Flygbild över område där Marmorlinjen går som ett vitt streck

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

– Det är roligt att kunna genomföra en utlysning tillsammans i en ny konstellation av aktörer för att finansiera relevant forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Samverkan är det vi behöver för att klara av samhällets utmaningar, och kultur spelar en väldigt viktig roll för vår förståelse av samhället och dess historia, nutid och framtid, säger Emma Gretzer, chef för avdelningen för samhällsbyggande på Formas.
– Konstnärliga perspektiv är nödvändiga för att kunna hantera vår tids stora samhällsutmaningar. Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Nytt myndighetssamarbete

Utlysning av forskningsmedel inom området Gestaltad livsmiljö är en unik satsning. Det är första gången denna myndighetskonstellation har samarbetat kring en forskningssatsning. Resultatet av utlysningen kan komma att göra verkliga avtryck i människors vistelsemiljö, då projekten ska rymma såväl akademisk som praktisk och konstnärlig kompetens. Eftersom området Gestaltad livsmiljö berör många sakområden och professioner, är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Förhoppningen är att akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter och designer och andra yrkesgrupper som arbetar med Gestaltad livsmiljö ska skapa projekt tillsammans och söka finansiering. Såväl offentliga aktörer och näringsliv som akademi och civilsamhälle är viktiga aktörer inom området, och tvärsektoriella perspektiv kan krävas för att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet.

Lyfta fram konstnärliga perspektiv

Syftet med utlysningen är att finansiera forskningsprojekt som skapar ny kunskap och förståelse för gestaltning av människors livsmiljöer. Vi vill särskilt lyfta fram de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö vid utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Gestaltad livsmiljö – genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv – ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt. Genom sitt fria utrymme erbjuder konsten möjligheter till starka upplevelser, reflektion och dialog för dem som använder våra gemensamma rum. Statens konstråd är en av fyra expertmyndigheter som samarbetar för att skapa en helhetssyn inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Forskningsrådet Formas ingår i Rådet för hållbara städer och stödjer bland annat forskning inom människors vistelsemiljö och samhällsbyggnad.

Läs mer om utlysningen här 

Informationsmöte om utlysningen
Tisdagen den 24 mars arrangerar Statens konstråd ett informationsmöte om utlysningen på ArkDes i Stockholm. Mötet kommer att webbsändas. Läs mer om mötet här.

Kontaktperson Formas:

Kristina Laurell, forskningssekreterare
kristina.laurell@formas.se

Kontaktperson Statens konstråd:

Annika Enqvist

Programansvarig/Forsknings- och utbildningssamordnare
08-440 12 88
annika.enqvist@statenskonstrad.se