Bild på ett digitalt möte

Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff kring regionala nätverk

Anmäl dig till Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff 18 maj. Erfarenhetsutbyte och workshop för konstaktörer kring regionala nätverk och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner.

Detta är vår andra digitala dialogträff där vi fortsätter samtalet mellan konstaktörer och tar upp aktuella och relevanta frågor, inspirerar varandra och hittar samarbeten. Mötesagendan är deltagarstyrd så att var och en kan se till att, tillsammans med kollegor, prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor. Fokus för denna träff är erfarenhetsutbyte mellan konstaktörer kring nätverk och samarbete, inom och mellan regioner.

Varmt välkomna!

Gemensam dokumentation

Dokumentation från Samtidskonstdagarna 2022 – Dialogträff 18 maj, med fokus på regionala nätverk och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner.

Gemensam dokumentation

Flera mötesplatser under 2022

Läs mer om årets event och anmäl dig redan nu!
Samtidskonstdagarna 2022

 

En av vår tids största kulturpolitiska reformer genomfördes i Sverige för drygt tio år sedan: Kultursamverkansmodellen. Reformen gör bland annat att den lokala och regionala organiseringen av kulturaktörer är viktig för att säkerställa en god dialog med beslutsfattare på olika nivåer om de egna förutsättningarna och deras betydelse i samhället.

Konstaktörernas infrastruktur är i behov av förstärkning på alla nivåer. Där ser vi att lokala och regionala sammanslutningar och nätverk av konstaktörer och olika forum spelar en viktig roll.

Den 18 maj sätter vi strålkastarljuset på hur regionala och interregionala nätverk på bild- och formområdet ser ut och arbetar. Vilka nätverk och forum av konstaktörer finns regionalt och vilka behöver utvecklas? Det här och mycket annat behöver vi mötas i och tala om för att komma vidare tillsammans. Vi kommer vid dialogträffen att arbeta med deltagarstyrd agenda samt utgå från dessa grundfrågor:

  • Hur stärker vi konstens ekosystem lokalt?
  • Vad är det för strukturer som kan fungera för att utveckla konstområdet regionalt?
  • Hur bygger vi samverkan och allianser på regional och lokal nivå som håller över tid?

Dialogträffen erbjuder en möjlighet för konstaktörer från hela landet att dela erfarenheter, inspirera och hämta inspiration från varandra. Det är ett tillfälle att synliggöra nätverk och forum som redan finns samt hitta nya former för samverkan mellan konstaktörer inom och mellan regioner i Sverige. Utrymme finns för att diskutera praktisk samverkan på lokal och regional nivå, men det finns naturligtvis plats för öppna och filosofiska samtal.

Vi som förbereder dialogträffen den 18 maj är Anna Holmbom (Region Uppsala), Carl-Oscar Sjögren (Ställbergs gruva, Region Örebro), Erik Anderman (Region Gävleborg), Elisabeth Moritz (Plattform KC Syd, Region Skåne), Giorgiana Zachia (Statens konstråd), Sanna Svanberg (Sörmlands museum) och Sebastian Andersson (Region Västernorrland).

Sammanställning av nätverk och forum

Driver du ett nätverk eller forum för konstaktörer i en region, eller mellan konstaktörer i flera regioner? Här kan du berätta mer om det i ett dokument som kommer att delas med deltagare i Samtidskonstdagarna 2022 och i Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna.

Nätverk inom konstfältet

Om Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Reformen har inneburit en positiv utveckling inom kultur- och konstlivet i hela landet och har på flera håll lett till ökade resurser regionalt till kulturen. Men Kultursamverkansmodellen har även fått kritik. Kommunala aktörer ingår sällan i modellen, professionella aktörer som driver ideella verksamheter har svårt att ta del av modellens finansiering och de som ingår i modellen får sällan ökade medel trots att kostnaderna skenar iväg. I år meddelade Kulturdepartementet att de tillsätter en utredning av modellen i syfte att utveckla den.

Mer om Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna 2022 är en samlingsplats för att identifiera och lyfta angelägna frågor för konstaktörer och prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. Mötesagendan för alla träffar är deltagarstyrd för att var och en tillsammans med kollegor skall kunna prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor.

De senaste åren har Samtidskonstdagarna gått från att vara en årlig branschträff till att bli en kontinuerlig dialogprocess. För att svara mot bild- och formområdets många olika behov bjuder Statens konstråd in till ett flertal dialoger under 2022.