Vimplar i olika färger skriver "Välkommen" mot en blå bakgrund. I mitten står det "Samtidskonstdagarna 2021, 20–22 oktober".

Samtidskonstdagarna 2021

Samtidskonstdagarna 2021 bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konst och demokrati 20-22 oktober.

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstaktörer från hela Sverige för att tillsammans undersöka frågor som är angelägna för alla. Ett medskapande forum för gränsöverskridande utbyte mellan aktörer och kring fältets möjligheter att samverka, formulera sig och få kraft av varandra.

I år är Samtidskonstdagarnas tema Konst och demokrati och vi tittar närmare på hur konstfältets relation med demokratin ser ut idag. Erfarenhetsutbyte, lärande och framåtblickande är nycklar dessa dagar. I fokus är bland annat frågorna: Vad finns det för erfarenheter av att arbeta med konst och demokrati? Hur ser den demokratiska beredskapen ut för konst? Hur kan konsten bli mer angelägen i det demokratiska samhället? På vilka sätt kan konstbranschen själv bli mer demokratisk? Under Samtidskonstdagarna kommer vi bland annat lära oss hur vi kan arbeta inkluderande med ett intersektionellt perspektiv, vad konstens demokratiska beredskap är, hur vi kan bemöta hot och hat som konstverksamheter, hur ekosystemiskt tänkande och civilkurage fungerar i praktiken.

Under dagarna kommer det finnas mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, curatorer, tjänstepersoner, konstutvecklare, studieförbund, politiker och andra intressenter i konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor och många andra tillsammans.

Anmäl dig här!

Här anmäler du dig till Samtidskonstdagarna 2021

Sista anmälningsdag är 17 oktober 2021.

Program

Onsdag 20 oktober

09:15     Teknisk uppvärmning

09.30     Välkommen – introduktion, lärgrupper, konstfältets frågor

12.00     Lunch

13.00     Lyssna till erfarenheter från fältet utifrån olika perspektiv:

 • Anders Ljungberg om lärdomarna från dialogerna med politiker och myndigheter i samband med nedläggningen av Gustavsbergs konsthall.
 • Andrea Davis Kronlund om arbetet med samtidskonst och etnografiska samlingar i Etnografiska museets satsning Afrika pågår.
 • C Grace Chang om ”Radical Hope” och inkluderande curatering vid Skånes konstförening (eng).
 • Cecilia Sterner berättar om arbetet med projektet Lek för demokrati och hur fem 5:e klassare tog fram en förstudie till ett nytt stadshus i Ängelholm.
 • Helen Arfvidsson om en stärkt demokratisatsning på Världskulturmuseerna och workshopsmetoden Demokratiska Ting.
 • Johan Forsman om Skogens arbetsmodell och nya digitala verktyg som organiserar ett vidare ekosystem av lokaler, resurser och processer mellan kulturaktörer, konstnärer och kommuner.
 • Jon Perman berättar om medlemsstyrd projektorganisering med utgångspunkt i Konstfrämjandet Gävleborgs projekt Det finns i skogen.
 • Jona Elfdahl och Etta Säfve om Gylleboverkets arbete med att förankra sig lokalt och samtidigt hålla hög konstnärlig kvalitet, om självorganisering och deltagarkultur.
 • Miriam Andersson-Blecher om Botkyrka konsthalls kontinuerliga arbete med lokal förankring hos politiker och lokalbefolkning som en del av konsthallens demokratiska uppdrag.
 • Morten Goll om konstnärers arbete när det brinner i knutarna. Trampoline House och bortom det… (eng).
 • Ruben Wätte om sin anarkistiska konstpedagogik och om att ta barnkonventionen på allvar.
 • Sebastian Dahlqvist och Maj Horn berättar om det nordiska nätverket AOOO (Artists Out of Office).
 • Sofia Lenninger reflekterar över tjänstemannarollen i en förändrad kulturpolitik.
 • 16.00–18.00  Mingel och visningsrum med hittills anmälda: Aejlies – Samiskt kulturcentrum, Tärnaby; Artist in Retreat, Blekinge: Botkyrka konsthall; Coronasatsningen, Moderna Museet och Statens konstråd; Galleri Lars Palm, Sandviken; Gylleboverket, Gärsnäs; Hangaren/Urbankonsthallen, Malmö; Havremagasinet länskonsthall, Boden; Hägerstensåsens medborgarhus; Hälsinglands museum, Hudiksvall; Konstens kommunikationsbyrå, Konstfrämjandet; Kvadrennalen; Malmö konstmuseum; Nyheter från Kulturrådet, Nordisk kulturkontakt, Nordisk kulturfond och Postkodstiftelsen; Skellefteå konsthall; Skogen, Göteborg; Skånes konstförening; The Mirror Institution, Kalmar; Urban konst, Göteborgs konsthall och kulturtidskriften Ord&Bild; Utmarken, Öland; Västerås konstmuseumYstad konstmuseum. Här kan du läsa mer om programmet.

