

Läs mer om verket Att använda landskap

Raqs Media Collective
Konstnärsgruppen Raqs Media Collective arbetar tillsammans som konstnärer, curaterar utställningar, redigerar böcker och producerar filmer. De samarbetar gärna över gränserna med andra yrkesgrupper, allt från arkitekter och datorprogrammerare till författare och teaterdirektörer. Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi, Indien och består av Jeebesh Bagchi (född 1965), Monica Narula (född 1969) och Shuddhabrata Sengupta (född 1968). Tillsammans har de ställt ut och medverkat i otaliga internationella sammanhang.

Läs mer om Raqs Media Collectives verk The Blood of Stars

Lisa Tan
Konstnären Lisa Tan arbetar mestadels med video, fotografi och installation. Hon flätar samman litterära, historiska och personliga referenser för att undersöka de komplexa relationerna mellan språk, bild och upplevelse. Lisa Tan har medverkat i flertalet internationella utställningar, hon är född 1973 i New York och bor i Stockholm.

Läs mer om Lisa Tans verk My Pictures of you

Yuri Pattison
Konstnären Yuri Pattison arbetar främst med digital media, video och skulptur. Den nya teknologins närvaro i vår samtid, som alltmer påverkar både hur och var vi lever och arbetar, är något han undersöker i sitt konstnärskap. Hur våra beteenden påverkas av teknologins utveckling, hur delande och transparens uttrycker sig på nätet, men även i den moderna i arkitekturen och i våra arbetslandskap, är frågor som tar form i hans gestaltningar. Yuri Pattison har medverkat i en rad internationella sammanhang. Han föddes 1986 och bor i London.

Läs mer om Yuri Pattisons verk colocation, time displacement

Läs mer om Yuri Pattisons verk the ideal (v. 0.2)

Eva Stina Sandling
Konstnären Eva Stina Sandling använder sig av olika material och tekniker som ofta får möta varandra. Frågor om naturens utsatthet i relation till människans råvaruutvinning står i centrum, aktuella problemställningar i det lokala sträcker sig ofta till större globala sammanhang. Eva Stina Sandling har medverkat i utställningar i Sverige och internationellt, är född 1950 och bor i Porsi.

Läs mer om Eva Stina Sandlings verk Vattenfalls tavla

Ladda ner karta, broschyr och logotyp

När du går på utställningen Brytningstider i Luleå kan du ta med dig vår karta och broschyr för att hitta lätt och få reda på mer om konstverken och konstnärerna. Det går även bra att ladda ner logotypen för användning i sociala medier. Att beskära logotypen är inte tillåtet.