Tre nya vägledningar för digitalisering av vårt kulturarv

I Digisam arbetar Statens konstråd med ett tjugotal myndigheter som ansvarar för konst och kultur för att digitalisera vårt gemensamma kulturarv. Nu lanserar Digisam tre vägledningar för ett lyckat digitaliseringsarbete.

Under 2000-talet har digitaliseringen succesivt ökat och genom gemensamma digitala lösningar blir vårt kulturarv mer tillgängligt. Målsättningen med samarbetet inom Digisam är att myndigheter inom konst och kultur ska kunna länka samman sina samlingar.  Dessutom skapar samarbetet förutsättningar för att hanteringen av och arbetet med digitaliseringen blir mer effektivt.Inom Digisam har tre arbetsgrupper, med deltagare från Digisams medverkande institutioner, tagit fram varsin vägledning. I arbetsgrupperna har representanter från både arkiv-, bibliotek- och museisektorn ingått vilket gör att vägledningarna kan användas av en bred krets och bidra till ökad samsyn och gemensam utveckling på digitaliseringsområdet.

Tre vägledningar för digitalisering

Digisams termlista

För att alla som arbetar på arkiv, bibliotek, museer och andra kulturarvsinstitutioner ska kunna använda begrepp på ett enhetligt sätt, både internt, externt och i samverkan, har Digisam tagit fram gemensamma begreppsdefinitioner. Digisams termlista består av och definierar begrepp centrala i arbetet med att digitalisera kulturarvet och knyter an till ramverket i Digisams vägledande principer.

Digisams vägledning till digitalt bevarande

För att digital information ska vara användbar även i framtiden behöver digitalt och långsiktigt bevarande prioriteras. Det är en fråga som organisationer behöver ta höjd för redan vid planering av digitiseringsinsatser och som oftast rör flera roller inom en och samma organisation. Digisams vägledning till digitalt bevarande ger dig som arbetar på ett arkiv, bibliotek, museum eller en annan kulturarvsinstitution en bred orientering inom området.

Digisams vägledning till ett sammanlänkat kulturarv

När digital information beskrivs på ett standardiserat och maskinläsbart sätt, öppnas upp för omvärlden och länkas samman med annan digital information kan den ingå i ett större sammanhang och användas av fler. Då blir det möjligt att bygga digitala tjänster som baseras på information från många olika aktörer och möjligt för användare att söka fritt i information utan att behöva veta vad som förvaltas var. Digisams vägledning till ett sammanlänkat kulturarv ger dig som arbetar på ett arkiv, bibliotek, museum eller annan kulturarvsinstitution en introduktion till hur information kan länkas samman över organisationsgränser och ett antal strategier för detta.

Här kan du del av vägledningarna

Faktaruta Om Digisam

I Digisam skapar statliga aktörer tillsammans gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Arkiv, bibliotek, museer, och andra myndigheter inom kulturområdet förvaltar stora mängder information. Digisams vision är att den ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Statens konstråd har som del av arbetet med att sammanlänka vår samling med andra myndigheter utvecklat Arkiv för offentlig konst där du kan söka bland närmare tusen offentliga konstverk.