Grafisk bild med text. Open Call

Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Statens konstråd genomförde 2021–2022 ett Open Call för projektidéer som utforskar det digitala och vidareutvecklar vad konst i gemensamma rum kan vara. Vi producerar vinnande förslag tillsammans med konstnären.

Sista ansökningsdag till Open Call: Nyskapande tillfällig konst var 5 november 2021. Det vinnande förslaget: Ilja Karilampi med FolkFigur, tillkännagavs 24 mars 2022.

Om Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Den digitala utvecklingen genomsyrar hela vårt samhälle. Internet, skärmar och sociala plattformar, virtuella eller förstärkta verkligheter, algoritmer, big data och mycket mer, påverkar inte bara våra liv utan också hur vårt samhälle formas och förändras.

I Open Call: Nyskapande tillfällig konst söker vi projektidéer som undersöker olika aspekter av och uttryck för den digitala utvecklingen och dess påverkan på våra liv och vårt samhälle.

Projekten ska ha hög konstnärlig kvalitet och tydligt flytta fram gränsen för vilka uttryck som konst i gemensamma rum kan ta. I stället för att försöka pressa in det digitala i det konventionella konstfältet, är vi intresserade av att följa konsten in i den digitala sfären. Open Call är en dynamisk arbetsprocess som är öppen för alla slags konstnärliga uttryck och idéer som berör det digitala och tänjer gränserna för vad offentlig konst kan vara.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen sker i tre steg:

 1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan med en kortfattad projektidé (max 4000 tecken) som en jury sedan bedömer.
 2. Juryn väljer tre till fem projektidéer som konstnärerna, i dialog med Statens konstråd, utvecklar till idéförslag. Statens konstråd arvoderar konstnärerna för detta arbete.
 3. Juryn utser ett eller fler vinnande förslag. Det vinnande förslaget/n går vidare till produktion.

Produktion

Statens konstråd producerar det vinnande förslaget/n under 2022 som resulterar i en form av utställning av verket. Arbetet sker i dialog mellan konstnären/rna och Statens konstråds curator. Statens konstråd ansvarar för produktion, budget och marknadsföring av projektet. Medverkansersättning för nedlagd arbetstid och visningsersättning utgår till konstnären enligt KRO:s rekommendationer.*

*Den totala ersättning som kan komma att betalas ut till vinnande konstnär är 300 000 SEK exkl. moms inkl. medverkansersättning och konstnärligt arvode.

Bedömningskriterier

Projektidéerna kommer att bedömas enligt följande kriterier:

 • Relevans i relation till aktuella samhällsfrågor och de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen för med sig
 • Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt i den digitala sfären
 • Hög konstnärlig kvalitet
 • Hur väl konstprojektet relaterar till den valda plattformen, omgivande platsen eller den problematik den handlar om
 • Potential att engagera såväl en bredare som professionell publik
 • Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

Jury

 • Ordförande: Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
 • Annika Enqvist, programansvarig, Statens konstråd
 • Peter Hagdahl, curator Statens konstråd
 • Edi Muka, curator Statens konstråd
 • Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer, Statens konstråd

Tidsplan

5 november 2021: Sista ansökningsdag

23 november 2021: Juryns beslut om de projektförslag som går vidare

Februari 2022: Sista dag för inlämning av vidareutvecklade projektförslag

Mars 2022: Juryns beslut om vinnande förslag

Augusti 2022: Vinnande projekt presenteras

 

Vinnande förslag
Ilja Karilampi med FolkFigur

 

Juryns motivering:

FolkFigur är det förslag som bäst motsvarar uppdragsformuleringen och uppfyller bedömningskriterierna. Förslaget behandlar den högaktuella utvecklingen av digital konst genom att fokusera på fenomenet NFT (Non-Fungible Token)*, dess potential men också dess problematik. Förslaget undersöker hur ny teknologi påverkar både konstfältet och samhället i stort. Det väcker viktiga frågor om betydelsen av nya konstformer och deras roll i utvecklingen av konsten och konstnärens position i framtiden; konstens koppling till nya teknologier, krypto-valuta och miljön; frågor om upphovsrätt och ägandeskap; samt relationen mellan offentlig och privat.

Projektet är nyskapande och utmärker sig särskilt som det enda förslaget som helt och hållet existerar i den digitala sfären. Det utmanar vad ett offentligt digitalt konstverk kan vara, hur det kan bevaras och hur det påverkar eller förändrar den roll institutioner spelar.

– Att ha en tät dialog med konstnärerna i utvecklingsprocessen av de fem förslagen har varit mycket givande och lärorikt. Det har banat vägen för nya frågor kring samhällets och konstens utveckling. Vi kommer säkert att, tillsammans med konstnärer, fortsätta arbeta i den här riktningen, säger Edi Muka, ansvarig curator för Open Call.

Faktaruta: Vad är en NFT?

En NFT: Non-Fungible Token kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk bestående av en särskild typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst. Varje token motsvarar en unik del i en blockkedja som skapar ett slags digitalt fingeravtryck. Detta gör att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras. Till skillnad från annan kryptovaluta där varje token är likställd med en annan (tex. en Bitcoin mot en Bitcoin) kan inte en NFT bytas ut mot en annan, den är alltså inte fungible (utbytbar).

Kontakt och frågor:

För frågor om anmälan, kontakta:
Brita Osafo, projektadministratör/koordinator
brita.osafo@statenskonstrad.se

Övriga frågor om Open Call: Nyskapande tillfällig konst, kontakta:
Edi Muka, curator
edi.muka@statenskonstrad.se