Vårda konst

Den statliga offentliga konsten omfattar över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter och omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk specifikt beställda för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden.

För att säkerställa att de statliga offentliga konstsamlingarna vårdas både långsiktigt och professionellt utövar Statens konstråd sedan 2004 tillsyn över statliga myndigheters och andra statliga organs vård av den statliga offentliga konsten. Övergripande innebär detta att Statens konstråd har till uppgift att kontrollera och ge råd till dessa aktörer gällande vård av statlig offentlig konst.

FAQ om att vårda konst

Kontakta Statens konstråd som därefter föreslår lämplig åtgärd. Praxis är att skador åtgärdas på myndighetens bekostnad genom konservator, konstnär eller ramverkstad.

Om du upptäcker att ett konstverk saknas ska du registrera detta i Konstdatabasen (datum och kryssruta). Efterlys sedan konstverket inom myndigheten genom att mejla ut information om och bild på konstverket. Om konstverket inte kommer till rätta inom 4-6 veckor, kontakta Statens konstråd och polisanmäl det saknade konstverket. Kopia på anmälan ska skickas till Statens konstråd.

Du, eller någon annan på myndigheten, måste polisanmäla uppenbara stölder eller saknade konstverk. Skicka en kopia på anmälan till Statens konstråd. Använd Konstdatabasen (information och bild) som underlag för polisanmälan. Stölden ska även registreras i Konstdatabasen (datum och kryssruta).

Konstansvarig på myndigheten bör ta bort konstverket i Konstdatabasen först 5 år efter polisanmälan gjorts, då de är preskriptionstiden för stöld.

Om du flyttar ett konstverk inom myndighetens lokaler ska du omgående registrera den nya placeringen (ort, byggnad våning och rum) i Konstdatabasen. Välj den nya placeringen med tanke på tillgänglighet, säkerhet och klimatpåverkan. Det är viktigt att du, eller någon annan på myndigheten, besiktigar konstverket avseende skador innan nedmontering. Använd gärna vita bomullshandskar för att skydda konstverkets yta och ram.

Se till att samtliga konstverk som ska magasineras är inventerade avseende skador. Registrera den nya placeringen (ort, byggnad, våning och rum) och eventuella skador i Konstdatabasen. Välj ett stöldsäkert, rent och mörkt förråd med jämn temperatur. Magasinera konstverken stående framsida mot framsida, gärna med pappskivor mellan verken. Konstverken ska inte stå direkt på golv eftersom det ökar risken för fuktskador. Textilier rullas med rätsidan utåt och slås in i papper. Plast bör inte användas vid emballering p.g.a. kondensrisk.

Vid flytt till nya lokaler är det praxis att myndigheter tar med sig konsten och meddelar den nya adressen Statens konstråd. Innan flytten är det viktigt att myndigheten inventerar samtliga konstverk. Syftet är att notera befintliga skador och förluster så att eventuella nya skador och förluster som uppkommer under flytten kan regleras i efterhand med ansvarig konst-transportfirma.
Om myndigheten vill ha en konstkollektion anpassad för de nya lokalerna ska en konstansökan skickas in till Statens konstråd cirka 3 ̶̵ 6 månader innan flytten. Statens konstråd gör då efter flytten en översyn av befintliga konstverk, bedömer vilka som ska behållas som en del av den nya konstkollektionen och tar fram förslag på nya konstverk från Statens konstråd.

Meddela Statens konstråd skriftligen om myndigheten av särskilda skäl vill återlämna konstverk, eller om verksamheten upphör eller överförs till annat huvudmannaskap. Använd blanketten Begäran om hävt ansvar som finns på www.statenskonstrad.se och ta ut en verkförteckning från Konstdatabasen. Statens konstråd beställer transport och myndigheten bekostar transporten.
I annat fall, till exempel om myndigheten flyttar till nya lokaler, rekommenderar vi att ni kontaktar Statens konstråd och istället gör en översyn av konstkollektionen.

Vi uppmuntrar myndigheter att låna ut sina konstverk eftersom de finns till för alla medborgare, men myndigheten beslutar själv om utlån till utställningar på offentliga museer och konsthallar. Se till att fotografera och avsyna konstverket innan det utlånas. Notera eventuella skador direkt på utskriften av fotografiet och bifoga sedan detta som underlag till låneavtalet som låntagaren upprättar. Se också till att låntagaren står för försäkring under transporter och utställningsperioden, d.v.s. under hela lånetiden. Använd sedan fotografiet för att stämma av om några nya skador har uppstått när låntagaren återlämnar konstverket,  eventuell konservering sker på låntagarens bekostnad.

Rengöring av konstverk får endast ske efter samråd med Statens konstråd. Registrera utförda åtgärder i Konstdatabasen. Städpersonal får inte rengöra konstverk. Konstverk tål inte dammsugning eller rengöring med vätskor, som lätt tränger in mellan ram, glas och passepartout. Fjädervippa eller torr dammtrasa kan försiktigt användas på ramar, glas, sten och metall för att avlägsna damm.