Torsdag 21 oktober

09.00     Parallella workshoppar (mer detaljerad information längre ner)

 • Inkluderande (konst)verksamhet i teori och praktik, processledare: Aygül Kabaca
 • Demokratisk beredskap för konsten, processledare: Edna Eriksson
 • Mötet med den vita blicken, processledare: Isatou Svenungsson
 • Ekosystemiskt tänkande i praktiken. Självorganisering i utmanande tider, för stora och små, processledare: Kajsa Balkfors
 • Konst, rasism och deltagande, processledare: Kitimbwa Sabuni
 • All set for action – Normkreativt civilkurage i samtidskonsten, processledare: Rebecca Vinthagen och Ulrika Flink
 • När nätmobben kommer – så kan du kritikhantera för att slippa krishantera, processledare: Sofia Embrén
 • 12.00     Lunch

13.00    Samtal utifrån utredningen Från kris till kraft. Återstart för kulturen med: Anna-Karin Wulgué, kulturchef Katrineholm kommun, Camilla Nyman, bild- och formkonsulent Region Dalarna, Konstkonsulenternas förening; David Winerdal, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje; Eva Månsson, KRO; Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall och språkrör Klister nätverket; Mariangela Méndez Prencke, Konsthallschef Havremagasinet länskonsthall, Boden och Ordförande för Svenska Curators Förening.

14.00     Lärande på tvärs – hur använda erfarenheter och kunskaper?

16.00     Introduktion till filmen Aktivering Samtal med konstnären Mats Eriksson Dunér.

16.10     Visning av Aktivering Samtal. Filmen finns tillgänglig för streamning under konferensens alla tre dagar (20-22 oktober) och länk skickas via mail till anmälda. Här kan du få en försmak. Tack till Filmform.

17.10     Q & A och eftersnack med Mats Eriksson Dunér.

Fredag 22 oktober

09.00     Aktionsinriktad deltagarstyrd dialog och nätverkstorg

11.30     Summering

12.00     Slut

 

Mer om workshopparna den 21 oktober

Workshop 1: Inkluderande (konst)verksamhet i teori och praktik

Processledare: Aygül Kabaca

Ibland sker exkluderande eller ojämlikt bemötande på grund av omedvetenhet snarare än onda avsikter. Kunskap och medvetenhet är därför viktiga steg för att nå och inkludera fler i sin verksamhet. Men det räcker inte utan behöver kompletteras med praktiskt förändringsarbete. Under denna workshop jobbar vi utifrån Make Equals modell In-Inne-Ut, som stöttar verksamheter i att jobba mer framgångsrikt med jämlikhet och inkludering. Med utgångspunkt i konst- och kulturverksamheter går vi igenom modellens olika delar och pratar om viktiga delmoment såsom att attrahera och behålla en mångfald av talanger, att skapa en trygg och inkluderande miljö för fler samt betydelsen av ord- och bildval i kommunikationen.

 

Workshop 2: Demokratisk beredskap för konsten

Processledare: Edna Eriksson

Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet, demonstrationsfrihet, religionsfrihet och mötesfrihet är alla grundläggande friheter för en demokrati. Men hur fungerar demokratin i praktiken? Vilka idéer och faktiska lagar bygger den på och vad betyder dem? I en tid när demokratin hotas av ickedemokratiska krafter och i en tid när våra grundläggande friheter är hotade bör vi alla fundera över vad det innebär att stärka och skydda demokratin så att generationer efter oss kan få fortsätta att utöva kultur och konst med de friheter vi ibland tar för givet. Edna Eriksson är ordförande i MR-Stiftelsen och verkar som utbildare och föreläsare med utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

 

Workshop 3: Mötet med den vita blicken

Processledare: Isatou Svenungsson

Precis som inom andra områden finns det normer inom konsten och kulturen som får stora effekter på vilka som får höras och synas, vad som värderas högre och vad som tas för givet. Inte minst finns mängder av normer kopplat till vithet. Under denna workshop pratar vi om detta och vilka konsekvenserna av exkludering, rasism och vithetsnormer kan bli. Vad händer med de av oss som bryter mot vithetsnormerna och behöver förhålla oss till den vita blicken och vitheten? Vi går igenom vad minoritetsstress är, vilka strukturer som skapar det, hur det tar sig till uttryck samt strategier för att motverka det – på individ och verksamhetsnivå.

