Fyra personer i en buss

Mitt Busstorg

I två dagar, under titeln Mitt Busstorg, tar IntraGalactic arts collective avsked av Busstorget i Östersund och summerar sitt arbete i ett program med öppna aktiviteter på platsen.

Konstnärer

Maria Högbacke, Alicja Rogalska, Malin Ståhl, Hiroko Tsuchimoto, Anita Wernström

Program

Fredag

Återkommande under dagen
Side of the eye, en interaktion med inbjudan till att teckna eller bli avtecknad, av Maria Högbacke
Vi ritar i cirklar / We Draw in Circles, av Malin Ståhl (utomhus)
15:00 Hotel Vulnerability, libretto av Alicja Rogalska med Hiroko Tsuchimoto och Anita Wernström,
performance

Pågående
Polera arkitekturen / Polishing the architecture av Anita Wernström
(^/ studiematerial av Malin Ståhl
Screentryck / plakatkonst av projektkonstnärerna, visningar av Anita Wernström
Gamla Busstorget”, vykort av Hiroko Tsuchimoto
Akvarellkit – måla med Busstorgets färger, av Alicja Rogalska

Lördag

Återkommande
Side of the eye, en interaktion med inbjudan till att teckna eller bli avtecknad, av Maria Högbacke
Vi ritar i cirklar / We Draw in Circles, av Malin Ståhl (utomhus)
11-16 Busstorget-bladet #4, dropin-workshop med Malin Palmqvist. Tidningssläpp 16:00
11:30, 13:30, 15:00 Uninterrupted Dialogue av Hiroko Tsuchimoto, video, 16:03 min.
12:30 Hotel Vulnerability, libretto av Alicja Rogalska med Hiroko Tsuchimoto och Anita Wernström,
performance
14:00-14:30 The Loss of a Place av Hiroko Tsuchimoto

Pågående
Polera arkitekturen / Polishing the architecture av Anita Wernström
(^/ studiematerial av Malin Ståhl
Screentryck / plakatkonst av projektkonstnärerna, visningar av Anita Wernström
Gamla Busstorget”, vykort av Hiroko Tsuchimoto
Akvarellkit – måla med Busstorgets färger, av Alicja Rogalska

Mitt Busstorg

Välkomna att ta del av och vara delaktiga i ett konstnärligt forskningsarbete kring offentliga platser och konstens roll i den offentliga miljön. Projektet avslutas fysiskt på Busstorget med programmet ‘Mitt Busstorg’. IntraGalactic arts collective driver 2018-2020 ett projekt på Busstorget i Östersund och på Länstrafiken Jämtland-Härjedalen. Projektet har utvecklats inom ramen för Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan IntraGalactic arts collective och Statens konstråd. Projektet har inte haft någon övergripande titel utan manifesteras genom en knäppning med fingrarna (^/ . På Busstorget finns också SKÅPET på övre plan, ett informationsskåp med ett utställningsprogram och dokumentation av det pågående arbetet.

Arbetet i projektet har tagit formen av performance-baserade processer och publika undersökanden av den offentliga konstens möjligheter. Konstnärerna Alicja Rogalska, Malin Ståhl, Hiroko Tsuchimoto och Anita Wernström har arbetat med informella strukturer, belyst vår samtids långsamma våld, funderat kring strategier av människa-till-människa, närvaro på platsen och synliggörande i ett kunskapsinhämtande kring den offentliga platsen.

Kommande publikationer Viaduktens avsked (red. projektkonstnärerna) och Breven (red. Adelaide Bannerman, design Sarah Boris). SKÅPET fortsätter från den 4 december som konsthall, först ut är en utställning av Maria Högbacke.

Om projektet; omvärldsanalys och projekthistorik

Jämtlands län är unikt i Sverige, både genom sin stora geografiska yta och att här bara finns en större tätort, placerad i mitten av länet. Detta gör att Busstorget i Östersund är länets absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. I en liknelse tänker vi oss Busstorget som länets hjärta och Länstrafiken som blodomloppet genom vilket människorna håller hela länet i liv. Vi är intresserade av företeelserna mindre stad och glesbygd och hur de platserna förhåller sig till offentlig konst och hur den offentliga konsten i sin tur förhåller sig till sådana platser. För oss är det viktigt att arbeta med konstformen performance, att med kroppen som medel möta platser och människor, att söka dialog och reflektera över kroppsliga förnimmelser och reaktioner. Vi har velat arbeta med Gustaf III:s torg i Östersund, i folkmun känt som Busstorget, och länsbussarna som utgår därifrån. Busstorget är dels en plats där resenärer passerar förbi, dels en samlingsplats för olika grupper; bland andra ungdomar som inte känner sig välkomna i skolan, ungdomar som inte har någon naturlig hemmiljö, hemlösa som inte har någon annan plats att vara på och människor som dras till dessa grupper. Kring Busstorget finns en stor upplevd otrygghet, särskilt bland unga resenärer. För oss var det intressant att djupare undersöka de olika behoven av denna plats, ett resecentrum som ännu inte förvandlats till en kommersiell arena och rörelsen därifrån ut i länet. Vi ville arbeta med performance som process, och tillföra en deltagarbaserad utgångspunkt. Vi ville undersöka det sociala tillståndet, människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet. Det finns nu en tidplan för kommunens flytt av Busstorget från Gustav III:s torg och istället skapa ett resecentrum uppbyggt av noder och stråk. Gustav III:s torg ligger centralt i Östersund och kommunen ska sälja marken till fastighetsbolaget Diös som ska etablera hotell och affärslösningar på platsen. I ett tidigt skede fanns initiativ till ett kulturhus på platsen med det togs bort då finansiering ansågs för kostsam. Följden av att planerna för platsen nu realiseras blir att underhållet på Busstorget inte har ett långsiktigt perspektiv men också att vi som projekt och konstnärer får stor frihet på platsen. Vårt arbete sker med en plats som om ett eller två år enligt planeringen inte längre finns. Vi är mycket intresserade av de icke-kommersiella platser som finns på och kring Busstorget, platser som idag är öppna för ett stort spektra av människor och bakgrunder. En grupp människor är helt beroende av Busstorget som en torr och uppvärmd plats dagtid. Vi är intresserade av allmänna platser som är lite skaviga och aviga men som fyller en enorm, men osynlig, funktion i ett stadsrum.

IntraGalactic arts collective är ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening anslutna till Sveriges konstföreningar. Föreningen startade 2014 och verkar inom bildkonstområdet. Kollektivet har satelliter i Stockholm, Vingåker och Östersund. IntraGalactic arts collective är intresserade av konstproduktion och arbetar med fokus på möten och samtal. Vi organiserar residens, utställningar, workshops, performancelabb, seminarier och symposier, samtalsserier och läsecirklar. Inom dessa fora skapar vi platser för utbyte konstnär till konstnär och ger utrymme till samtal kring processer och det ‘ofärdiga’. Statens konstråds Kunskapsnav offentlig konst har regeringens uppdrag att inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. En viktig uppgift är att hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Vi lyfter fram viktig kunskap som redan finns på olika håll i landet och ta fram ny kunskap som saknas. Kunskapsnav offentlig konst är en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Alla programpunkter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för offentliga arrangemang.