Kronotopia: Centralen och Olskroken

Konstnärer påverkar underjord och skyline i ett av Göteborgs största byggprojekt genom tiderna. Nu är första tävlingen, Kronotopia: Centralen och Olskroken avgjord.

10 januari offentliggjorde juryn de två vinnarna i den första tävlingen: Kronotopia: Centralen och Olskroken. Västlänken blir ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg. Tre nya stationer avlastar Centralstationen och åtta kilometer långa järnvägsspår genom centrala Göteborg knyter samman region och stad. I slutet av 2016 var de fem gestaltningsförslagen utställda på Göteborgs stadsmuseum.

Vinnande idéförslag

Juryns motiveringar

Motivering för juryns beslut om förstapristagarna för tävling Kronotopia: Centralen och Olskroken – Tävling 1

– utdrag ur juryns motivering

bLINK föreslår en unik och självständig gestaltning som länkar samman tid, handling och rum. Konstverket fokuserar på rörelser i området och tillför landskapet något oväntat. Att få de olika materialen i förslaget att framträda i samma kulör kommer att skapa en stark, magisk upplevelse och får infrastrukturområdet i Olskroken att framträda i sin särart. Skalan är väl omhändertagen och konstverket blir synligt även från långt håll medan det alldeles nära erbjuder en omvälvande miljö, vilket ger olika möjligheter till upplevelse. Från Kronotopia konceptet har konstnären tagit fasta på tiden, samlad i en rumslighet. Skulpturen i förslaget blir en kosmisk tidskapsel som binder samman olika tidslager i nuet och låter samtiden avteckna sig mot stadens historiska lager. Juryn upplever att idén till interventionen är starkt integrerad i området vilket ytterligare kan förstärkas genom att bron formges i nära samarbete med konstnären. bLINK kan bli ett nytt landmärke i staden, placerat i ett infrastrukturlandskap där många människor passerar och där det råder visuella kopplingar mellan trafik, rörelse och innerstad. bLINK är ett kraftfullt grepp som står upp mot det storskaliga trafiklandskapets skala och i sig själv skapar en plats mitt i rörelsen.

– utdrag ur juryns motivering

Tongue and Groove presenterar ett tydligt idéförslag som på ett unikt sätt kan genomsyra station Centralen. En medvetenhet om skala möjliggörs som rör sig från den kroppsligt intima till en större storskalig förståelse av hela anläggningen. Materialval framstår som en viktig del av förslaget och ska tas fram i nära samarbete med projektets arkitekter. Konceptet ger på så sätt stort utrymme för vanliga konstruktioner och funktioner att bli betydelsebärande med olika lager av berättelse. Juryn har tagit fasta på att verket med sina många detaljer kan ge resenären en mångtydig och varierad upplevelse över tid. Med avstamp i traditionell kinesisk byggnadskonst föreslår konceptet att samtida folkvandringar, dagens utbyte av varor och idéer förbinds med dess historiska föregångare i Sidenvägen. Tematiken i Kronotopia med dess koppling till Göteborgs historiska handel med Ostindiska kompaniet kan på så sätt uppmärksammas samtidigt som förslaget associerar till stadens komplexa väv av identitet, arv och förhållande till en globaliserad värld.

Motivering för juryns beslut om andrapristagaren för tävling Kronotopia: Centralen och Olskroken – Tävling 1

– utdrag ur juryns motivering

Spatial Lighthouse är ett forskande och väl genomarbetat förslag som tar ett tydligt grepp om stationsrummets skala och uppvisar ett fint förhållande mellan ute och inne, under och över mark. Kronotopia tolkas i relation till tågens rörelse och stationens rum, gestaltat i ljus och filmreferenser. Tågstationen som plats för förflyttning och rörelse sammanbinder vår tids invandring med den historiska utvandringen från Göteborg under 1800-talet. Med berättelser i text från då och nu medvetandegörs resenärer om sin egen plats i historien.
Med tanke på att konstnären uppvisar stor känslighet för skala, rumslighet och innehåll ser juryn förutsättningar för att förslaget kan vidareutvecklas såväl för Centralen som för Olskroken. Juryn har därför föreslagit Spatial Lighthouse som andrapristagare för båda delområdena.

