I en glänta i skogen, bland skir grönska, går människor i ett konstverk

Konstnärlig undersökning av Södra Möckeln

En konstnärlig utredning, en skiss skala 1:1 och ett tillfälligt konstverk vid Södra Möckeln i Älmhult. De har helt olika uttryck och funktioner, men är alla konst som undersöker vad konst i tidigt utredningsskede av fysisk planeringsprocess kan vara och tillföra.

Caroline Mårtensson har gjort en konstnärlig utredning av området Södra Möckeln i Älmhult. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt, kallad Almdungen vid den stora sjönen konstnärlig utredning av Södra Möckeln. Genom mappens framsida, där historiska sjöar och vattendrag skurits ut, skymtas en samtida karta över platsen. Uppslaget görs genom ett häradsdike, ett en gång vattenfyllt dike som fungerade som sockengräns. På kartan är platser för värdebeskrivningar markerade och på insidan av den uppslagna pärmen är beskrivningar med fokus på vatten genom historien och exempel på skyddsvärda observationer nedtecknande.

Syftet med utredningen är att prova en konstnärlig arbetsmetod för att få fram ny eller gömd kunskap om området. Inriktningen är att se Möckeln som en livsmiljö för många arter och att se till arters egenvärde. Utöver det är historiska lager viktiga för förståelsen av en plats och dess förutsättningar, till exempel erfarenheter av hur marken har brukats. Utredningen utforskar och granskar platsens förutsättningar, dess ekologiska system, parallellt med samtida forskning i förhållande till klimat och krav på samhällsomställning.

Två temporära verk sommaren 2020

Sommaren 2020 fanns också två temporära konstverk i södra Möckeln, Caroline Mårtenssons Fältnoteringarstjärnsikt och Jonas Liveröds Allemansmonumentet.

Den konstnärliga utredningen Almdungen vid den stora sjönen konstnärlig utredning av Södra Möckeln ligger till grund för Caroline Mårtenssons Fältnoteringarstjärnsikt.  berättar om det som sker i naturen, ting som vi inte alltid uppfattar. Som värmen från dagens sol i stenröset eller små fåglar som lyfter i skymningen. Med lågmäld ton framkallar detta konstverk de sinnen som människan har men ibland förnekar eller bortser ifrån.

Jonas Liveröds Allemansmonumentet  är en skiss skala 1:1 för området Södra Möckeln. Han ville skapa ett verk som är både komplext, vilt och utmanande, men samtidigt kan användas och vara välkomnande och generöst i sin utformning. Verket är en hyllning till det gemensamma, därav titeln.

Curatorstext av Kristina Möster Nilsson

En skiss i skala 1:1 och ett tillfälligt verk vid Södra Möckeln i Älmhult. I ett tidigt utredningsskede av fysisk planeringsprocess provas konst som metod.

”Min konst är inte bara platsspecifik, den är också publikspecifik” säger Jonas Liveröd under pågående arbete vid sjön Möckeln. Hans uppdrag är en skiss i skala 1:1. Den fick tidigt namnet Allemansmonumentet. Sommaren 2020 är den en välbehövlig mötesplats, ett häng där alla får utrymme med hjälp av både skulpturen och naturen.

Jonas Liveröd har haft fria händer att välja plats för sin skiss längs skogen och stränderna som omgärdar den så ohyggligt natursköna Möckeln. Han valde en ås, först kanske osedd, men för den som stannade till fanns det mycket energi att hämta. Jonas Liveröd såg energifältet genom det stora trädet, till hälften levande och till hälften dött, och det blev hans startpunkt. Utifrån åsen och trädet har han byggt sin storskaliga skiss, där rytmen pumpar ut från trädet. I färgerna neonrosa och turkos accentueras platsens puls genom ett bälte av virke och ett hopkok av bearbetade möbler av olika träslag. För den som ser skulpturen som en slump och hastigt ihopsatt är det lyckat. För att nå det expressiva uttrycket och skapa känslor i skogsdungen krävs Jonas Liveröds kunskaper av att både bygga och rytmiskt komponera.

