Man ser en stor mängs personer på en webbsändning som vinkar mot datorns kamera.

Förkonferens Samtidskonstdagarna 2021

Välkommen till Samtidskonstdagarna 2021! Årets tema är Konst och demokrati. Liksom föregående år kommer vi att arbeta fram programmet tillsammans i en förkonferens.

När: Start den 21 april 2020 kl 09–13 med fortsättning den 22 april kl 09–13. Två halvdagar som hänger ihop och bildar en helhet.

Var: Konferensen är webbaserad i mötesverktyget Zoom.

Samtidskonstdagarna är en konferens för dig som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra!

Vi bjuder in dig som har ett intresse för konst och demokrati att engagera dig i den process som är Samtidskonstdagarna 2021. Detta börjar med förkonferens den 21-22 april där vi tillsammans utforskar temat för årets Samtidskonstdagarna. Samtalen kommer fortsätta efter förkonferensen för alla som vill vara med, och programmet för Samtidskonstdagarna kommer att växa fram med inspiration från detta.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: konstnärer, curatorer, kulturchefer, konststrateger, intendenter, musei- och konsthallschefer, konstpedagoger, konstkonsulenter, konstutvecklare och andra som vill bidra till utvecklingen av samtidskonstens ekosystem.

Förberedelser inför workshoppen

Vi vill att du bidrar med din erfarenhet och din expertis.  Under samtalen kommer konstnärer, konstaktörer och personer från andra discipliner med intresse för området konst och demokrati att utbyta tankar och erfarenheter. Kanske får du dina föreställningar och uppfattningar utmanade? Kan vi tillsammans ta reda på vad vi kan göra för att konsten och konstaktörerna ska kunna bli mer demokratiska själva? Eller för att de ska bidra till ett mer demokratiskt samhälle?

Vi kommer att arbeta tillsammans med att utveckla både tema och program. I denna medskapande process är du inbjuden med alla dina erfarenheter, kunskaper och nätverk. Du behöver dock inte representera eller ta ansvar för ett specifikt område eller organisation.

Fundera på dessa frågor innan workshopen: 

  • Vilka frågor tycker du är angelägna kopplade till det övergripande temat konst och demokrati?
  • Hur kan vi lägga upp Samtidskonstdagarna så att de bidrar till utveckling av frågan och området?

Ta med dig funderingarna till workshoppen. Har du möjlighet att prata om frågorna i din närmiljö eller i dina nätverk innan så gör gärna det. Det kan gälla en konkret fråga relaterad till platsen där du är verksam, eller en utmaning av mer övergripande karaktär.

Webbaserat arbete och Facebookgrupp

Även i år kommer vi att ha mötet med hjälp av Zoom, som vi upplever är ett bra sätt att mötas, medskapa och samarbeta på distans. Att ha senaste versionen av Zoom installerad är en förutsättning för att du ska lättare delta förkonferensen. Här finns en kort guide till hur du uppdaterar Zoom och till några grundläggande funktioner

Vi har skapat en grupp på Facebook som heter Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna som är tänkt som ytterligare ett forum för dialog under förkonferensen och fram till Samtidskonstdagarna 2021. Om du är med på Facebook kan du skicka en förfrågan om att gå med i gruppen redan nu.

Konst och demokrati

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Samtidskonstdagarna 2021 vill titta närmare på hur konstfältet kan bidra till det demokratiska samhället och hur konstfältet själv kan bli mer demokratisk. Representation, jämställdhet, intersektionalitet, tillgänglighet, exkludering, inkludering och yttrandefrihet tillhör stora och ständigt aktuella ämnen inom och utanför konstfältet. Likaså förhållande mellan stad och landsbygd. Digitaliseringen i Coronapandemins spår har suddat bort geografiska avstånd men betyder det att vårt samhälle har blivit mer jämlikt? Vad betyder konst för demokrati och demokrati för konst när det finns röster som ifrågasätter konstens självklara del i samhällsbygget? Vilken infrastruktur behövs på kommunal, regional och nationell nivå för att få en hållbar demokratisk utveckling för samtidskonst? Och hur påverkas samtidskonsten av sociala medier? På senare tid har vi blivit mer medvetna om klimatutmaningar och begrepp som ”energidemokrati” blir vanligare. Kan samtidskonsten bidra till detta samtal och i så fall hur?

Tillsammans med er vill vi undersöka dessa frågor och ha ett utbyte kring konstfältets möjligheter att samverka, formulera sig och hur vi kan få kraft av varandra.

Medverkande

För att förbereda förkonferensen och Samtidskonstdagarna har vi utsett en arbetsgrupp med kompetenser från olika konstverksamheter bestående av: Azmara Nigusse (Hallwylskamuseet, Afrosvenskarnas historievecka), Elisabeth Moritz (Plattform KCSyd), Erik Anderman (Region Gävleborg, Konstkonsulenternas förening), Filip Zezovski Lind (Jönköping kommun, nätverket KIS), C. Grace Chang (Skånes konstförening), Helena Selder (Baltic Art Center, Visby), Jon Perman (Konstfrämjandet Gävleborg, nätverket Den kollektiva hjärnan), Karin Bäckström (Galleri Lars Palm, nätverket Den kollektiva hjärnan), Lena Ylipää (Koncentrat, KRO Norrbotten), Lennart  Alves (Region Jönköping, Konstkonsulenternas förening), Linnéa Jahn (Region Skåne, Konstkonsulenternas förening), Per Hasselberg (Konstfrämjandet) och från Statens konstråd Andreas Roth, Annika Enqvist, Lena From och Giorgiana Zachia. Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.