Icke prisbelönta förslag

-utdrag ur juryns motivering

Tunnel Vision föreslår en suggestiv gestaltning där olika villkor för varseblivning framträder. Placeringen i tunnlarna rakt under skansen Lejonet adderar lager av fiktion och historia till platsen med en tydlig referens till Kronotopias tema. Tunnel Vision är ett konceptuellt starkt och väl genomfört förslag som kan bli en igångsättare av resenärens fantasi. Med placeringen i tunnlarna har dock Tunnel Vision inte tagit tillvara på konstens möjlighet att bli närvarande i det storskaliga stadsrum som trafiklandskapet i Olskroken är. Juryn ser ett problem i det faktum att tågen här passerar snabbt och att upplevelsen av konstverket blir mycket kortvarig. Det råder även osäkerhet om synvillan (solnedgången) som ska uppstå när tågen passerar i rörelse verkligen kan framträda på det sätt som föreslås. Eftersom tågen inte stannar till i tunnlarna försvinner möjligheten att se den dimension av förslaget som har en direkt förbindelse till skansen Lejonet och Göteborgs historia.

– utdrag ur juryns motivering

The Arrival of a Train presenterar en skulptural gestaltning där en industriell spiraltrappa i skala 1:1 dekonstruerats och öppnat upp för nya former och associationer. Den vridna rörelsen i trappans steg kan så föra tankarna till bröderna Lumière i vars film L´arrivée d´un train en gare de La Ciotat lokhjul blir abstrakta former i svart och vitt. Förslagets starka form- och materialkänsla skapar en intressant koppling mellan den tidiga filmhistoriens fascination av rörelse, modernismens upptagenhet av teknik och maskiner och Kronotopias tematik där Göteborgs historia som industristad träder fram. Förslaget har en dynamisk komposition och som skulptur betraktat bär förslaget på stor konstnärlig potential. Men när det gäller skala och placering hade juryn gärna sett en större inlevelse i stationsrummets förutsättningar. Juryn upplever inte att möjligheten att integrera den konstnärliga gestaltningen i anläggningen tagits tillvara fullt ut.

Idéförslag Kronotopia: Centralen och Olskroken

Den internationella konsttävlingen Kronotopia: Centralen och Olskroken utlystes i mars 2016. Fem gestaltningsförslag kom in, tre för Centralen och två för Olskroken. Förslagen var anonyma på grund av den upphandlingssekretess som tävlingen omfattas av.

Jury till Kronotopia: Centralen och Olskroken

Magdalena Malm (juryns ordförande) är direktör på Statens konstråd sedan 2012 och har under sin tid ändrat myndighetens inriktning till att också omfatta tillfälliga projekt och involvera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Innan hon tillträdde sin tjänst vid Statens konstråd grundade och drev hon Mobile Art Productions, en oberoende konstorganisation som producerade situationsspecifika konstprojekt. Hon har varit curator för ett flertal utställningar på bl.a. Moderna Museet Stockholm, i anslutning till Venedigbiennalen och vid Iaspis internationella utbytesprogram och hon är en av redaktörerna för bl.a. Black box Illuminated och Imagining the Audience.

Annika von Hausswolff har arbetat som bildkonstnär sedan hon examinerades från Konstfack 1993. Hon har en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. von Hausswolff har representerat Sverige på biennalerna i Sao Paulo och Venedig. Hon var gästprofessor vid Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors vintern 2015/16. Hennes senaste utställning, Grand Theory Hotel, på Hasselblad Center i Göteborg (t.o.m. 15/5) har rönt stor uppmärksamhet.

Richard Julin är biträdande chef och chefsintendent på Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art i Stockholm. Han arbetar främst med nyproduktioner av konstverk och utställningar tillsammans med samtida konstnärer. Exempel på sådana produktion finner man här: www.magasin3.com. Richard är affilierad professor vid Stockholms Universitet, International Master Program in Curating Art och har arbetet som lärare i den utbildningen sedan dess start 2003.

Jenny Karlsson har sedan 2014 arbetat som projektledare för Entreprenad Olskroken, i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet. Som projektledare är jag ansvarig för att projektet genomförs enligt rätt tid, kostnad och innehåll. Tidigare har jag närmast arbetat med BanaVäg i Väst, utbyggnad av motorväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Bo Larsson är Trafikverkets projektchef för Västlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Han har arbetat för Trafikverket (tidigare Banverket) sedan 1998 och har under sin tid i verket varit projektchef för flera storprojekt. Tidigare har han även arbetat med stora infrastrukturprojekt i Norge.

