Glasfasad av Jens Henricson, Measurement of Time

Measurement of Time

Kärlknippen, vävnad och klyvöppningar framträder i det lilla provexemplaret. Det är ett knappa centimetern stort tvärsnitt av en tall som kan betraktas i foajén. På glasfasaden utanför presenteras snittet uppförstorat cirka 6 000 gånger.

Om Measurements of Time

Motivet är tryckt på husets glasfasad och kan betraktas från insidan och från utsidan av byggnaden. Utifrån framträder motivet i sin helhet på den 17 x 8 meter stora glasfasaden. Inifrån ges betraktaren möjlighet att gå närmare motivets olika delar. Tryckets höga upplösning gör att detaljer i tallens celler, märg och kärna framträder.

I foajén finns även originalpreparatet i en glasbricka på 75 x 26 mm i en glasmonter. Närkontakten med det lilla provet från tallens innandöme förstärker betraktarens förståelse för vad motivet är för något. Kontrasterna i proportionerna belyser även relationen mellan det lilla och det stora, en mikroskopisk inzoomning som samtidigt omfamnar hela byggnaden.

Genom att arbeta med uppförstoringen av trädet tall vill konstnären väcka tankar om härkomst, människans plats i världen och det stora i relation till det lilla – allmänmänskliga värden som är viktiga inom Polisutbildningens verksamhet. Tallens koppling till närliggande Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) speglar även Polisutbildningens ambition att arbeta tvärvetenskapligt.

Measurement of Time är en konstnärlig gestaltning beställd av Akademiska Hus och Statens konstråd, ägd och förvaltad av Akademiska Hus, integrerad i glasfasaden på polisutbildningshuset vid Umeå universitet.

Curatorstext av Kristina Möster Nilsson

”Verket är ett tvärsnitt av en knappt tre millimeter tjock tallkvist. Står du framför byggnaden ser du tallens märg, märgstrålar, kärna, årsringar, hartskanaler, ved och bark. När du rör dig inne i trapphuset framträder istället celler, kärlknippen, vävnad och klyvöppningar. Cellerna i tallkvisten kan betraktas som livets mest grundläggande byggstenar – för såväl växter som djur. I varje cell finns livets alla säregna egenskaper representerade.”

Jens Henricson beskriver själv sin gestaltning för polisutbildningens nya byggnad på Umeå Universitet med formell precision. Measurement of Time är en gestaltning i glasfasaden vid entrén, glaset är sjutton meter högt och åtta meter brett. Originalet är en nästan ofattbart liten furugren, i glaset har den förstorats ca 6000 gånger sin verkliga storlek. Skalförskjutningen gör att återgivningen av naturens små beståndsdelar förvandlas till kosmisk fiktion. Betraktare kan välja att se bilden som en beskrivning av naturens uppbyggnad eller som ett abstrakt motiv. Konsten balanserar mellan drömbild och vetenskap.

En del av campus och vetenskaperna
Umeå Universitets campusarkitektur kännetecknas av byggnader i gult tegel omgivna av torg- och parklandskap med många konstnärliga gestaltningar. Polisutbildningens byggnad är ett hus för forskning, utbildning och praktisk träning inför yrkesliv inom Polisen. Konsten fick ta sitt avstamp i byggnadens tekniska förutsättningar. Den stora glasfasaden ställde krav på att insläppet av solljus skulle minskas, för att få en behaglig inomhusmiljö begränsades solens strålar genom mönstertryck. Motivet är ett digitalt tryck med glaskeramisk färg.

Measurement of Time ligger idémässigt nära Polisens tvärvetenskapliga utbildningsinriktning i Umeå, med mål att integrera flera forskningsområden på universitetet in i polisutbildningen. Henricson är en konstnär som arbetar i undersökande projekt under långa perioder, ofta i samverkan med medicinsk forskning. Hans konst har sedan tidigt berört kroppen och livet för att på senare år fokuserat på trädgården och sönderfallande trädgårdsarkitektur. Ljus, glas, genomsläpplighet och transparens i kombination med växtlighet och de arkitektoniska trädgårdsrummen har då varit hans konstnärliga material. Measurement of Time är ett sammanförande av intresset för allt levandes uppbyggnad och trädgården.

Kristina Möster Nilsson

Om Jens Henricson

Jens Henricson f. 1979 i Helsingborg bosatt i Malmö. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola. Gemensamt för hans konstnärliga projekt är intresset för hur levd erfarenhet skapar identitet. I flera projekt har personliga teman tagit vägen genom vetenskaplig forskning i samarbeten med UMAS i Malmö och SLU Alnarp. Från 2010 arbetade han med sin mammas bortgång i frågor som grundade sig i sorg och saknad, 2014 inleddes arbeten som ännu pågår med utgångspunkt i familjens trädgårdsmästeri.

Hitta till konstverket

Umeå