Statlig inköpt konst

Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst.

Med statlig inköpt konst (även kallad lös konst) menas offentlig konst som ägs av staten och som är placerad på statliga myndigheter. Statens offentliga konstsamling består av omkring 100 000 konstverk placerade i olika statliga offentliga miljöer och verksamheter. Av dessa konstverk är ungefär hälften inköpta av Statens konstråd. Övriga konstverk är dels inköpta av myndigheter på egna anslag och dels gåvor till myndigheter.

Nedan finns information om vilka regler och riktlinjer som gäller för myndigheternas vård av statlig inköpt och konst och Statens konstråds tillsyn.

 

Inventera konsten

Myndigheterna ska årligen inventera sitt konstinnehav och rapportera eventuella skador, förluster och stölder till Statens konstråd. Varje år under perioden juni-augusti skickar Statens konstråd instruktioner för den årliga inventeringen och rapporteringen till konstansvariga på Sveriges statliga myndigheter.

Här kan du läsa allt om inventering för statlig inköpt konst.

Flytta och återlämna

Om en statlig myndighet inte längre vill ha kvar ett/flera konstverk ska dessa återlämnas till Statens konstråd enligt förordning SFS1990:195. Det går inte att sälja eller ge bort ett konstverk som är inköpt av eller skänkt till en myndighet inom staten.

Här kan du läsa allt om flytt och återlämning för statlig inköpt konst.

Skador och förluster

  • Vid upptäckt av skador på konstverk ska myndighetens konstansvarige omgående samråda med Statens konstråd om lämpliga åtgärder.
  • Vid uppenbar stöld av konst som tillhör staten ska myndighetens konstansvarige utan dröjsmål anmäla händelsen till Polisen. Därefter ska myndigheten skicka en kopia på polisanmälan till Statens konstråd. Myndigheten ska även samråda med Statens konstråd om eventuella andra åtgärder, som till exempel information till lokal press.

Kontaktpersoner:

Simon Grind

samlingsregistrator
08-440 12 97
simon.grind@statenskonstrad.se

Henrik Orrje

vik direktör
08-440 12 93
henrik.orrje@statenskonstrad.se