Konstprogrammet kronotopia

Stadsomvandlingar är pågående processer, något som ständigt börjar om men inte från början. Västlänken och Olskroken planskildhet är storskaliga omvandlingsprojekt som innebär förändringar för både regionen och staden Göteborg. Därmed ställer projektet stora gestaltande utmaningar där konsten kan ha en central roll. Stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer att utgöra människors livsmiljöer för mycket lång tid framöver. Nya vertikala skikt i Göteborg skapas i samband med detta, samtidigt som nya horisontella förbindelser erbjuds med helt andra platser i staden.

Ambitionen med detta övergripande konstprogram är att ge förutsättningar för vitala och mångfasetterade offentliga miljöer för en heterogen brukargrupp som även involveras i den fortsatta utvecklingen. Ett övergripande konstprogram ger också ramar för en gemensam vision och en ömsesidig förståelse mellan konstprogrammets huvudmän.

Göteborg är både en plats och en tidsepok, eller i själva verket många olika och i bästa fall samverkande rum och tider. Inom ramen för Kronotopia (av grekiskans chro ́nos – tid och topos – plats) kombineras en sondering av vår nutid med ett utforskande av det förflutnas potential och möjliga framtidsutblickar.

Konstprogrammets syfte

Detta konstprogram är en avsiktsförklaring mellan huvudmännen och en överenskommelse om en gemensam övergripande konstnärlig tematik.Syftet med det övergripande konstprogrammet är inte att i detalj beskriva hur konstnärerna som inbjuds ska tolka den övergripande konstnärliga visionen, vilka specifika material de ska arbeta i, eller att definiera utförande och skala för verken utöver det självklara att skalan ska vara anpassad till anläggningen och dess omgivande stadsmiljö. Ett generöst tolkningsutrymme fredas för konstnärernas respektive arbetsprocess, vilket är av yttersta vikt för att en hög integritet i det konstnärliga gestaltningsarbetet ska kunna säkerställas.

Platser Kronotopia

Byggandet av en ny underjordisk järnvägsanläggning under de centrala delarna av Göteborg är ett offentligt arbete av stor dignitet. Detta konstprogram beskriver ett gemensamt förhållningssätt till potentiella konstgestaltningar i projektet. Även om det gestaltande konstnärliga arbetet utförs om ett antal år tar konstprogrammet ställning till hur projektet kan skapa utrymme i tid och rum för konsten.

Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg som förs i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Olskroken planskildhet

Olskroken Planskildhet och sträckan fram till Station Centralen är huvudsakligen ett infrastrukturlandskap. Miljön blir det första intrycket av Göteborg för många av de som färdas in mot staden österifrån. Området kan genom sin splittrade och storskaliga karaktär vara en utmanande och inspirerande utgånspunkt för nya kommenterande konstnärliga tillägg i ett samtida stadslandskap. Arkitektur och konst kan tillsammans bidra till helhetsupplevelser som skapar samhörighet mellan storskaliga byggnadsverk och omgivande stadssammanhang.

Göteborgs Central

När järnvägen kom till Göteborg i mitten av 1800-talet byggdes Centralstationen i stadens utkant. Under de 150 år som gått sedan dess har området genomgått stora förändringar. Västlänksstationen kommer vid centralstationen att bli ett av flera nya offentliga stadsrum. Med ett centralt- och två sidoskepp, med goda möjligheter till dagsljus och med öppenhet mot huvudentrén i markplan, har stationsrummet potential att bli ett nytt offentligt rum.

Haga

Station Haga ligger i skärningspunkten mellan de tre klassiska göteborgsstadsdelarna Inom Vallgraven, Haga och Vasastaden. Stationen blir i den miljön en helt ny företeelse som skapar nya kopplingar mellan stadsdelarna. Det djupa läget innebär att stadens allra första tidslager, i form av underjordiska befästningsverk, berörs.

Korsvägen

Korsvägen har sedan stadens grundande gjort skäl för sitt namn; som infart från öster och söder ständigt en mötesplats för folk på väg. Miljön har fortfarande tydliga spår av Göteborgs- utställningen 1923, med Näckrosdammen och Lisebergs huvudentré som karaktärsstarka minnesmärken. Göteborgs äldre historia, genom Johannebergs Landeri möter här samtiden genom Mäs- san, Universum, Världskulturmuseet och Liseberg.
Vid Korsvägen möts nu som då såväl besökare som stadsbor med olika mål, både i vardagen och vid evenemang. Platsen blir därför befolkad nästan dygnet runt.

Byggprocess

Under omvandlingen och i framväxten av stationsområdena kommer det under lång tid att finnas delar av staden som är under ombyggnad eller i en byggprocess. Tillfälliga konstnärliga gestaltningar och interventioner kan under byggperioden ge nya aspekter på stadsrum

Integrerade konstgestaltningar

Hela Västlänken ska ha en sammanhållen gestaltning samtidigt som varje enskild miljö ska ha sin egen identitet. Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en färdig struktur. En målsättning är att konsten själv ska kunna söka sin rumsliga placering. En övergripande konstnärlig tematik är en rimligare utgångspunkt för det fortsatta arbetet än att tidigt bestämma fysiska platser för konsten.

Varför konst i offentliga rum?

Konst kan skapa nya länkar i sociala rum präglade av invanda mönster och många konstnärer har hittat former för att låta flera perspektiv vara närvarande samtidigt. På så sätt kan konst förstärka och fördjupa både etiska och existentiella dimensioner, även de som inte alltid låter sig uttryckas i ord.

Ansvarsområden

Trafikverket, Västtrafik och Göteborg Stad är huvudmän för projektet och ansvarar för olika delar av anläggningen och dess omgivande stadsmiljö. Huvudmän för det övergripande konstprogrammet och konstgestaltningsprojekten är Trafikverket, Statens Konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborg Konst.