utsikt över sjö på vintern

Nytt skissuppdrag för konstnärer på Gullmarens örlogsbas i Skredsvik

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Denna gång gäller den ett permanent konstverk på Gullmarens örlogsbas i Skredsvik. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Statens konstråd och Fortifikationsverket.

Skissuppdraget och den curatoriella visionen

När dykarutbildningen och örlogsbasen startades på 1950-talet skapades en slags maskot, ett dykarnas ”skyddshelgon”, i form av en groda. Det kan tyckas vara ett barnsligt och märkligt val, men ska ses med bakgrund av att röjdykarutbildningen är extremt krävande och ställer stora fysiska och psykiska krav. Det finns en anspänning under hela utbildningen, men även efter utbildningen då dykarna jobbar i skarpt läge. Humor har därför alltid varit närvarande på basen och en viktig del av tillvaron här. Den konstnärliga gestaltningen ska gärna fånga denna humor, men med en värdighet som anstår uppgiften och platsen. Det är också viktigt att den konstnärliga gestaltningen tar in områdets historia och havets betydelse för området. Det har funnits en militär närvaro på platsen långt innan Örlogsbasen byggdes liksom en rik civil historia kopplad till närheten till havet och till fjorden. Gestaltningen kan till exempel utföras i den lokala granit som finns på platsen.

Om platsen

Gullmarens örlogsbas ligger i Gullmarsfjorden och inom Uddevalla kommun. Fjorden utgör idag ett naturreservat med rik flora och fauna. De branta klipporna ned mot vattnet erbjuder ett dramatiskt landskap men här finns även strandängar, jordbruksmark och sandstränder. Området har en lång marin historia, både civil och militär. Nära det militära området finns jordbruksmarker och flera sommarstugor. Platsen är ett populärt turistmål för båt- och badgäster sommartid. I fjorden bedrivs även fiske.

Det militära området är stängt för allmänheten och inhägnat. Utbyggnaden som nu genomförs omfattar nya vägar och nya vägbankar. Då området utökas flyttas grindarna till basen närmare Skredsviks samhälle. Vid grindarna byggs en parkeringsplats och en vändplan. Området är Natura 2000-klassat och all utbyggnad sker med varsamhet. Det innebär bland annat att marken inte asfalteras, för att inte riskera att skadliga ämnen förs ut i grundvattnet. Vändplanen iordningställs därför som en grusplan.

Beskrivning av platsen för konstverket

Det finns två möjliga platser för den konstnärliga gestaltningen. En möjlig plats är i anslutning till grindarna vid entrén till området. Den andra platsen är en höjd en bit in på området. Båda platserna ger gestaltningen god synlighet även utanför det militära området.

Samverkan och samrådsgrupp

Gestaltningsprojektet genomförs som ett samarbete mellan Statens konstråd och Fortifikationsverket. I samrådsgruppen ingår representanter för ägaren och förvaltaren Fortifikationsverket samt brukaren Försvarsmakten.

Intresseanmälan Cederslund, Gullmarens Örlogsdepå

Under processen kommer två (2) konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 60 000 SEK vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 800 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2023-04-24

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign