Kvarteret Valnötsträdet

Konstnär: päivi ernkvist Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö.
November 2010–juni 2013.

Hur kan kulturhistoria bli synlig i nutiden? Och hur kan en kommun långsiktigt stärka och
skydda en tomts värden när området privatiseras?

De frågorna ställdes i kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, där planerare, arkeologer, landskapsarkitekter och en konstnär samverkade för att synliggöra den dolda medeltida stadskärnan. Resultatet blev riktlinjer för hur utemiljön skulle gestaltas – genom ett unikt projekt där arkeologi, konst och landskap alla var viktiga faktorer.

År 2008 planerade Kalmar kommun att sälja området till en privat fastighetsägare – i syfte att omvandla lasarettsbyggnaderna till hyresbostäder och eventuellt uppföra ett nytt bostadshus. Då uppstod frågan hur förändringarna skulle kunna genomföras med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och förtätade atmosfär. Kalmar kommun inledde, i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, arbetet med att ta fram ett planprogram för området som underlag för detaljplanearbetet.

Kommunen beslutade då också att, inom ramen för planprocessen, starta projektet att utarbeta ett gestaltningsprogram tänkt att användas som vägledning i framtida lovprocesser och som stöd för projektering och förvaltning. Syftet var att så långt som möjligt säkerställa att kvarterets kulturhistoriska kvaliteter bevaras och synliggörs. Dessutom ville kommunen betona betydelsen av att området kan hållas tillgängligt för allmänheten.

Projektet gav en unik möjlighet att berätta hur den politiska makten påverkade stadsutvecklingen. Kungamaktens, kyrkans och borgerskapets maktkamp blir synlig genom hur den medeltida stadens grundlades under 1200-talet, beordrades att rivas och därefter byggas upp på 1600-talet som Kvarnholmen.

Kommunen hade redan tidigare goda erfarenheter av gestaltningsprojekt i historiska miljöer – till exempel Stortorget som belönades med Sienapriset 2004 – och erkände därför kulturhistoriska värdens plats i stadsutvecklingen. De värdena är också avgörande för målet att stärka Kalmar som ett besöksområde med internationell attraktionskraft.

Projektet genomfördes november 2010 till juni 2013 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett
samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.