Containers

Omvandling pågår i Malmberget

Det går knappast att kort beskriva den omvälvande process som pågår i Malmfälten just nu. Stora delar av orter rivs och nya bostäder och handelsområden ersätter de gamla. Ståtliga byggnader för offentlig verksamhet byggs och nya kvarter skapas. Befintliga platser och byggnationer försvinner och med dem också den arkitektur och de material boende och verksamma på plats lärt känna som sina. I projektet Omvandling pågår har Sara Söderberg sökt sig till Malmfälten för att arbeta med de förkastade materialen mitt på den plats där omvandlingsprocessen är som mest påtaglig.

Lena Ylipää har besökt Malmberget och pratat med Sara Söderberg och representanter från kommunen och LKAB.

För de som upplevt städerna i Malmfälten så sent som för tio år sedan är ett besök idag en skakande upplevelse. I Malmberget har nedmonteringen av orten pågått under en lång tid, men nu, när stora delar av centrum är avspärrat och redo för demontering, blir upplevelsen så påtaglig och direkt. Man förstår plötsligt vilket enormt kapital som ligger under jord när så stora resurser finns för att nå och utvinna detta kapital.

En samhällsomvandling av det här slaget berör och involverar alla som bor och verkar på platsen på olika sätt. Ansvar och kostnader delas av kommunerna och LKAB som äger gruvorna, men genom hela processen behövs också engagemang från föreningsliv, det lokala näringslivet och de enskilda medborgarna. Engagemang men också förståelse och acceptans. Det är svårt att vara för eller emot, frågeställningarna är inte enbart svarta eller vita. Det ständigt pågående, långa skeendet väcker känslor av alla slag som behöver få bearbetas och få bekräftelse.

Att initiera projekt som enskild konstnär

Omvandling pågår är ett av de Lokala konstprojekt som genomförts 2018–2020 inom ramen för Statens konstråds uppdrag Kunskapsnav offentlig konst. Sara Söderberg har som enskild konstnär, initierat och genomfört sitt projekt, till skillnad från de flesta andra projekt som drivits av fria aktörer eller verksamheter.  Sara Söderberg har under två år besökt och arbetat i Malmberget under kortare och längre perioder. Där har hon sett hur delar av orten monterats ner och rivits, bit för bit. Tanken i hennes projekt var att använda det material som förkastas i rivningsprocessen och återanvända detta för att belysa frågeställningar kring värden och resurser, samt även det anspråk som gruvnäringen har på platsen och dess innevånare. Efter att ha besökt både Kiruna och Malmberget landade projektet så småningom just i Malmberget.

Att introducera en idé eller ett projekt som ligger utanför den vanliga verksamheten hos offentlig sektor eller näringsliv kan vara knepigt och tar framför allt tid, då uppdragen hos en kommunal organisation eller ett bolag är så olika. Inom den kommunala verksamheten finns förvaltningar med tjänstepersoner som hanterar konst och kulturfrågor samt frågor som berör allmänna platser och den lokala infrastrukturen.  Det finns vana att möta upp personer och verksamheter som har intresse av att genomföra projekt i samverkan med kommunen. I ett stort bolag som LKAB är det viktigt att hitta en person som har ett eget intresse för medverkan i ett projekt eller som har användbara länkar in i organisationen. Resurser och tid för att möta upp ett initiativ som konst eller kulturprojekt finns oftast inte inom bolagets verksamhetsområde eller uppdrag.

Nyckel till platsen

Projektets inledande fas använde Sara Söderberg till att hitta nyckelpersoner och knyta kontakter hos LKAB och Gällivare kommun. Att ha tid på sig att bygga en relation med samverkanspartners är avgörande, kanske särskilt när man initierar ett projekt som enskild konstnär. Med anledning av Saras Söderbergs förfrågan till Gällivare kommun,  kallade Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen till ett möte med företrädare för kommunen, LKAB och konstnären. Det mötet resulterade i kontakt med Frida Larsson, controller på LKAB i Malmberget. Frida Larsson har ett personligt intresse av kultur och av externa projekt som knyter an till samhällsomvandlingsprocessen som hon hanterar i sitt arbete. Hon välkomnar idéer och initiativ som kan bredda bilden av samhällsomvandlingen och som kan öka förståelsen för händelseförloppet.  Frida Larsson påpekar att tajmingen är viktig för att kunna hitta en gemensam plattform att utgå ifrån. Det är två olika förhållningssätt och arbetsmetoder som skall mötas. Ett storbolags strukturer där långsiktig planering och strikt ansvarsfördelning är norm och en enskild kulturarbetare eller grupp som gärna arbetar utifrån platsens förutsättningar i nuet och i relation till människorna där. Att kunna komma in i rätt skede i en process avgör om möjligheterna finns för samverkan och i det här fallet fanns tillfälle att möta upp Saras projekt. Kontakten med Frida och LKAB blev viktig för projektets utveckling och bidrog med såväl arbetsmaterial som kunskaper om platsen och samhällsomvandlingen, samt kontakter som behövdes för genomförandet.

Sven Lundgren, avdelningschef på Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen på Gällivare kommun, framhåller även han konsten och kulturens potential att hitta nya vägar och bryta invanda mönster. Möjligheten att stödja eller medverka i projekt, bidrar till vidgade perspektiv och lärdomar i verksamheten. I detta fall var kunskap om platsen något han kunde dela med sig av. Sven Lundgren menar att den erfarenhet och de resurser som kommunen kan erbjuda i form av lokalkännedom och kontakter kan utgöra en liten insats i ett projekt. Liten i förhållande till det mervärde projektet ger för orten.  Han påpekar också möjligheterna att samverka i en förvaltning där fritids-, ungdoms- och kulturfrågor hanteras under samma tak. De samlade kunskaperna i förvaltningen gör samordning kring exempelvis projekt som Omvandling pågår enklare.

Betydelsen av tid

Att initiera och genomföra ett konstprojekt som enskild konstnär, där samverkan med näringsliv och kommun är avgörande kräver gott om tid. Tid att bygga relationer och utrymme att hitta rätt tillfälle för genomförande. När det gäller just Malmfälten och det skede de orterna befinner sig i nu, kan projekt av det här slaget vara fruktsamma på flera sätt. De kan bidra till nya tolkningar och infallsvinklar som vitaliserar samtalet, öppnar fler rum för upplevelser och vidgar perspektiven. För Sara Söderströms projekt Omvandling pågår var tiden och tillfället där. Möjligheten att vistas och verka på platsen under flera perioder utvecklade projektet i fler riktningar och väckte nya frågeställningar för fortsatt arbete. Samhällsomvandlingen pågår och orterna i Malmfälten förändras. Platser bär upplevelser och minnen. Gamla minnen skall nu bära sig själva och nya minnen skall ta form.

Lena Ylipää

 

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Denna text handlar om ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av utlysningen Lokala konstprojekt inom Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020).