Mikael Larsson är projektledare på Entreprenad Centralen i Västlänken. Han har arbetat med projektet sedan 2012. Mikael har arbetat på Banverket och Trafikverket sedan 2009 och har varit projektledare i flera entreprenader på storprojektet Bana Väg i Väst, bl.a. stationen i Gamlestaden, Göteborg.

Johny Lindeberg är arkitekt på Trafikverket och stöd i arkitekturfrågor för projekten Olskroken och Västlänken. Johny har som konsult tidigare arbetat med större och mindre infrastrukturprojekt (Stålbyggnadspriset hedersomnämnande 2011 för kanalbron i Karlstad) och som föreläsare och kritiker i samarbete med Chalmers och HDK Steneby. Han deltog i juryarbetet för tävlingen om nya lokaler för handelshögskolan i Göteborg.

Lotta Mossum är curator och har de senaste femton åren arbetat med konstprojekt i offentliga rum. Hon är sedan 2008 projektledare/curator på Statens konstråd, med inriktning på permanenta projekt. Mossum ligger bland annat bakom produktionerna Blue Orange i Vara (2012) av Katharina Grosse, Ann Edholms Dialogos till FN-huset i New York (2013) och P.Ull av Sophie Tottie till Ulls hus, SLU, Uppsala (2015).

Andreas Roth arbetar som projektsamordnare för offentlig konst på Göteborg Konst, Kulturförvaltningen i Göteborg. Han arbetade tidigare på Kulturstöd som utredare, ansvarig för områdena konst och film. Var yrkesverksam som konstnär mellan åren 1994-2010.

Richard Sangwill, chef för Västra Götalandsregionens konstenhet. Konstenheten ansvarar för den offentliga konsten i Västra Götalandsregionen.

Tidplan

 • Annons med inbjudan till tävling, 2016-03-21
 • Sista dag för frågor till arrangören, 2016-04-20
 • Sista dag för publicering av frågor på webben 2016-04-22
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan 2016-04-27 (24:00 svensk tid)
 • Meddelande till dem som valts ut att delta i tävlingen, i början av juni 2016
 • Utskick av tävlingsprogram, i början av juni 2016
 • Slutinlämning av tävlingsförslag, 2016-10-31
 • Juryns beslut, ca 2017-01-15
 • Trafikverket och Statens konstråd fastställer beslutet.
 • Trafikverket tecknar kontrakt med konstnär, ca 2017-01-31

Urval Kronotopia: Centralen och Olskroken

Urvalsprocess
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är skall-krav.

Steg 1
– Intresseanmälan skall ha inkommit i tid och på svenska, norska, danska eller engelska.
– Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan skall ha inkommit (ifylld och signerad ansökningsblankett, cv och portfolio).

Om något av kraven i Steg 1 inte är godkänt går man inte vidare till utvärderingen i steg 2. Kraven gäller alla deltagare, även om flera konstnärer gått samman i en grupp.

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material.

En helhetsbedömning kommer att göras utifrån de kriterier – utan inbördes ordning – som anges under Bedömning av konstnärlig kompetens nedan och utifrån hur det inlämnade materialet gör troligt att projektets konstnärliga vision kan mötas.

För de 20 konstnärer som kommer främst i utvärderingen kommer referenser att inhämtas från de referenspersoner som konstnärerna angett i sin portfolio. Utifrån referenserna kommer dels samarbetsförmåga, dels förmåga att genomföra konstnärliga projekt inom överenskomna tider och budget att vägas in i bedömningen. Referenserna används inte som del i bedömningen av konstnärskapets kvaliteter i övrigt.

För konstnärer med firma registrerad i Sverige och som kommer bland de 20 främsta i utvärderingen kommer Trafikverket att inhämta information från Skatteverket för att säkerställa att skatter och avgifter är betalda (SKV blankett 4820). För konstnärer med företag som verkar i ett annat land än Sverige, och som kommer bland de 20 främsta i utvärderingen, kommer motsvarande dokument att begäras in av Trafikverket. Trafikverket tar i dessa fall kontakt med konstnären i fråga och som ombeds att inom en viss tid lämna in dokument som bevisar att skatter och avgifter är betalda i det land som firman är registrerad i.

