Bild av verket Eternal Employmen av Jakob och Goldin_Simon_Senneby.

Evig anställning

Evig anställning var det vinnande förslaget för station Korsvägen i tävlingen Västlänken: Kronotopia, där konstnärer och konstnärsgrupper fått möjligheter att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde. Tävlingen avgjordes 2017 av en jury som bestod av konstnärer och experter samt representanter för Statens konstråd, Trafikverket, staden och regionen.

I april 2022 fattade Trafikverket beslut att inte genomföra projektet då det visat sig vara omöjligt att finansiera verket enligt konstnärernas plan.

Om Evig anställning

Evig anställning av Goldin+Senneby är ett idébaserat verk med avsikt att anställa en person på station Korsvägen. Vad än arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll.

På stationen skulle ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka kopplas till fabriksliknande lampor ovanför plattformarna. Lamporna med ett fluorescerande ljus – ett arbetsljus – slås på när den anställde arbetade. Den konstnärliga gestaltningen hade visualiserats främst genom stationens belysning och inte bara ge en direkt sinnesupplevelse utan även möjliggjort olika tolkningar av vårt behov av ljus i relation till sysselsättning. Omklädningsrummet, dit bara den anställde haft tillgång, och stämpelklockan var också viktiga beståndsdelar i idéförslaget.

Frågan om hur framtidens arbete kommer att se ut är en av de centrala delarna i konstverket. Många jobb som idag utförs av människor kan komma att automatiseras och kanske utföras av robotar. På vilket sätt kommer vi då att försörja oss? Kommer lön vara kopplat till prestation på samma sätt som idag?

Med Evig anställning väcker konstnärerna frågor om växande skillnader i samhället. Idéförslaget utgår från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att investerat kapital ökar i värde snabbare än vad en lön ökar i dag, vilket enligt honom leder till ökade klassklyftor.

Den bärande idén var att konstverkets befintliga budget skulle investeras så att avkastningen, enligt konstnärernas ursprungliga prognos, skulle räcka till en anställning under 120 år.

Juryns utlåtande

Juryn anser att detta innovativa idéförslag uppvisar ett djupt originellt koncept med hög konstnärlig verkshöjd som på ett påfallande vis vidgar begreppet om vad offentlig konst kan vara. Förslaget är idémässigt storslaget, omfattar stationen i sin helhet, färdas genom dess väggar och har potential att genom ryktesvägen bli en del av Göteborgs muntliga historia.

Fler verk i Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att ta fram konstnärliga visioner samtidigt med rummens utformning under jord.

Om Goldin + Senneby

Goldin + Senneby består av konstnärsduon Simon Goldin och Jakob Senneby vilka samarbetat sedan 2004. I sitt konstnärskap utforskar de rumsliga, juridiska och finansiella strukturer genom performativa och virtuella former.

Ett av deras längre projekt är Headless (2007-2015) som är en undersökning av hur så kallade offshore-ekonomier skapar virtuellt utrymme genom juridiska regleringar. Verket granskar kapitalhantering och banksekretess genom att spåra företaget Headless Ltd. som är registrerat på skatteparadiset Bahamas och gestaltas som en dokumentär fiktion i formatet av en kriminalroman. Sedan 2010 har de arbetat med Nordenskiöldsmodellen, ett forskningsprojekt som iscensätts som en teater där 1700-tals alkemisten August Nordenskiölds anarkoalkemiska modeller förenas med samtidens finansmarknad.

Goldin + Senneby har haft separatutställningar på Tensta konsthall (2016) och Index (2009) i Stockholm och på andra platser i världen såsom Artspace NZ (Auckland, 2013), Kadist (Paris, 2010) och The Power Plant (Toronto, 2008). Deras arbete har också presenterats på flertalet grupputställningar, såsom 11 Gwangju Biennalen (2016), 13 Istanbulbiennalen (2013), Manifesta 9 (2012) och på Biennalen i São Paulo (2008).

”Goldin+Senneby define themselves as a ’collaborative framework exploring juridical, financial and spatial constructs.’ The elusiveness of this description is somewhat apt. Since 2004, when Simon Goldin and Jakob Senneby started working as a duo, they have speculated around the layerings of contemporary economics, analyzing and employing different dimensions of financial markets. Their collaborative strategies have shaped a withdrawn approach wherein the artists are akin to puppeteers: their production mostly comprises choreographing the labour of others.”

– João Laia, Frieze

Idéförslag från Simon Goldin och Jakob Senneby

Vänligen notera att 3-Eternal_Employment-WrittenDescriptionA4.pdf är idéförslagets huvudtext. Pdf:erna är anpassade för webb och kvalitén har minskats.

Samarbeten

Trafikverket och Statens konstråd arrangerar och finansierar tävlingsomgången Kronotopia: Haga och Korsvägen. Trafikverket är beställare och byggherre för de konstnärliga gestaltningarna och ansvarar för planering och genomförande av stationerna Haga och Korsvägen i dess helhet. Statens konstråd projektleder de konstnärliga gestaltningarna, är sakkunnig expertis på konst i offentliga rum samt kvalitetssäkrar de konstnärliga gestaltningarna under genomförandefasen.

För stationen Korsvägen är det konstnärerna Goldin + Senneby som gestaltar stationen med verket Evig anställning.

Evig anställning är en del av Västlänken: Kronotopia

Evig anställning är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Korsvägen i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer och konstnärsgrupper får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta till konstverket

Göteborg, Sverige