Skog

Konst Norrbotniabanan ­– pilotprojekt för konst i framtiden

Elva konstnärer utforskar hur konst och trafikmiljö kan samspela längsmed Norrbotniabanans 27 mil långa sträckning.

27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå

Norrbotniabanan är en ny järnväg som ska gå vid Västerbottens och Norrbottens kust. Den nya järnvägen kommer att gå längs kusten mellan Umeå och Luleå, där den bland annat kommer att passera Robertsfors, Skellefteå och Piteå. Norrbotniabanan kommer att skapa nya möjligheter för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Sedan 2020 samarbetar Statens konstråd och Trafikverket i ett pilotprojekt som ska undersöka hur konstnärer kan engageras tidigt i Trafikverkets planeringsarbete. Genom ett utforskande arbetssätt utvecklar konstnärerna idéer som ska bana väg för nyskapande samspel mellan konst och trafikmiljö.

Konstnärligt tema: tid, landskap, upplevelse

Konstnärerna arbetar i tre team, med den övergripande tematiken som utgår från tid – geografi/landskap – upplevelse. Förhoppningen är också att konstnärernas förstudier ska berika Trafikverkets process med fler perspektiv och i förlängningen utveckla strategiska arbetssätt för gestaltning av långa, sammanhållna transportsträckor i Sverige.

Om Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Norrbotniabanan knyter samman förbindelserna med resten av Sverige och Europa.

Norrbotniabanan planeras i tre etapper: Umeå–Dåva, Dåva–Skellefteå samt Skellefteå–Luleå. Norrbotniabanans första sträcka har planerad trafikstart år 2024. Läs mer om Norrbotniabanan hos Trafikverket.

Samarbeten

Statens konstråd har i uppdrag att samarbeta med statliga fastighetsförvaltare och utarbeta metodstöd för hur upp till 1% av budgeten i statliga byggprojekt kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning. Statens konstråd arbetar aktivt med bland andra Trafikverket, Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Jernhusen, Specialfastigheter, Statens Fastighetsverk och Swedavia för att utveckla arbetsmetoder och involvera offentlig konst tidigt i planering och byggande. Uppdraget är en del av det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö som antogs av riksdagen i maj 2018. Ambitionen med Gestaltad livsmiljö är att i högre grad stärka och integrera bild- eller formkonstnärlig gestaltning, så att fler får tillgång till hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.

Läs mer om konstnärerna