 

Workshop 4: Ekosystemiskt tänkande i praktiken. Självorganisering i utmanande tider, för stora och små

Processledare: Kajsa Balkfors

Varför och hur kan vi som är del av systemet arbeta för förändring och utveckling, som gynnar systemet/fältet inklusive oss själva?
I den här workshoppen tar vi hjälp av teori och praktik kring levande system, nätverksorganisering, systemiskt framväxande arbete. Vi låter deltagarnas egna case och frågor ta plats och workshoppen är gjord för att passa allt från självorganiserade konstaktörer till nätverkande tjänstepersoner.

 

Workshop 5: Konst, rasism och deltagande

Processledare: Kitimbwa Sabuni

I workshopen utforskas effekterna av kulturella och institutionella rasiferingsprocesser på samtidskonsten. Kitimbwa Sabuni har två decenniers erfarenhet av att leda workshops och organisationsutveckling med inriktning på jämlikhet och inkludering. Han är författare till flera böcker som bl. a. Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg och senast ”Rasism, arbete och ledarskap”.

 

Workshop 6: All set for action  – Normkreativt civilkurage i samtidskonsten

Processledare: Rebecca Vinthagen och Ulrika Flink

Hur går vi från ord till handling? Den här workshopen handlar om hur en konstverksamhet kan öppna upp sig för förändring. Tillsammans undersöker vi verktyg för hur konsten och konstinstitutioner kan skapa förutsättningar för civilkurage och en fördjupad demokrati.

 

Workshop 7: När nätmobben kommer – så kan du kritikhantera för att slippa krishantera

Processledare: Sofia Embrén

En hot- och hatbeväpnad trollarmé kan få vilken röst som helst att tystna. Att ställa ut eller stå bakom konst som är samhällskritisk eller springer ur starka värderingar blir alltmer påfrestande för såväl individer som organisationer. Nästan oavsett vilka värderingar eller budskap vi vill förmedla står digitala klungor av meningsmotståndare redo att skjuta ner såväl argument som intention. I denna workshop får ni som deltar med er en handfull konkreta och praktiska verktyg som ämnar att göra er modigare och konsten friare. Det gäller både i val av uttryck och vilka ni vågar associeras med. Sofia Embrén ledde tills nyligen branschorganisationen Sveriges Museers stora demokratiprojekt – som syftat till att stärka svenska museers roll i demokrati- och samhällsutvecklingen. Sofia är också medgrundare till Stockholms Kvinnohistoriska museum.

 

Arbetsgrupp för Samtidskonstdagarna

För att förbereda Samtidskonstdagarna har vi utsett en arbetsgrupp med kompetenser från olika konstverksamheter bestående av:

Azmara Nigusse (Hallwylskamuseet, Afrosvenskarnas historievecka)
Elisabeth Moritz (Plattform KCSyd)
Erik Anderman (Region Gävleborg, Konstkonsulenternas förening)
Filip Zezovski Lind (Jönköping kommun, nätverket KIS)
C. Grace Chang (Skånes konstförening)
Helena Selder (Baltic Art Center, Visby)
Jon Perman (Konstfrämjandet Gävleborg, nätverket Den kollektiva hjärnan)
Karin Bäckström (Galleri Lars Palm, nätverket Den kollektiva hjärnan)
Lena Ylipää (Koncentrat, KRO Norrbotten)
Linnéa Jahn (Region Skåne, Konstkonsulenternas förening)
Per Hasselberg (Konstfrämjandet)
Och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Lena From och Giorgiana Zachia.
Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.

Material från förkonferensen

21-22 april utforskade konstnärer, curatorer, konstutvecklare och tjänstepersoner årets tema tillsammans med oss.

Här kan du ta del av dokumentation från förkonferensen.

Hör Giorgiana Zachias introduktion till Samtidskonstagarnas förkonferens 2021.

Andra program kopplade till Samtidskonstdagarna

Tidigare Samtidskonstdagar