Arbetets Monument

Konstnär: alexandra pirici Kategorier: Permanent konst

Arbetets Monument är ett minnesmonument som framförs av människor i rörelse. Monumentet utgår från industriarbetares rörelsemönster, från 1970-talet fram till i dag, och riktar fokus på den arbetande kroppen i övergången från industrisamhälle till postindustriell ekonomi. Hittills har det uppförts i Göteborg och på flera platser i Stockholm.

#arbetetsmonument

Arbetets Monument är en återkommande offentlig ritual för att minnas kroppsarbetet som möjliggjorde det moderna samhällets utveckling. Samtidigt inbjuder monumentet till ett resonemang om en framtid där den ökade automatiseringen skulle kunna innebära kortare arbetstid för samma lön – eller ett scenario där arbete, så som vi tänker på det i dag, ofrånkomligen förpassas till historien.

I Arbetets Monument är det, till skillnad från många andra industriminnesmärken, den arbetande kroppen som är det centrala och inte industriernas byggnader, maskiner eller produkter. Monumentet, som både består av och handlar om arbete, speglar det samtida skiftet från fysisk till immateriell produktion: Rörelserna lyfts ut från fabriksgolvet och den arbetande kroppens funktion abstraheras.

I sitt arbete med verket har Pirici intervjuat industriarbetare ur olika generationer om de rörelser som de utfört under sitt yrkesliv. Rörelserna har sedan legat till grund för det performativa monumentet som uruppfördes i Göteborg, en stad med lång och stolt industrihistoria. Verket uruppfördes i Göteborg maj 2015.

Arbetets Monument är producerat av Statens konstråd och har köpts in till Statens konstråds samling. Verket kommer att uppföras på flera platser i Sverige.

Förarbete