Akademiska Hus först ut att satsa mer på offentlig konst

Fastighetsbolaget Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd. Tanken är att konsten tar större plats i utvecklingen av attraktiva campusområden. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

Akademiska Hus har genom ett långt samarbete med Statens konstråd en av de största samlingarna av offentlig konst i Sverige med flera hundra permanenta verk i sitt fastighetsbestånd. Nu intensifieras det arbetet ytterligare genom att parterna har skrivit under ett avtal, för att tillsammans bryta ny mark för hur konst kan bidra i forsknings- och lärandemiljöer. Avtalet innebär också att Akademiska Hus sätter som riktvärde att från och med 2019 investera minst 10 miljoner kronor per år i ny konst på campus.
– Vi är stolta över att vi som första statliga fastighetsbolag gör en kraftfull satsning på konsten. Tillsammans med Statens konstråd kommer vi nu att integrera den konstnärliga gestaltningen i våra tidiga skeden när ett campusområde eller enskild byggnad ska utvecklas. Genom att involvera konstnärer och kuratorer redan från början öppnar vi upp för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz, ekonomi- och finansdirektör och vice vd Akademiska Hus.

Det fördjupade samarbetet mellan Akademiska Hus och Statens konstråd är även ett led i att riksdagen 2018 fastslog en ny politik för arkitektur, form och design. Statens konstråd har genom den nya politiken getts ett särskilt uppdrag att i samarbete med statliga fastighetsförvaltare utarbeta ett metodstöd för hur upp till en procent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger.
– Vi är mycket glada att tillsammans med Akademiska Hus gå i täten för att implementera det nya politikområdet. Vår gemensamma förhoppning är att detta arbete ska inspirera andra till nya former av samverkan, innovation och utveckling av goda livsmiljöer, säger Magdalena Malm, direktör vid Statens konstråd.