”Portfoliovisningarna gör att vi når ut i hela landet och får en bild av hur konst-Sverige ser ut”

Snart startar de första digitala regionala portfoliovisningarna i samarbete mellan Statens konstråd och Konstkonsulenternas förening. Inköpsbudgeten är stärkt under 2021, men förhoppningen är att det arbete som görs nu kommer att ge resultat under många år framöver, inte minst som en kartläggning över samtidskonsten i hela landet. Här berättar Edi Muka, curator, och Giorgiana Zachia, Samordnare Stärka konstorganisationer, på Statens konstråd om satsningen.

Varför genomförs portfoliovisningarna?
– Statens konstråd har under många år arbetat med portfoliovisningar på olika sätt i hela landet. När Coronapandemin slog till var vi tvungna att tänka nytt och ställa om. Då gjorde vi ett pilotprojekt kring digitala portfoliovisningar tillsammans med Region Jönköping. Det som kännetecknar denna satsning är alltså att portfoliovisningarna är digitala och att de görs i ett samarbete mellan Statens konstråd och de regionala konstkonsulenterna och på så sätt tar vara på en infrastruktur som finns i hela landet, säger Giorgiana Zachia.

– Portfoliovisningar är ett av de viktigaste verktyg som Statens konstråd har för att hålla koll på utvecklingen av konstfältet och lära känna konstnärskap genom direkta möten och dialog med konstnärer i hela landet. Formatet skapar förutsättningar för väldigt givande utbyten mellan konstnärer och curatorer, som ibland kan leda till framtida samarbeten och uppdrag, säger Edi Muka.

Vad kan portfoliovisningarna ge som är så fördelaktigt?
– Konstfältet utvecklas hela tiden. Nya konstnärskap och nya sätt att förhålla sig till både gallerirummet och de offentliga rummen dyker upp. Statens konstråds kärna är utvecklingen av den samtida konsten i det offentliga rummet genom uppdrag, inköp och nya sätt att jobba. Där fyller portfoliovisningarna en mycket viktig funktion, säger Edi Muka.

Hur görs urvalet av de konstnärer som får visa sina verk?
– Det finns en rad kriterier, information om vilka de är finns under respektive regions informationssida om portfoliovisningarna. Det är viktigt att påpeka att urvalet, som ofta är ett resultat av en bred kartläggning av konstnärer verksamma i regionen, görs av samarbetspartnern. På så sätt bidrar vi till nätverkens etablering och ökning, och samlar information om konstnärer till samarbetspartnern, säger Edi Muka.

– Jag har förstått att några av de regionala klustren kommer att hjälpa varandra med urvalet och på så sätt kommer de att lära känna varandras konstliv mer på djupet på ett sätt som de inte har gjort hittills. Detta är en oväntad synergi som satsningen möjliggör som vi tycker är mycket spännande, säger Giorgiana Zachia.

 

Och efter visningen, vilka verk väljs ut?
– Vi arbetar alltid i hela landet med utlysningar, portfoliovisningar och i vår vanliga verksamhet genom Statens konstråds upphandlade konstkonsulter. I år blir det bara extra intensivt arbete i och med Coronasamlingen och den extra inköpsbudgeten på 25 miljoner kronor, säger Giorgiana Zachia.

– I år har vi inrättat en inköpskommitté med medverkande från alla enheter på Statens konstråd som beslutar vilka verk som ska köpas in efter portfoliovisningarna. Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet. Men eftersom verken/projekten ska placeras ut i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken/projekten kan samspela med andra verk/projekt i den statliga konstsamlingen, säger Edi Muka.

Utomstående konstprofessionella kommer bjudas in till portfoliovisningarna. Varför det?
– Detta är en unik satsning som kräver mycket planering och resurser från Statens konstråd, de regionala konskonsulenterna och alla andra involverade. Även om fokus i år är just på inköp av konstverk, tror vi att vi kommer att kunna få en intressant bild över hur läget för samtidskonsten ser ut i landet. Statens konstråd har sedan 2018 två nya permanenta uppdrag om att arbeta med kunskapsutveckling när det gäller offentlig konst och stärka konstaktörer i syfte att främja samtidskonstens utveckling och spridning. Vi ser att genom att öppna upp portfoliovisningarna även för andra konstaktörer uppfyller vi även dessa uppdrag. Även om Statens konstråd har alltid jobbat i hela landet har vår roll gentemot regionerna förtydligats och stärkts de senaste fyra åren via de här två nya uppdragen och de resurser som har förknippats med dem, säger Giorgiana Zachia.