Från de inkomna intresseanmälningarna väljs sex konstnärer ut som får tävla om uppdrag. Urvalet av dessa sex konstnärer görs genom en konstnärlig utvärdering av inlämnat material. Vid val av tävlande kommer juryn i detta fall inte att ta hänsyn till annan information än den av konstnären inlämnade i intresseanmälan.Formella kriterier
Kompanjon eller person som på annat sätt står i nära förhållande till juryledamot kan inte väljas ut att tävla, se jävsregler i tävlingsregler.

De som väljs ut ska vara yrkesverksamma konstnärer och kunna uppvisa konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande (styrks i cv).

Bedömning av konstnärlig kompetens
Meriterande är om konstnärskapet kan uppvisa:

 • Ett konstnärskap som relaterar till det övergripande konstprogrammet Kronotopia.
 • Unicitet, dvs. ett unikt och självständigt konstnärskap med stor integritet.
 • Visionär bärkraft med en förmåga att kunna göra konstnärliga verk/projekt med oväntade kvaliteter.
 • Verkshöjd, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnärskap med stor precision i uttrycken.
 • Gestaltningar som både kan ge en direkt upplevelse och innehåller en komplexitet, snarare än att vara illustrativa eller dekorativa.
 • En förmåga att arbeta med projekt i stor skala, en rumslig kompetens som uppvisar en känslighet för rummens olika skala.
 • Integrerade gestaltningar med arkitektur och/eller landskapsarkitektur.
 • Materialkänsla, en kunskap om och känsla för materialens inneboende uttryck, t.ex. sinnliga kvaliteter som uppnås genom materialval och materialmöten.
 • Kunskap om teknisk hållbarhet över tid.
 • Produktioner som krävt samarbete med andra yrkeskompetenser och där namngivna referenspersoner kan styrka ett fruktbart samarbete, särskilt avseende samarbete, tid och pengar.

Bedömning sker utifrån den inlämnade portfolion och cv. Det inlämnade materialet ska göra troligt att projektets konstnärliga vision kan mötas. Urvalsgruppen kommer inte att ta hänsyn till annan information som finns på konstnärens webbplats eller liknande vid val av tävlande.

De sex tävlande konstnärerna kommer att väljas så att Trafikverket och Statens konstråd har möjlighet att få en så bred och varierad genomlysning av tävlingsuppgiften som möjligt. Någon av konstnärerna kan därför komma att väljas om ansökan visar på särskild kompetens att uppnå projektets mål annat än vad som angetts i urvalskriterierna.

Konstnärlig vision

Konstnärer får vara med och forma Göteborgs undre värld. Konstprogrammet Kronotopia uttrycker de konstnärliga visionerna för stadsutvecklingsprojektet Västlänken och Olskroken.

Tävlingplatser

Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Olskroken planskildhet
Olskroken Planskildhet och sträckan fram till Station Centralen är huvudsakligen ett infrastrukturlandskap. Miljön blir det första intrycket av Göteborg för många av de som färdas in mot staden österifrån. Området kan genom sin splittrade och storskaliga karaktär vara en utmanande och inspirerande utgånspunkt för nya kommenterande konstnärliga tillägg i ett samtida stadslandskap. Arkitektur och konst kan tillsammans bidra till helhetsupplevelser som skapar samhörighet mellan storskaliga byggnadsverk och omgivande stadssammanhang.

Göteborgs Central
När järnvägen kom till Göteborg i mitten av 1800-talet byggdes Centralstationen i stadens utkant. Under de 150 år som gått sedan dess har området genomgått stora förändringar. Västlänksstationen kommer vid centralstationen att bli ett av flera nya offentliga stadsrum. Med ett centralt- och två sidoskepp, med goda möjligheter till dagsljus och med öppenhet mot huvudentrén i markplan, har stationsrummet potential att bli ett nytt offentligt rum.

Produktion

Byggstart är 2018. Konstnärerna kommer in tidigt i stadsomvandlingsprojektet och har chans att påverka utformningen tillsammans med arkitekterna. Konstverken ska vara klara 2026.

Curatorsteam

Centralen – Lotta Mossum, Ann Magnusson, Alba Baeza
Olskroken – Lotta Mossum, Ann Magnusson

Pressansvarig

Eva Malm Öhrström