byggnader med en konstgjord ö framför

Future Island

I ett vattendrag i Campus Albanos park har OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč skapat ett levande konstverk, Future Island (Framtidens ö). Det består av en ö uppdelad i två klimatzoner, den ena med en temperaturskillnad på +5 grader, som förändras med tiden och visar på klimatförändringarnas inverkan på naturen.

Verket Future Island har kommit till i samband med att campusområdet Albano utvecklats och sakta vuxit fram under nästan ett decennium. Den 325 kvadratmeter stora ön som reser sig i ett vattendrag i den omgivande parken är byggd av rullstensås- och sprängsten från platsen. På så sätt anspelar ön på platsens historia, där stora mängder sten sprängts och forslats bort i samband med bygget. Stenen symboliserar och uttrycker det som har funnits och fortfarande finns under markytan i hela området. Släta, runda, spetsiga, ljusa och mörka, stora och små stenar spelar mot varandra. En del stenar är rundade och hör samman med inlandsisen, andra är ny sprängsten från bygget. Future Island är en plats där historia och framtid samspelar – här möts sten som är 1,8 miljarder år gammal med ett osäkert framtidsscenario.

Om Future Islands uppbyggnad

Ön är uppdelad i en norr- och en sydsida längs latituden 59°21’20.32”N. Den norra sidan är uppvärmd med förnyelsebar energi och är alltid fem grader varmare än den ouppvärmda sydzonen och det omgivande landskapet. Sensorer registrerar data om olika miljöfaktorer såsom fuktighet och temperaturen i jorden och vattnet som omger de båda ö-halvorna. Denna data överförs sedan till Vetenskapens hus för att analyseras och göras tillgängligt i utbildningssyfte bland annat i Vetenskapens hus verksamhet för barn och unga.

På ön finns även växter som är utvalda i samarbete med forskare från Stockholms universitet. Samma sorts växter i de båda zonerna. Hur kommer de att utvecklas och anpassa sig till öhalvornas olika klimat?

Konstnärerna själva beskriver verket som ett narrativt landskap:

 

–Future Island är ett narrativt landskap. Dess berättelse handlar om klimatförändringar. Genom att experimentera med ett mikroekosystem där halva ön värms upp +5˚C på konstgjord väg och därmed simulerar de förhållanden som råder under den globala uppvärmningen, bjuder det in till samtal om hur flora, fauna och människor anpassar sig till varmare temperaturer. Som ett levande konstverk utmanar det oss att omdefiniera anpassning till att vara något mer än bara en reaktion, utan också som en öppning för andra möjligheter.

Samma sorts växter planteras i båda zonerna för att se hur de utvecklas och anpassar sig olika. Växterna har valts ut i samarbete med klimatforskare från Stockholms universitet. För att skydda växterna är tillgången till ön mycket begränsad. Du kan som besökare uppleva ön men inte vistas på den.

Genom att vara i konstant förändring ställer konstverket Future Island frågor om klimatförändringarnas inverkan. Verket tangerar genom sin utformning och sitt innehåll den forskning som bedrivs på Stockholms universitet.

Processen kring Future Island visades på Venedigbiennalen 2021. Bland annat ställdes en sten med det inbyggda värmesystem som nu finns på hela ön ut. Den så kallade Venedigstenen finns nu att se bredvid ön på Campus Albano.

Hör konstnären och arkitekterna berätta om Future Islands framväxt på Campus Albano utanför Stockholm

Future Island Foto: Ricard Estay

Om konstnärerna

OOZE bildades 2003 av Eva Pfannes and Sylvain Hartenberg. OOZE arbetar i skärningsfältet mellan konst, arkitektur och stadsutveckling. Gruppen är baserad i Rotterdam, Nederländerna. Sedan 2008 samarbetar de med konstnären, arkitekten och forskaren Marjetica Potrč. Potrč är baserad i Berlin och Ljubljana.

Beställd av Statens konstråd, Akademiska Hus och Svenska Bostäder. Ägs av Akademiska Hus och Svenska Bostäder.

Fördjupad information

Forskarna Cecilia Åsberg, Katarina Larsen, Janna Holmstedt, Marietta Radomska och  Christina Fredengren på The Posthumanities Hub har skrivit en text om Future Island. Här kan du läsa texten!

Konstprogram för Albano

Tillsammans med en samrådsgrupp bestående av representanter från Akademiska Hus, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Svenska Bostäder har Statens konstråd tagit fram ett övergripande konstprogram för Campus Albano. Här kan du läsa konstprogrammet.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.