Jonas Liveröd är sannerligen publikspecifik. Mer om det ska inte skrivas nu. Den svenska sommaren ska få bjuda in publiken för att ge händelser i skissen. Först när publiken har gett sitt blir det ett allemansmonument. Och vem vet, kanske ett permanent konstverk någonstans? Fortsättning följer.

Där Jonas Liveröd börjar avslutar Caroline Mårtensson ett långt arbete kring Södra Möckeln. Under närmre ett års tid har hon undersökt området noggrant och långsamt i den konstnärliga utredningen Almdungen vid den stora sjön. Med god hjälp av sakkunniga inom biologisk mångfald och boende med specifika kunskaper om det unika i området har hon kunnat formulera de värden som platsen har. Värden som finns idag är sköra, allra helst under en exploatering är de hotade. Tystnad. Artrikedom. Fladdermöss. Av det som finns, vad vill framtiden ta ha hand om och ha kvar? Avslutet för Mårtenssons utredning är det tillfälliga konstverket Fältnoteringar, stjärnsikt. Det berättar om det som sker i naturen, ting som vi inte alltid uppfattar, som värmen från dagens sol i stenröset eller små fåglar som lyfter i skymningen. Med lågmäld ton framkallar detta konstverk de sinnen som människan har men ibland förnekar eller bortser ifrån. Liksom en ibland glömmer bort att lyssna till tystnaden. Fältnoteringar, stjärnsikt påkallar förmågan till ekologisk läskunnighet. Den kunskap som vi bär på eller kan ta till oss kring språk i naturen hittas vid fem punkter runt Möckeln. De är markerade med vita band i textil helt aparta knutna runt trädstammar och är konstnärens presenter till publiken. Nere i marken ligger fältnoteringar infällda under glas som ger en bild av mulm eller av vad som händer på platsen om natten. När människan sover är sjön vaken.

Det publikspecifika förenar konstnärerna som har provat helt olika metoder. Det är konst av två oerhört intressanta konstnärer som är skapad genom publikens kunskap, vilja och platsen självt.

Kunskapsnav offentlig konst

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln. Projektet sker inom ramen för utlysningen Första gången – Steget vidare inom Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.

Om konstnärerna

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är forskningsbaserad, tvärvetenskaplig och plats- eller situationsbunden och handlar om vårt förhållande till naturen och de spår vi lämnar efter oss. Arbetet berör ofta miljöfrågor, kommunikationen av klimatproblematiken, de psykologiska barriärer som gör att vi som människor distanserar oss och hur vi ska komma runt dem. Intentionen är att genom utbyten överbrygga kunskaper och genom konstnärlig gestaltning, som delvis består av förskjutningar i information och material, få fram andra perspektiv och synliggöra tillstånd och system.

Jonas Liveröds arbete definieras av ett ständigt utforskande av nya material, metoder och idéer. Han är internationellt verksam och har fått en rad priser och stipendium och innehar nu Konstnärsnämndens stora femåriga arbetsstipendium. Liveröd är under året aktuell med utställningar på Bohusläns museum, Linköpings konsthall, Trollhättans konsthall, Rackstadmuseet, Space i London, Acne i Stockholm, Alma Lövs Museum, Lidköpings konsthall samt med offentliga verk i Falkenberg, Mariestad och Stockholm. Jonas bor och arbetar i Ågårdskvarn i Västergötland där han driver sitt eget mikromuseum över det okategoriserbara: Den Liverödska Wunderkammaren.

Om södra Möckeln

Konstprojektet är en del av i utvecklingsprojektet Södra Möckeln. Södra Möckeln, det vill säga Bökult och omgivande naturområden, är ett av Älmhults vackra naturområden med stora kulturvärden och en hög biologisk mångfald. Området bär på värden med möjlighet att utvecklas till att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upplevelser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln. Under 2020 kommer ett förslag att tas fram av Älmhults kommun för utveckling av området.