Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Riksarkivet i Härnösand

Statens konstråd bjuder härmed in konstnärer/konstnärsgrupper att anmäla intresse för att ta fram skissförslag för konstnärlig gestaltning för Riksarkivet i Härnösand. Läs mer om upphandlingen.

En (1) konstnär/konstnärsgrupp tilldelas skissuppdrag à 80 000 SEK. Efter avslutad skissprocess och beslut är fattat om att ingå avtal tilldelas konstnären ett genomförande kontrakt på 1 500 000 SEK.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag för det nya polishuset i Borås

Polismyndigheten får nya verksamhetslokaler i Borås. Det nya polishuset byggs väl synligt nära den gamla stadskärnan. Tydliga kopplingar till Borås textila industrihistoria finns i såväl arkitekturen som i uppdragets curatoriella vision: Trådarna i samhällsväven. Läs mer om upphandlingen.

Under upphandlingen kommer minst två (2) och högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag à 60 000 SEK vardera. Avsikten är att efter skissinlämning ingå genomförandekontrakt på 1 000 000 SEK med en (1) av dessa.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Hus K, Umeå universitet

Akademiska Hus bygger en ny byggnad som bland annat ska innehålla tentamenslokaler för Umeå universitet. Uppdraget innehåller flera möjligheter till byggnadsintegrerade gestaltningar och knyter an till universitetets tvärvetenskapliga profil.

Under processen kommer en konstnär att tilldelas skissuppdrag á 60 000 SEK. Godkänns skissen tilldelas konstnären ett genomförandekontrakt på 1 000 000 SEK.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Polismyndigheten: Malmö polishus, projekt Scania.

Specialfastigheter och Statens konstråd samarbetar om en byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning för ett nytt polishus, lokalpolisområde Norr, Malmö. Byggherre är Specialfastigheter. Polismyndigheten är hyresgäst. Gestaltande arkitekter är AG Arkitekter med Mareld som landskapsarkitekt. Konstnärer/konstnärsgrupper är härmed välkomna att anmäla sitt intresse för att ta fram ett skissförslag för en permanent konstnärlig gestaltning för det nya polishuset.

Under processen kommer minst två (2) och högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag à 60 000 SEK vardera. En av dessa kommer efter avslutad skissperiod att tilldelas genomförande kontrakt på 1 000 000 SEK.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag i Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Fastighetsbolaget Castellum uppför nya lokaler för Domstolsverket, Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping med Fojab som gestaltande arkitekt och Arkitekthuset som färdigprojekterande arkitekt. Den nya domstolsbyggnaden, som präglas av en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning, uppförs centralt i Jönköping på den historiskt viktiga plats där det tidigare slottet låg.

Under processen kommer minst två och max tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 50 000 SEK vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 1 000 000 SEK.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av våra upphandlingar.